05.02.2021 10:00:08
08.02.2021 00:00:08
ទិញ
0.01
0.90369
0.89883
ចំណេញ
-5.51 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#6854315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 10:00:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2021 00:00:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-5.51 USD
05.02.2021 16:21:43
08.02.2021 00:00:08
ទិញ
0.01
1.27946
1.27567
ចំណេញ
-3.09 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#6889557
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 16:21:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27946
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-2.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2021 00:00:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.09 USD
05.02.2021 16:36:23
08.02.2021 00:00:08
ទិញ
0.01
105.55
105.349
ចំណេញ
-2.03 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#6891676
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 16:36:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-1.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2021 00:00:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.03 USD
05.02.2021 17:43:12
08.02.2021 00:00:08
ទិញ
0.01
1.75422
1.74989
ចំណេញ
-3.66 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#6903358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 17:43:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.75422
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
-3.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2021 00:00:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.74989
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.66 USD
05.02.2021 17:59:08
05.02.2021 22:23:32
ទិញ
0.01
144.752
144.775
ចំណេញ
0.02 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#6905631
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 17:59:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
144.752
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 22:23:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
144.775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.02 USD
05.02.2021 15:26:15
05.02.2021 19:42:23
ទិញ
0.01
1.91591
1.9059
ចំណេញ
-7.41 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#6878935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 15:26:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.91591
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 19:42:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.9059
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-7.41 USD
05.02.2021 16:56:31
05.02.2021 17:09:42
ទិញ
0.01
144.721
144.815
ចំណេញ
0.69 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#6895033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 16:56:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
144.721
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 17:09:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
144.815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.69 USD
05.02.2021 16:25:15
05.02.2021 16:34:24
ទិញ
0.01
105.565
105.595
ចំណេញ
0.18 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#6890002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 16:25:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.565
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 16:34:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.595
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.18 USD
05.02.2021 16:28:22
05.02.2021 16:31:59
ទិញ
0.01
144.721
144.795
ចំណេញ
0.50 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#6890534
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 16:28:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
144.721
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 16:31:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
144.795
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.50 USD
05.02.2021 16:05:53
05.02.2021 16:16:17
ទិញ
0.01
1.27933
1.28018
ចំណេញ
0.56 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#6887085
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 16:05:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27933
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 16:16:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28018
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.56 USD
05.02.2021 15:41:32
05.02.2021 15:58:53
ទិញ
0.01
1.27949
1.28042
ចំណេញ
0.63 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#6881705
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 15:41:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 15:58:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28042
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.63 USD
05.02.2021 15:30:48
05.02.2021 15:56:36
ទិញ
0.01
105.601
105.675
ចំណេញ
0.60 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#6879588
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 15:30:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.601
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 15:56:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.675
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.60 USD
05.02.2021 15:44:06
05.02.2021 15:53:01
ទិញ
0.01
144.676
144.761
ចំណេញ
0.61 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#6882006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 15:44:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
144.676
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 15:53:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
144.761
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.61 USD
05.02.2021 10:00:01
05.02.2021 15:30:13
ទិញ
0.01
1.281
1.28211
ចំណេញ
0.77 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#6854279
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 10:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.281
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 15:30:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.77 USD
05.02.2021 15:16:57
05.02.2021 15:30:06
ទិញ
0.01
1.36877
1.36929
ចំណេញ
0.42 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#6877985
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 15:16:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36877
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 15:30:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.42 USD
05.02.2021 11:44:07
05.02.2021 14:32:20
ទិញ
0.01
1.3697
1.36984
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#6862960
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 11:44:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3697
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 14:32:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36984
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.04 USD
05.02.2021 13:35:11
05.02.2021 13:56:07
ទិញ
0.01
144.471
144.564
ចំណេញ
0.68 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#6870040
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 13:35:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
144.471
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 13:56:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
144.564
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.68 USD
05.02.2021 11:04:57
05.02.2021 13:38:24
ទិញ
0.01
1.75241
1.75263
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#6860619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 11:04:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.75241
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 13:38:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.75263
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
05.02.2021 10:00:07
05.02.2021 12:05:40
ទិញ
0.01
105.498
105.513
ចំណេញ
0.04 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#6854314
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 10:00:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.498
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 12:05:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.513
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.04 USD
05.02.2021 10:49:58
05.02.2021 11:40:27
ទិញ
0.01
1.91056
1.91155
ចំណេញ
0.51 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#6859104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 10:49:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.91056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 11:40:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.91155
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.51 USD
05.02.2021 10:50:41
05.02.2021 11:33:35
ទិញ
0.01
126.203
126.301
ចំណេញ
0.73 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#6859134
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 10:50:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.203
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 11:33:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
126.301
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.73 USD
05.02.2021 10:46:07
05.02.2021 11:02:22
ទិញ
0.01
1.75236
1.75325
ចំណេញ
0.49 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#6858888
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 10:46:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.75236
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 11:02:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.75325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.49 USD
05.02.2021 10:32:39
05.02.2021 10:40:20
ទិញ
0.01
1.75243
1.75324
ចំណេញ
0.43 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#6857770
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 10:32:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.75243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 10:40:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.75324
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.43 USD
05.02.2021 10:08:33
05.02.2021 10:27:06
ទិញ
0.01
1.91063
1.91156
ចំណេញ
0.47 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#6855035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 10:08:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.91063
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 10:27:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.91156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.47 USD
05.02.2021 10:03:03
05.02.2021 10:19:57
ទិញ
0.01
1.75255
1.75354
ចំណេញ
0.57 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#6854574
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 10:03:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.75255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 10:19:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.75354
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.57 USD
05.02.2021 09:19:28
05.02.2021 10:00:10
ទិញ
0.01
