06.04.2021 17:09:19
23.04.2021 21:41:39
ទិញ
0.6
109.812
107.933
ចំណេញ
-1 048.74 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158740590
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 17:09:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.812
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 044.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 21:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
107.933
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.20 USD
ចំណេញ
-1 048.74 USD
06.04.2021 17:09:32
23.04.2021 21:41:39
ទិញ
1
1.08609
1.0777
ចំណេញ
-610.57 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#158740624
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 17:09:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08609
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-603.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 21:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.0777
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-610.57 USD
23.04.2021 10:28:44
23.04.2021 21:41:39
ទិញ
0.5
1.20489
1.20904
ចំណេញ
204.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159104821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 10:28:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20489
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
207.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 21:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.20904
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
204.00 USD
02.04.2021 15:40:16
23.04.2021 21:41:39
លក់
0.5
1.17742
1.20905
ចំណេញ
-1 585.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158666836
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.04.2021 15:40:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17742
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 581.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 21:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.20905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-1 585.00 USD
23.04.2021 19:53:36
23.04.2021 21:41:39
ទិញ
0.5
1.20758
1.20904
ចំណេញ
69.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159118174
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 19:53:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20758
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
73.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 21:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.20904
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
69.50 USD
09.02.2021 11:45:57
23.04.2021 21:41:39
លក់
0.6
104.606
107.936
ចំណេញ
-1 855.30 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#156669302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 11:45:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.606
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 851.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 21:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
107.936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.20 USD
ចំណេញ
-1 855.30 USD
05.02.2021 12:12:17
23.04.2021 21:41:39
លក់
2
1.06386
1.07779
ចំណេញ
-2 018.38 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#156569929
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 12:12:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 004.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 21:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.07779
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-2 018.38 USD
06.04.2021 17:09:22
23.04.2021 21:41:39
ទិញ
0.6
109.818
107.933
ចំណេញ
-1 052.07 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158740604
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 17:09:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.818
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 047.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 21:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
107.933
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.20 USD
ចំណេញ
-1 052.07 USD
31.03.2021 05:49:22
23.04.2021 21:41:39
លក់
2.75
1.1712
1.20905
ចំណេញ
-10 428.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158574126
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 05:49:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1712
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10 408.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 21:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.75
ចេញ
1.20905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-19.25 USD
ចំណេញ
-10 428.00 USD
06.04.2021 17:09:39
23.04.2021 21:41:39
ទិញ
2
1.08608
1.0777
ចំណេញ
-1 219.70 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#158740639
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 17:09:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08608
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 205.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 21:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.0777
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 219.70 USD
26.02.2021 15:59:26
23.04.2021 21:41:39
លក់
1
1.0662
1.07779
ចំណេញ
-840.84 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#157279729
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 15:59:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-833.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 21:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.07779
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-840.84 USD
02.04.2021 02:10:29
23.04.2021 21:41:39
លក់
0.5
1.17779
1.20905
ចំណេញ
-1 566.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158658570
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.04.2021 02:10:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17779
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 563.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 21:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.20905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-1 566.50 USD
23.04.2021 16:46:45
23.04.2021 21:41:39
ទិញ
0.5
1.20667
1.20904
ចំណេញ
115.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159113878
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 16:46:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20667
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
118.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 21:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.20904
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
115.00 USD
09.02.2021 11:45:52
23.04.2021 21:41:39
លក់
0.6
104.616
107.936
ចំណេញ
-1 849.74 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#156669277
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 11:45:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.616
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 845.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 21:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
107.936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.20 USD
ចំណេញ
-1 849.74 USD
23.04.2021 19:53:48
23.04.2021 21:41:39
ទិញ
0.5
1.20759
1.20904
ចំណេញ
69.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159118180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 19:53:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20759
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 21:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.20904
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
69.00 USD
01.04.2021 15:34:42
23.04.2021 16:46:34
លក់
0.5
1.17504
1.20681
ចំណេញ
-1 592.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158643224
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 15:34:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17504
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 588.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 16:46:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.20681
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-1 592.00 USD
22.04.2021 18:10:45
23.04.2021 16:46:10
ទិញ
0.5
1.20217
1.20669
ចំណេញ
222.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159092911
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 18:10:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20217
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
