23.09.2021 05:04:33
23.09.2021 06:07:16
លក់
0.01
1.27816
1.277
ចំណេញ
0.81 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#30097313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 05:04:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27816
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 06:07:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.277
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.81 USD
23.09.2021 04:59:40
23.09.2021 06:07:16
លក់
0.01
1.27759
1.277
ចំណេញ
0.36 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#30096903
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 04:59:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27759
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 06:07:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.277
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.36 USD
23.09.2021 04:59:55
23.09.2021 06:07:16
លក់
0.01
1.2776
1.277
ចំណេញ
0.37 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#30096914
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 04:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2776
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 06:07:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.277
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.37 USD
23.09.2021 04:59:58
23.09.2021 06:07:16
លក់
0.01
1.27759
1.277
ចំណេញ
0.36 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#30096918
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 04:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27759
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 06:07:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.277
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.36 USD
23.09.2021 04:59:53
23.09.2021 06:07:16
លក់
0.01
1.2776
1.277
ចំណេញ
0.37 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#30096911
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 04:59:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2776
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 06:07:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.277
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.37 USD
23.09.2021 04:59:56
23.09.2021 06:07:16
លក់
0.01
1.27759
1.277
ចំណេញ
0.36 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#30096916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 04:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27759
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 06:07:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.277
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.36 USD
20.09.2021 04:59:53
20.09.2021 05:15:53
លក់
0.01
1.37122
1.3706
ចំណេញ
0.52 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#29672719
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 04:59:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37122
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 05:15:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.52 USD
20.09.2021 04:59:56
20.09.2021 05:15:53
លក់
0.01
1.37123
1.3706
ចំណេញ
0.53 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#29672726
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 04:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 05:15:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.53 USD
20.09.2021 04:59:15
20.09.2021 05:15:53
លក់
0.01
1.37118
1.3706
ចំណេញ
0.48 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#29672691
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 04:59:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 05:15:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.48 USD
20.09.2021 04:59:55
20.09.2021 05:15:53
លក់
0.01
1.37123
1.3706
ចំណេញ
0.53 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#29672724
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 04:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 05:15:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.53 USD
20.09.2021 04:59:57
20.09.2021 05:15:53
លក់
0.01
1.37123
1.3706
ចំណេញ
0.53 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#29672728
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 04:59:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 05:15:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.53 USD
15.09.2021 01:59:44
15.09.2021 05:02:02
លក់
0.01
1.38057
1.38
ចំណេញ
0.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#29290307
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 01:59:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38057
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 05:02:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.47 USD
15.09.2021 01:59:58
15.09.2021 05:02:02
លក់
0.01
1.38057
1.38
ចំណេញ
0.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#29290313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 01:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38057
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 05:02:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.47 USD
15.09.2021 02:00:02
15.09.2021 05:02:02
លក់
0.01
1.38057
1.38
ចំណេញ
0.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#29290473
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 02:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38057
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 05:02:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.47 USD
15.09.2021 01:59:55
15.09.2021 05:02:02
លក់
0.01
1.38057
1.38
ចំណេញ
0.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#29290310
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 01:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38057
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 05:02:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.47 USD
15.09.2021 02:00:01
15.09.2021 05:02:02
លក់
0.01
1.38057
1.38
ចំណេញ
0.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#29290411
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 02:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38057
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 05:02:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.47 USD
15.09.2021 03:06:41
15.09.2021 05:02:02
លក់
0.01
1.381
1.38
ចំណេញ
0.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#29292106
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 03:06:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.381
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 05:02:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.90 USD
14.09.2021 02:02:39
14.09.2021 05:49:13
លក់
0.01
1.26457
1.2643
ចំណេញ
0.11 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#29147662
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 02:02:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26457
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 05:49:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.11 USD
14.09.2021 02:02:44
14.09.2021 05:49:13
លក់
0.01
1.26457
1.2643
ចំណេញ
0.11 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#29147665
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 02:02:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26457
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 05:49:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.11 USD
14.09.2021 02:02:37
14.09.2021 05:49:13
លក់
0.01
1.26457
1.2643
ចំណេញ
0.11 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#29147661
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 02:02:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26457
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 05:49:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.11 USD
14.09.2021 02:02:41
14.09.2021 05:49:13
លក់
0.01
1.26457
1.2643
ចំណេញ
0.11 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#29147664
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 02:02:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26457
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 05:49:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.11 USD
14.09.2021 02:02:47
14.09.2021 04:21:54
លក់
0.01
1.26457
1.2641
ចំណេញ
0.27 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#29147667
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 02:02:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26457
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 04:21:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2641
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.27 USD
14.09.2021 03:03:44
14.09.2021 03:36:45
លក់
0.01
1.26498
1.2643
ចំណេញ
0.44 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#29148896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 03:03:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26498
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 03:36:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.44 USD
09.09.2021 02:59:48
09.09.2021 03:14:13
លក់
0.01
1.37662
1.37618
ចំណេញ
0.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#28721870
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 02:59:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 03:14:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37618
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.34 USD
09.09.2021 02:59:50
09.09.2021 03:14:12
លក់
0.01
1.37662
1.37618
ចំណេញ
0.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#28721871
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 02:59:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 03:14:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37618
