23.10.2020 05:34:12
23.10.2020 10:18:49
ទិញ
0.01
0.9362
0.93648
ចំណេញ
0.02 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1328585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 05:34:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9362
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 10:18:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93648
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.10.2020 05:45:43
23.10.2020 06:22:28
ទិញ
0.01
0.7118
0.712
ចំណេញ
0.10 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1328685
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 05:45:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 06:22:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.712
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.10 USD
23.10.2020 03:03:03
23.10.2020 04:28:37
ទិញ
0.01
0.71254
0.71267
ចំណេញ
0.03 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1325939
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 03:03:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71254
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 04:28:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71267
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.03 USD
21.10.2020 21:49:34
23.10.2020 01:38:00
ទិញ
0.01
0.71278
0.71326
ចំណេញ
0.23 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1291764
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 21:49:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71278
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.15 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71326
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.23 USD
23.10.2020 00:00:15
23.10.2020 00:33:24
ទិញ
0.01
1.66042
1.66081
ចំណេញ
0.08 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1324397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 00:00:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.66042
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 00:33:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.66081
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.08 USD
22.10.2020 22:34:11
22.10.2020 23:57:55
ទិញ
0.01
0.9347
0.93494
ចំណេញ
-0.02 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1323965
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 22:34:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9347
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 23:57:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93494
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
22.10.2020 22:00:06
22.10.2020 22:29:25
ទិញ
0.01
0.93484
0.93512
ចំណេញ
0.01 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1323728
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 22:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93484
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 22:29:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93512
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.01 USD
22.10.2020 21:31:30
22.10.2020 21:38:52
ទិញ
0.01
0.93481
0.93517
ចំណេញ
0.07 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1323397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 21:31:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93481
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 21:38:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93517
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.07 USD
22.10.2020 10:45:57
22.10.2020 11:34:15
ទិញ
0.01
1.31314
1.31333
ចំណេញ
0.09 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1303506
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 10:45:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31314
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 11:34:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.31333
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.09 USD
22.10.2020 01:13:55
22.10.2020 10:44:53
ទិញ
0.01
0.9023
0.90279
ចំណេញ
0.45 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1293761
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 01:13:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9023
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 10:44:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90279
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.45 USD
22.10.2020 09:55:19
22.10.2020 10:35:07
ទិញ
0.01
1.31356
1.31425
ចំណេញ
0.59 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1301166
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 09:55:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 10:35:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.31425
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.59 USD
22.10.2020 00:06:45
22.10.2020 10:24:44
ទិញ
0.01
0.93538
0.93565
ចំណេញ
0.01 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1292976
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 00:06:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93538
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 10:24:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.01 USD
22.10.2020 06:51:46
22.10.2020 07:35:24
ទិញ
0.01
137.459
137.485
ចំណេញ
0.05 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1297975
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 06:51:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
137.459
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 07:35:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
137.485
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.05 USD
22.10.2020 06:05:59
22.10.2020 06:16:25
ទិញ
0.01
137.45
137.51
ចំណេញ
0.37 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1297353
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 06:05:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
137.45
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 06:16:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
137.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.37 USD
22.10.2020 05:14:20
22.10.2020 05:58:03
ទិញ
0.01
137.451
137.507
ចំណេញ
0.34 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1296658
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 05:14:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
137.451
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 05:58:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
137.507
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.34 USD
21.10.2020 22:15:15
22.10.2020 04:51:10
ទិញ
0.01
137.516
137.556
ចំណេញ
0.04 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1292066
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 22:15:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
137.516
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.15 USD
សរុប
0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 04:51:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
137.556
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.04 USD
22.10.2020 00:12:01
22.10.2020 00:20:57
ទិញ
0.01
1.18576
1.1857
ចំណេញ
-0.16 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1293004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 00:12:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18576
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 00:20:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1857
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.16 USD
21.10.2020 23:42:23
21.10.2020 23:58:59
ទិញ
0.01
0.9353
0.93564
ចំណេញ
0.06 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1292821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 23:42:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9353
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 23:58:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93564
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.06 USD
21.10.2020 22:18:16
21.10.2020 23:18:58
ទិញ
0.01
0.9355
0.93577
ចំណេញ
0.01 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1292090
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 22:18:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 23:18:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.10.2020 20:20:20
21.10.2020 20:49:45
ទិញ
0.01
137.481
137.548
ចំណេញ
0.44 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1290893
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 20:20:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
137.481
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 20:49:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
137.548
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.44 USD
21.10.2020 16:17:40
21.10.2020 16:43:05
ទិញ
0.01
136.9
137.007
ចំណេញ
0.82 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1281562
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 16:17:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
136.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 16:43:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
137.007
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.82 USD
21.10.2020 16:06:50
21.10.2020 16:14:35
ទិញ
0.01
136.886
136.923
ចំណេញ
0.16 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1281211
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 16:06:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
136.886
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 16:14:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
136.923
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.16 USD
20.10.2020 02:24:21
21.10.2020 15:49:57
ទិញ
0.01
0.93153
0.93186
ចំណេញ
0.04 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1224070
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 02:24:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93153
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 15:49:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93186
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.04 USD
21.10.2020 14:26:10
21.10.2020 14:59:32
ទិញ
0.01
1.30494
1.30572
ចំណេញ
0.68 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1277066
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 14:26:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30494
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 14:59:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.68 USD
21.10.2020 14:08:24
21.10.2020 14:55:23
ទិញ
0.01
136.861
136.947
ចំណេញ
0.62 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1276676
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 14:08:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
136.861
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 14:55:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
136.947
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.62 USD
21.10.2020 13:30:30
21.10.2020 13:34:44
ទិញ
0.01
136.813