226.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 16:46:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.20669
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
222.50 USD
22.04.2021 18:10:02
23.04.2021 16:46:06
ទិញ
0.5
1.20229
1.20669
ចំណេញ
216.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159092875
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 18:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20229
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
220.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 16:46:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.20669
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
216.50 USD
19.04.2021 04:31:20
22.04.2021 17:16:09
ទិញ
0.5
1.19516
1.20092
ចំណេញ
284.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158991925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 04:31:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19516
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
288.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:16:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.20092
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
284.50 USD
21.04.2021 16:32:28
22.04.2021 17:16:05
ទិញ
0.5
1.20002
1.20081
ចំណេញ
36.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159061136
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 16:32:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20002
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
39.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:16:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.20081
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
36.00 USD
22.04.2021 05:23:41
22.04.2021 17:16:00
ទិញ
0.5
1.20446
1.20069
ចំណេញ
-192.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159072395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 05:23:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20446
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-188.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:16:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.20069
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-192.00 USD
22.04.2021 05:24:11
22.04.2021 17:15:57
ទិញ
0.5
1.20444
1.20064
ចំណេញ
-193.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159072407
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 05:24:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20444
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-190.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:15:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.20064
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-193.50 USD
22.04.2021 15:59:36
22.04.2021 17:15:53
ទិញ
1
1.20671
1.20073
ចំណេញ
-605.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159087590
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 15:59:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20671
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-598.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:15:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20073
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-605.00 USD
16.04.2021 13:53:37
21.04.2021 10:27:26
ទិញ
2.75
1.19949
1.2017
ចំណេញ
588.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158974888
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 13:53:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
607.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 10:27:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.75
ចេញ
1.2017
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-19.25 USD
ចំណេញ
588.50 USD
16.04.2021 05:52:07
19.04.2021 04:07:42
ទិញ
0.5
1.19518
1.19578
ចំណេញ
26.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158964480
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 05:52:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19518
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
30.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 04:07:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.19578
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
26.50 USD
15.04.2021 18:31:06
19.04.2021 04:07:40
ទិញ
0.5
1.19601
1.19577
ចំណេញ
-15.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158957909
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 18:31:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19601
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 04:07:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.19577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-15.50 USD
13.04.2021 16:46:54
15.04.2021 16:00:22
ទិញ
0.5
1.19409
1.19611
ចំណេញ
97.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158894329
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 16:46:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19409
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
101.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 16:00:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.19611
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
97.50 USD
14.04.2021 01:18:31
15.04.2021 13:56:14
ទិញ
0.5
1.19509
1.19643
ចំណេញ
63.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158902420
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 01:18:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19509
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
67.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 13:56:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.19643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
63.50 USD
15.04.2021 13:31:17
15.04.2021 13:56:12
ទិញ
0.5
1.19684
1.19643
ចំណេញ
-24.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158945957
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 13:31:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19684
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-20.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 13:56:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.19643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-24.00 USD
14.04.2021 12:35:38
15.04.2021 10:21:08
ទិញ
0.5
1.19565
1.19845
ចំណេញ
136.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158916216
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 12:35:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19565
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
140.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 10:21:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.19845
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
136.50 USD
14.04.2021 10:11:18
14.04.2021 11:50:45
ទិញ
0.5
1.19639
1.19689
ចំណេញ
21.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158911935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 10:11:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19639
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 11:50:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.19689
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
21.50 USD
08.04.2021 19:26:03
13.04.2021 15:42:50
ទិញ
2.75
1.19196
1.19255
ចំណេញ
143.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158807909
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 19:26:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19196
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
162.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 15:42:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.75
ចេញ
1.19255
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-19.25 USD
ចំណេញ
143.00 USD
26.02.2021 17:17:35
05.04.2021 22:12:18
លក់
0.6
106.483
110.211
ចំណេញ
-2 033.76 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#157308967
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 17:17:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
106.483
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 029.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 22:12:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
110.211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.20 USD
ចំណេញ
-2 033.76 USD
24.03.2021 12:26:56
05.04.2021 17:07:02
ទិញ
0.6
108.752
110.101
ចំណេញ
730.94 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158315734
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 12:26:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
108.752
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