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.34 USD
09.09.2021 02:59:52
09.09.2021 03:14:11
លក់
0.01
1.37662
1.37618
ចំណេញ
0.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#28721875
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 02:59:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 03:14:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37618
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.34 USD
09.09.2021 02:59:56
09.09.2021 03:14:09
លក់
0.01
1.37662
1.37618
ចំណេញ
0.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#28721881
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 02:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 03:14:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37618
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.34 USD
09.09.2021 02:59:54
09.09.2021 03:14:09
លក់
0.01
1.37662
1.37618
ចំណេញ
0.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#28721877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 02:59:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 03:14:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37618
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.34 USD
08.09.2021 06:59:56
08.09.2021 09:01:54
ទិញ
0.01
1.26413
1.2647
ចំណេញ
0.35 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#28605810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 06:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 09:01:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.35 USD
08.09.2021 06:59:46
08.09.2021 09:01:54
ទិញ
0.01
1.26413
1.2647
ចំណេញ
0.35 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#28605802
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 06:59:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 09:01:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.35 USD
08.09.2021 06:59:52
08.09.2021 09:01:54
ទិញ
0.01
1.2641
1.2647
ចំណេញ
0.37 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#28605808
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 06:59:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2641
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 09:01:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.37 USD
08.09.2021 06:59:42
08.09.2021 09:01:54
ទិញ
0.01
1.26413
1.2647
ចំណេញ
0.35 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#28605797
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 06:59:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 09:01:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.35 USD
08.09.2021 06:59:50
08.09.2021 09:01:54
ទិញ
0.01
1.26413
1.2647
ចំណេញ
0.35 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#28605807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 06:59:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 09:01:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.35 USD
03.09.2021 02:59:56
03.09.2021 03:14:55
ទិញ
0.01
1.38367
1.38411
ចំណេញ
0.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#28215400
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 02:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 03:14:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.34 USD
03.09.2021 02:59:58
03.09.2021 03:14:54
ទិញ
0.01
1.38367
1.38411
ចំណេញ
0.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#28215401
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 02:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 03:14:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.34 USD
03.09.2021 02:59:49
03.09.2021 03:14:53
ទិញ
0.01
1.38367
1.38411
ចំណេញ
0.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#28215392
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 02:59:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 03:14:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.34 USD
03.09.2021 02:59:55
03.09.2021 03:14:52
ទិញ
0.01
1.38367
1.38411
ចំណេញ
0.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#28215398
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 02:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 03:14:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.34 USD
03.09.2021 02:59:52
03.09.2021 03:14:52
ទិញ
0.01
1.38367
1.38411
ចំណេញ
0.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#28215396
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 02:59:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 03:14:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.34 USD
01.09.2021 02:59:36
01.09.2021 09:58:26
ទិញ
0.01
1.18103
1.1808
ចំណេញ
-0.33 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#27959831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 02:59:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18103
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 09:58:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1808
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.33 USD
01.09.2021 02:59:47
01.09.2021 09:58:25
ទិញ
0.01
1.18101
1.18079
ចំណេញ
-0.32 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#27959838
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 02:59:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18101
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 09:58:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18079
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.32 USD
01.09.2021 03:36:05
01.09.2021 09:58:25
ទិញ
0.01
1.18051
1.18078
ចំណេញ
0.17 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#27961167
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 03:36:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18051
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 09:58:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18078
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.17 USD
01.09.2021 08:05:47
01.09.2021 09:58:24
ទិញ
0.01
1.1798
1.18075
ចំណេញ
0.85 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#27973604
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 08:05:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1798
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 09:58:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18075
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.85 USD
01.09.2021 02:59:49
01.09.2021 09:58:23
ទិញ
0.01
1.18101
1.1808
ចំណេញ
-0.31 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#27959839
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 02:59:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18101
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 09:58:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1808
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.31 USD
01.09.2021 03:23:52
01.09.2021 09:58:23
ទិញ
0.01
1.18074
1.18076
ចំណេញ
-0.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#27960687
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 03:23:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18074
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 09:58:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18076
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.08 USD
01.09.2021 02:59:39
01.09.2021 09:58:22
ទិញ
0.01
1.18101
1.18081
ចំណេញ
-0.30 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#27959833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 02:59:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18101
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 09:58:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18081
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.30 USD
01.09.2021 02:59:56
01.09.2021 09:58:21
ទិញ
0.01
1.181
1.1808
ចំណេញ
-0.30 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#27959843
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 02:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.181
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 09:58:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1808
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.30 USD
01.09.2021 09:20:56
01.09.2021 09:58:19
ទិញ
0.01
1.17963
1.18079
ចំណេញ
1.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#27983419
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 09:20:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17963
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 09:58:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18079
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.06 USD
02.06.2021 10:54:43
30.08.2021 08:34:24
ចម្លង
0%
-19.86%
ចំណេញ
-47.50 USD
TradeSingleEntry
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 10:54:43
ចំណុច​ចូល
0%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2021 08:34:24
ចេញ
-19.86%
ចំណេញ
-47.50 USD
30.08.2021 02:59:02
30.08.2021 03:44:56
ទិញ
0.01
1.17983
1.18021
ចំណេញ
0.28 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#27682817
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 02:59:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17983
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2021 03:44:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18021
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.28 USD
30.08.2021 02:59:13
30.08.2021 03:44:55
ទិញ
0.01
1.17984
1.18021
ចំណេញ
0.27 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#27682821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 02:59:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2021 03:44:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18021
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.27 USD