136.87
ចំណេញ
0.35 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1275524
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 13:30:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
136.813
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 13:34:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
136.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.35 USD
21.10.2020 13:12:37
21.10.2020 13:15:19
ទិញ
0.01
136.817
136.905
ចំណេញ
0.64 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1275105
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 13:12:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
136.817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 13:15:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
136.905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.64 USD
21.10.2020 12:25:54
21.10.2020 12:34:46
ទិញ
0.01
1.30378
1.30477
ចំណេញ
0.89 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1273476
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 12:25:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30378
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 12:34:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30477
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.89 USD
21.10.2020 10:00:11
21.10.2020 10:08:37
ទិញ
0.01
124.739
124.795
ចំណេញ
0.33 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1266683
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 10:00:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
124.739
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 10:08:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
124.795
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.33 USD
21.10.2020 09:36:44
21.10.2020 09:48:34
ទិញ
0.01
0.91261
0.91289
ចំណេញ
0.16 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1265943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 09:36:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 09:48:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91289
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.16 USD
21.10.2020 08:49:09
21.10.2020 09:36:00
ទិញ
0.01
0.91269
0.91292
ចំណេញ
0.09 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1264207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 08:49:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91269
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 09:36:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91292
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.09 USD
21.10.2020 09:00:02
21.10.2020 09:11:52
ទិញ
0.01
1.29762
1.29818
ចំណេញ
0.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1264474
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 09:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.29762
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 09:11:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.29818
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.46 USD
21.10.2020 08:49:20
21.10.2020 09:02:00
ទិញ
0.01
116.206
116.235
ចំណេញ
0.07 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#1264211
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 08:49:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
116.206
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 09:02:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
116.235
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.07 USD
21.10.2020 08:21:12
21.10.2020 08:49:57
ទិញ
0.01
1.29766
1.29806
ចំណេញ
0.30 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1263608
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 08:21:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.29766
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 08:49:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.29806
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.30 USD
21.10.2020 08:04:50
21.10.2020 08:10:47
ទិញ
0.01
0.91273
0.91292
ចំណេញ
0.05 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1263339
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 08:04:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91273
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 08:10:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91292
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.05 USD
21.10.2020 06:35:11
21.10.2020 07:54:07
ទិញ
0.01
136.667
136.688
ចំណេញ
0.00 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1261995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 06:35:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
136.667
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 07:54:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
136.688
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.00 USD
19.10.2020 21:00:02
21.10.2020 06:32:07
ទិញ
0.01
0.70805
0.70824
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1220515
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 21:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.08 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 06:32:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.10.2020 03:47:23
21.10.2020 04:40:44
ទិញ
0.01
136.631
136.659
ចំណេញ
0.07 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1259230
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 03:47:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
136.631
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 04:40:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
136.659
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.07 USD
20.10.2020 22:06:24
20.10.2020 22:58:22
ទិញ
0.01
136.452
136.478
ចំណេញ
0.04 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1256432
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 22:06:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
136.452
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 22:58:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
136.478
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.04 USD
20.10.2020 16:40:34
20.10.2020 19:27:04
ទិញ
0.01
0.91355
0.91371
ចំណេញ
0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1248131
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 16:40:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 19:27:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91371
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.01 USD
20.10.2020 16:52:30
20.10.2020 16:59:50
ទិញ
0.01
124.814
124.861
ចំណេញ
0.25 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1248753
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 16:52:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
124.814
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 16:59:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
124.861
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.25 USD
19.10.2020 19:25:18
20.10.2020 16:53:51
ទិញ
0.01
136.974
136.998
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1219105
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 19:25:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
136.974
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.05 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 16:53:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
136.998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
20.10.2020 13:15:25
20.10.2020 15:27:28
ទិញ
0.01
1.2965
1.29143
ចំណេញ
-5.17 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1240266
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 13:15:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2965
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 15:27:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.29143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-5.17 USD
20.10.2020 11:40:49
20.10.2020 12:31:21
ទិញ
0.01
0.90949
0.90994
ចំណេញ
0.39 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1236046
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 11:40:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 12:31:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90994
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.39 USD
20.10.2020 08:00:02
20.10.2020 11:42:17
ទិញ
0.01
1.29451
1.29591
ចំណេញ
1.30 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1228676
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 08:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.29451
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 11:42:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.29591
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.30 USD
20.10.2020 10:53:01
20.10.2020 11:21:27
ទិញ
0.01
0.90918
0.91022
ចំណេញ
1.15 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1234052
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 10:53:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90918
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 11:21:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91022
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.15 USD
20.10.2020 10:00:02
20.10.2020 10:46:06
ទិញ
0.01
124.187
124.25
ចំណេញ
0.40 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1231746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 10:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
124.187
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 10:46:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
124.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.40 USD
20.10.2020 08:59:49
20.10.2020 10:06:05
ទិញ
0.01
0.90957
0.90983
ចំណេញ
0.14 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1229902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 08:59:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90957
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 10:06:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90983
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.14 USD
20.10.2020 08:38:49
20.10.2020 09:17:51
ទិញ
0.01
115.98
116.001
ចំណេញ
0.00 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#1229499
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 08:38:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
115.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 09:17:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
116.001
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.00 USD
20.10.2020 00:22:02
20.10.2020 04:45:34
ទិញ
0.01
1.55269
1.55294
ចំណេញ
-0.01 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#1222947
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 00:22:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.55269
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 04:45:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.55294
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.01 USD