03.12.2020 10:37:53
03.12.2020 10:49:45
ទិញ
0.01
126.471
126.354
ចំណេញ
-1.32 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#2725967
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 10:37:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.471
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 10:49:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
126.354
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.32 USD
03.12.2020 09:05:03
03.12.2020 10:22:54
ទិញ
0.01
116.822
116.837
ចំណេញ
-0.06 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#2719874
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 09:05:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
116.822
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 10:22:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
116.837
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
02.12.2020 17:38:42
03.12.2020 09:05:01
ទិញ
0.01
0.90712
0.90415
ចំណេញ
-4.39 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#2696675
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 17:38:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90712
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.20 USD
សរុប
-3.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 09:05:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90415
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-4.39 USD
11.11.2020 18:48:08
03.12.2020 09:05:01
ទិញ
0.01
105.584
104.368
ចំណេញ
-12.23 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1902071
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.11.2020 18:48:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.584
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.48 USD
សរុប
-11.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 09:05:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.368
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-12.23 USD
13.11.2020 19:30:00
03.12.2020 09:05:01
ទិញ
0.05
1.31607
1.29154
ចំណេញ
-97.86 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1981211
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.11.2020 19:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31607
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.40 USD
សរុប
-94.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 09:05:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.29154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-97.86 USD
02.12.2020 21:19:58
03.12.2020 09:05:01
ទិញ
0.01
0.89596
0.89342
ចំណេញ
-2.93 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#2703742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 21:19:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89596
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.01 USD
សរុប
-2.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 09:05:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89342
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.93 USD
03.12.2020 08:37:29
03.12.2020 08:56:17
ទិញ
0.01
116.844
116.867
ចំណេញ
0.02 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#2718488
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 08:37:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
116.844
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 08:56:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
116.867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.02 USD
03.12.2020 02:08:05
03.12.2020 04:12:54
ទិញ
0.01
0.74126
0.74107
ចំណេញ
-0.29 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#2709141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 02:08:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74126
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 04:12:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74107
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.29 USD
03.12.2020 02:57:59
03.12.2020 04:12:35
ទិញ
0.01
0.95665
0.95767
ចំណេញ
0.59 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#2709981
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 02:57:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95665
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 04:12:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95767
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.59 USD
03.12.2020 01:21:32
03.12.2020 01:31:54
ទិញ
0.01
0.74139
0.74166
ចំណេញ
0.17 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#2708251
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 01:21:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74139
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 01:31:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74166
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.17 USD
02.12.2020 23:06:34
03.12.2020 01:08:03
ទិញ
0.01
139.627
139.664
ចំណេញ
0.01 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#2705449
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 23:06:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
139.627
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.15 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 01:08:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
139.664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.01 USD
02.12.2020 22:54:00
02.12.2020 23:00:24
ទិញ
0.01
139.628
139.709
ចំណេញ
0.57 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#2705250
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 22:54:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
139.628
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 23:00:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
139.709
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.57 USD
02.12.2020 21:01:52
02.12.2020 21:21:32
ទិញ
0.01
0.73958
0.73992
ចំណេញ
0.24 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#2703429
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 21:01:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73958
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 21:21:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73992
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.24 USD
25.11.2020 14:22:29
02.12.2020 17:01:41
ទិញ
0.01
0.9119
0.89509
ចំណេញ
-18.87 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#2383036
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 14:22:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9119
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.01 USD
សរុប
-18.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 17:01:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-18.87 USD
02.12.2020 16:18:15
02.12.2020 16:42:46
ទិញ
0.01
126.139
126.241
ចំណេញ
0.77 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#2690559
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 16:18:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.139
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 16:42:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
126.241
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.77 USD
02.12.2020 14:06:54
02.12.2020 16:34:42
ទិញ
0.01
1.33412
1.32911
ចំណេញ
-5.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#2680275
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 14:06:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33412
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 16:34:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.32911
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-5.11 USD
02.12.2020 15:13:08
02.12.2020 15:39:47
ទិញ
0.01
126.18
126.202
ចំណេញ
0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#2685604
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 15:13:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 15:39:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
126.202
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.01 USD
02.12.2020 14:07:02
02.12.2020 15:39:03
ទិញ
0.01
139.726
139.224
ចំណេញ
-5.00 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#2680281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 14:07:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
139.726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 15:39:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
139.224
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-5.00 USD
02.12.2020 14:39:46
02.12.2020 15:00:14
ទិញ
0.01
126.122
126.211
ចំណេញ
0.65 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#2682972
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 14:39:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.122
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 15:00:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
126.211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.65 USD
02.12.2020 13:29:11
02.12.2020 13:55:59
ទិញ
0.01
126.146
126.205
ចំណេញ
0.37 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#2678099
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 13:29:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.146
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 13:55:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
126.205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.37 USD
02.12.2020 13:04:44
02.12.2020 13:51:22
ទិញ
0.01
0.90216
0.90262
ចំណេញ
0.41 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#2677156
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 13:04:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90216
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 13:51:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90262
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.41 USD
02.12.2020 12:47:58
02.12.2020 13:25:00
ទិញ
0.01
126.158
126.19
ចំណេញ
0.11 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#2676260
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 12:47:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.158
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 13:25:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
126.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.11 USD
02.12.2020 11:41:21
02.12.2020 11:53:23
ទិញ
0.01
0.90187
0.90266
ចំណេញ
0.85 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#2672594
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 11:41:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90187
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 11:53:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90266
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.85 USD
02.12.2020 10:22:30
02.12.2020 11:20:25
ទិញ
0.01
126.078
126.196
ចំណេញ
0.93 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#2665884
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 10:22:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.078
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 11:20:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
126.196
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.93 USD
02.12.2020 10:34:26
02.12.2020 10:46:27
ទិញ
0.01
116.118
116.181
ចំណេញ
0.40 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#2667294
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 10:34:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