735.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 17:07:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
110.101
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.20 USD
ចំណេញ
730.94 USD
24.03.2021 12:26:51
05.04.2021 17:07:02
ទិញ
0.6
108.748
110.101
ចំណេញ
733.12 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158315721
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 12:26:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
108.748
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
737.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 17:07:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
110.101
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.20 USD
ចំណេញ
733.12 USD
24.03.2021 12:26:46
05.04.2021 17:07:02
ទិញ
0.6
108.745
110.101
ចំណេញ
734.76 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158315704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 12:26:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
108.745
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
738.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 17:07:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
110.101
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.20 USD
ចំណេញ
734.76 USD
24.03.2021 09:23:10
02.04.2021 02:10:04
ទិញ
0.26
1.18271
1.17781
ចំណេញ
-129.22 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158304066
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 09:23:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18271
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-127.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2021 02:10:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.26
ចេញ
1.17781
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.82 USD
ចំណេញ
-129.22 USD
23.03.2021 19:37:53
02.04.2021 02:10:00
ទិញ
0.1
1.18582
1.17783
ចំណេញ
-80.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158287722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 19:37:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18582
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-79.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2021 02:10:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.17783
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
-80.60 USD
24.03.2021 01:46:00
02.04.2021 02:09:56
ទិញ
0.16
1.18423
1.17783
ចំណេញ
-103.52 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158293584
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 01:46:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18423
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-102.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2021 02:09:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
1.17783
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.12 USD
ចំណេញ
-103.52 USD
24.03.2021 22:38:01
02.04.2021 02:09:51
ទិញ
0.42
1.18102
1.17783
ចំណេញ
-136.92 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158340825
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 22:38:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18102
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-133.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2021 02:09:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.42
ចេញ
1.17783
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.94 USD
ចំណេញ
-136.92 USD
25.03.2021 14:44:48
02.04.2021 02:09:47
ទិញ
0.67
1.17922
1.17783
ចំណេញ
-97.82 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158373252
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 14:44:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17922
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-93.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2021 02:09:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.67
ចេញ
1.17783
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.69 USD
ចំណេញ
-97.82 USD
25.03.2021 17:57:25
02.04.2021 02:09:43
ទិញ
1.07
1.17781
1.17783
ចំណេញ
-5.35 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158383714
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 17:57:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17781
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2021 02:09:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.07
ចេញ
1.17783
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.49 USD
ចំណេញ
-5.35 USD
29.03.2021 18:01:45
02.04.2021 02:09:40
ទិញ
1.72
1.17618
1.17783
ចំណេញ
271.76 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158505077
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 18:01:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17618
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
283.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2021 02:09:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.72
ចេញ
1.17783
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.04 USD
ចំណេញ
271.76 USD
18.03.2021 16:27:32
01.04.2021 21:00:04
ទិញ
1
1.08354
1.086
ចំណេញ
165.42 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#158147041
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 16:27:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08354
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
172.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 21:00:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.086
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
165.42 USD
18.03.2021 16:27:00
01.04.2021 21:00:04
ទិញ
1
1.08345
1.086
ចំណេញ
171.73 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#158147014
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 16:27:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08345
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
178.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 21:00:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.086
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
171.73 USD
23.03.2021 15:00:05
01.04.2021 15:23:23
ទិញ
0.04
1.18898
1.175
ចំណេញ
-56.20 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158276160
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 15:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-55.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 15:23:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.175
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.28 USD
ចំណេញ
-56.20 USD
23.03.2021 15:29:46
01.04.2021 15:23:23
ទិញ
0.06
1.18742
1.175
ចំណេញ
-74.94 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158277724
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 15:29:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18742
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-74.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 15:23:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.175
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.42 USD
ចំណេញ
-74.94 USD
30.03.2021 09:46:53
01.04.2021 15:23:23
ទិញ
2.75
1.17465
1.175
ចំណេញ
77.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158544563
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 09:46:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
96.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 15:23:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.75
ចេញ
1.175
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-19.25 USD
ចំណេញ
77.00 USD
18.03.2021 16:26:56
01.04.2021 11:21:49
ទិញ
1
1.0834
1.08531
ចំណេញ
126.22 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#158146998
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 16:26:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0834
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
133.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 11:21:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.08531
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
126.22 USD
31.03.2021 05:49:05
31.03.2021 05:49:18
ទិញ
2.75
1.17127
1.1712
ចំណេញ
-38.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158574112
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 05:49:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17127
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-19.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 05:49:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.75
ចេញ
1.1712
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-19.25 USD
ចំណេញ
-38.50 USD