126.216
126.249
ចំណេញ
0.12 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#6852486
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 09:19:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.216
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 10:00:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
126.249
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.12 USD
05.02.2021 09:09:17
05.02.2021 10:00:06
ទិញ
0.01
1.36788
1.36854
ចំណេញ
0.56 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#6851818
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 09:09:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36788
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 10:00:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36854
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.56 USD
05.02.2021 03:12:51
05.02.2021 07:42:56
ទិញ
0.01
144.352
144.372
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#6838463
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 03:12:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
144.352
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 07:42:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
144.372
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
05.02.2021 02:24:30
05.02.2021 07:36:51
ទិញ
0.01
0.97455
0.97482
ចំណេញ
0.01 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#6836492
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 02:24:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.97455
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 07:36:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.97482
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.01 USD
05.02.2021 02:50:14
05.02.2021 07:35:49
ទិញ
0.01
0.76003
0.76014
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#6837351
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 02:50:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.76003
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 07:35:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.76014
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.01 USD
05.02.2021 05:59:28
05.02.2021 06:55:47
ទិញ
0.01
1.91344
1.91399
ចំណេញ
0.19 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#6845511
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 05:59:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.91344
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 06:55:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.91399
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.19 USD
05.02.2021 04:43:12
05.02.2021 06:31:50
ទិញ
0.01
116.704
116.727
ចំណេញ
0.02 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#6842923
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 04:43:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
116.704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 06:31:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
116.727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.02 USD
05.02.2021 06:11:25
05.02.2021 06:31:01
ទិញ
0.01
0.90428
0.9044
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#6845721
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 06:11:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90428
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 06:31:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.03 USD
05.02.2021 06:20:54
05.02.2021 06:30:13
ទិញ
0.01
105.543
105.555
ចំណេញ
0.01 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#6845961
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 06:20:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.543
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 06:30:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.555
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.01 USD
05.02.2021 03:30:12
05.02.2021 04:43:00
ទិញ
0.01
1.28194
1.28236
ចំណេញ
0.23 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#6838961
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 03:30:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.28194
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 04:43:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28236
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.23 USD
05.02.2021 03:40:24
05.02.2021 04:09:33
ទិញ
0.01
0.90375
0.90395
ចំណេញ
0.12 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#6839414
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 03:40:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 04:09:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90395
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.12 USD
05.02.2021 02:30:26
05.02.2021 03:09:35
ទិញ
0.01
0.90393
0.90414
ចំណេញ
0.13 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#6836669
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 02:30:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90393
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 03:09:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90414
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.13 USD
05.02.2021 02:30:35
05.02.2021 02:50:38
ទិញ
0.01
1.28195
1.28234
ចំណេញ
0.20 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#6836678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 02:30:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.28195
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 02:50:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28234
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.20 USD
05.02.2021 01:50:43
05.02.2021 02:32:18
ទិញ
0.01
0.75993
0.76064
ចំណេញ
0.61 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#6835388
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 01:50:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.75993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 02:32:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.76064
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.61 USD
04.02.2021 23:02:47
05.02.2021 02:01:44
ទិញ
0.01
1.75373
1.75385
ចំណេញ
-0.17 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#6831253
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 23:02:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.75373
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 02:01:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.75385
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.17 USD
05.02.2021 01:20:02
05.02.2021 01:50:16
ទិញ
0.01
1.28205
1.28228
ចំណេញ
0.08 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#6834851
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 01:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.28205
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 01:50:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28228
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.08 USD
05.02.2021 01:17:47
05.02.2021 01:46:38
ទិញ
0.01
0.90394
0.90411
ចំណេញ
0.09 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#6834821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 01:17:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 01:46:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.09 USD
05.02.2021 01:32:19
05.02.2021 01:46:20
ទិញ
0.01
1.90896
1.90982
ចំណេញ
0.42 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#6835005
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 01:32:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.90896
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 01:46:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.90982
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.42 USD
04.02.2021 23:51:16
05.02.2021 01:06:12
ទិញ
0.01
0.97461
0.97494
ចំណេញ
0.04 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#6832768
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 23:51:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.97461
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 01:06:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.97494
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.04 USD
04.02.2021 23:20:01
05.02.2021 01:01:32
ទិញ
0.01
1.9098
1.91019
ចំណេញ
0.01 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#6831821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 23:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.9098
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.07 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 01:01:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.91019
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.01 USD
05.02.2021 00:27:44
05.02.2021 01:00:35
ទិញ
0.01
0.7600800000000001
0.76024
ចំណេញ
0.06 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#6833165
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 00:27:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7600800000000001
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 01:00:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.76024
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.06 USD
04.02.2021 23:20:00
05.02.2021 01:00:02
ទិញ
0.01
144.28
144.324
ចំណេញ
0.15 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#6831819
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 23:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
144.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 01:00:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
144.324
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.15 USD
05.02.2021 00:00:17
05.02.2021 00:37:17
ទិញ
0.01
105.539
105.523
ចំណេញ
-0.25 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#6832978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 00:00:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.539
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 00:37:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.523
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.25 USD
04.02.2021 21:59:07
04.02.2021 23:46:38
ទិញ
0.01
1.28302
1.28318
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#6828007
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 21:59:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.28302
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 23:46:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28318
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.02 USD
04.02.2021 23:18:21
04.02.2021 23:35:56
ទិញ
0.01
0.97466
0.97493
ចំណេញ
0.01 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#6831775
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 23:18:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.97466
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 23:35:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.97493
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.01 USD