116.118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 10:46:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
116.181
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.40 USD
02.12.2020 10:00:05
02.12.2020 10:06:59
ទិញ
0.01
139.854
139.592
ចំណេញ
-2.71 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#2662989
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 10:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
139.854
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 10:06:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
139.592
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.71 USD
02.12.2020 10:00:02
02.12.2020 10:06:52
ទិញ
0.01
1.33728
1.33539
ចំណេញ
-1.99 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#2662936
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 10:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33728
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 10:06:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33539
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.99 USD
02.12.2020 09:32:33
02.12.2020 09:59:34
ទិញ
0.01
0.89964
0.90236
ចំណេញ
3.44 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#2660219
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 09:32:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89964
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 09:59:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90236
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.44 USD
02.12.2020 09:00:28
02.12.2020 09:25:06
ទិញ
0.01
0.89944
0.90001
ចំណេញ
0.57 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#2658443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 09:00:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89944
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 09:25:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90001
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.57 USD
02.12.2020 08:42:42
02.12.2020 09:12:17
ទិញ
0.01
116.071
116.104
ចំណេញ
0.12 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#2657556
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 08:42:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
116.071
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 09:12:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
116.104
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.12 USD
02.12.2020 09:02:22
02.12.2020 09:06:53
ទិញ
0.01
1.34116
1.34194
ចំណេញ
0.68 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#2658575
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 09:02:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.34116
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 09:06:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.34194
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.68 USD
02.12.2020 08:39:09
02.12.2020 09:00:43
ទិញ
0.01
1.34143
1.34164
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#2657448
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 08:39:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.34143
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 09:00:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.34164
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.11 USD
02.12.2020 08:00:03
02.12.2020 08:32:59
ទិញ
0.01
0.89975
0.89997
ចំណេញ
0.10 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#2656090
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 08:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89975
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 08:32:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89997
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.10 USD
02.12.2020 08:00:02
02.12.2020 08:15:32
ទិញ
0.01
1.34137
1.34186
ចំណេញ
0.39 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#2656088
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 08:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.34137
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 08:15:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.34186
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.39 USD
02.12.2020 03:05:01
02.12.2020 04:36:09
ទិញ
0.01
0.73765
0.73777
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#2648503
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 03:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73765
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 04:36:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73777
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.02 USD
02.12.2020 03:33:06
02.12.2020 04:25:09
ទិញ
0.01
0.95413
0.95493
ចំណេញ
0.42 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#2649231
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 03:33:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 04:25:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95493
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.42 USD
02.12.2020 00:44:54
02.12.2020 03:54:46
ទិញ
0.01
1.63737
1.6377
ចំណេញ
0.05 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#2644902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 00:44:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.63737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 03:54:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.6377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.05 USD
01.12.2020 21:57:35
02.12.2020 03:27:04
ទិញ
0.01
140.083
140.099
ចំណេញ
-0.09 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#2641310
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 21:57:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
140.083
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.05 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 03:27:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
140.099
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.09 USD
02.12.2020 02:10:28
02.12.2020 02:19:38
ទិញ
0.01
0.73726
0.73806
ចំណេញ
0.70 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#2647100
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 02:10:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 02:19:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73806
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.70 USD
01.12.2020 21:30:41
01.12.2020 23:01:20
ទិញ
0.01
0.95321
0.95345
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#2640589
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 21:30:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95321
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 23:01:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
01.12.2020 21:55:29
01.12.2020 22:50:09
ទិញ
0.01
0.73646
0.73674
ចំណេញ
0.18 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#2641230
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 21:55:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73646
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 22:50:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73674
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.18 USD
01.12.2020 17:08:07
01.12.2020 17:17:31
ទិញ
0.01
0.89822
0.89852
ចំណេញ
0.20 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#2621493
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 17:08:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89822
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 17:17:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89852
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.20 USD
01.12.2020 11:08:33
01.12.2020 17:10:05
ទិញ
0.01
139.603
139.614
ចំណេញ
-0.09 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#2596858
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 11:08:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
139.603
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 17:10:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
139.614
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.09 USD
01.12.2020 16:15:29
01.12.2020 16:44:37
ទិញ
0.01
0.89776
0.89838
ចំណេញ
0.62 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#2616721
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:15:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89776
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 16:44:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89838
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.62 USD
01.12.2020 15:46:51
01.12.2020 16:00:19
ទិញ
0.01
0.89777
0.89842
ចំណេញ
0.67 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#2614146
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 15:46:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89777
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 16:00:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89842
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.67 USD
01.12.2020 15:10:00
01.12.2020 15:14:49
ទិញ
0.01
124.889
124.923
ចំណេញ
0.12 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#2612112
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 15:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
124.889
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 15:14:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
124.923
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.12 USD
01.12.2020 14:30:21
01.12.2020 14:50:33
ទិញ
0.01
124.887
124.916
ចំណេញ
0.07 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#2610179
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 14:30:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
124.887
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 14:50:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
124.916
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.07 USD
01.12.2020 14:03:45
01.12.2020 14:26:10
ទិញ
0.01
124.887
124.927
ចំណេញ
0.18 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#2608855
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 14:03:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
124.887
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 14:26:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
124.927
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.18 USD
01.12.2020 13:44:05
01.12.2020 13:57:49
ទិញ
0.01
124.882
124.929
ចំណេញ
0.25 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#2607180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 13:44:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
124.882
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 13:57:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
124.929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.25 USD
01.12.2020 13:13:49
01.12.2020 13:41:32
ទិញ
0.01
124.883
124.933
ចំណេញ
0.28 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#2605140
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 13:13:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
124.883
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 13:41:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
124.933
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.28 USD