17.06.2021 23:40:28
18.06.2021 03:02:01
លក់
0.01
1770.9
1777.39
ចំណេញ
-6.57 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160513786
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 23:40:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1770.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
-6.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 03:02:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1777.39
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-6.57 USD
17.06.2021 23:51:53
18.06.2021 03:02:01
លក់
0.01
1772.09
1777.39
ចំណេញ
-5.38 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160513896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 23:51:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1772.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
-5.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 03:02:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1777.39
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-5.38 USD
17.06.2021 23:42:19
17.06.2021 23:49:21
លក់
0.01
1771.73
1770.23
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160513810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 23:42:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1771.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 23:49:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1770.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 23:03:28
17.06.2021 23:35:27
លក់
0.01
1773.5
1772
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160513422
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 23:03:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1773.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 23:35:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1772
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 23:25:04
17.06.2021 23:29:55
លក់
0.01
1774.33
1772.83
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160513618
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 23:25:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1774.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 23:29:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1772.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 22:57:06
17.06.2021 22:58:28
លក់
0.01
1773.11
1771.61
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160513294
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 22:57:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1773.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 22:58:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.61
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 22:45:00
17.06.2021 22:52:06
លក់
0.01
1775.89
1774.39
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160513100
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 22:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1775.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 22:52:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1774.39
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 18:05:39
17.06.2021 18:13:26
ទិញ
0.01
1777.71
1771.97
ចំណេញ
-5.81 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160503204
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:05:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 18:13:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-5.81 USD
17.06.2021 18:06:20
17.06.2021 18:13:26
ទិញ
0.02
1776.22
1771.97
ចំណេញ
-8.64 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160503257
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:06:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1776.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 18:13:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1771.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-8.64 USD
17.06.2021 17:24:04
17.06.2021 18:13:26
ទិញ
0.01
1779.38
1771.97
ចំណេញ
-7.48 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160501050
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:24:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1779.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 18:13:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-7.48 USD
17.06.2021 18:01:03
17.06.2021 18:13:26
ទិញ
0.01
1778.55
1771.97
ចំណេញ
-6.65 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160503007
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:01:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 18:13:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-6.65 USD
17.06.2021 18:05:43
17.06.2021 18:13:26
ទិញ
0.01
1777.55
1771.97
ចំណេញ
-5.65 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160503210
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:05:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 18:13:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-5.65 USD
17.06.2021 18:10:00
17.06.2021 18:13:26
ទិញ
0.02
1776.37
1771.97
ចំណេញ
-8.94 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160503426
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1776.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 18:13:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1771.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-8.94 USD
17.06.2021 18:01:01
17.06.2021 18:13:26
ទិញ
0.01
1778.9
1771.97
ចំណេញ
-7.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160503002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:01:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 18:13:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-7.00 USD
17.06.2021 18:01:22
17.06.2021 18:04:01
ទិញ
0.01
1778.02
1779.52
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160503017
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:01:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 18:04:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1779.52
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 18:02:19
17.06.2021 18:04:00
ទិញ
0.01
1777.64
1779.14
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160503052
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:02:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 18:04:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1779.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 17:47:35
17.06.2021 17:51:13
ទិញ
0.01
1778.87
1780.37
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160502295
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:47:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 17:51:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1780.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 17:47:34
17.06.2021 17:51:01
ទិញ
0.01
1778.4
1779.9
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160502294
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:47:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 17:51:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1779.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 17:49:42
17.06.2021 17:50:46
ទិញ
0.01
1777.86
1779.36
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160502352
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:49:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 17:50:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1779.36
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 17:50:00
17.06.2021 17:50:14
ទិញ
0.01
1777.55
1779.05
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160502367
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 17:50:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1779.05
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 17:41:17
17.06.2021 17:43:18
ទិញ
0.01
1778.61
1780.11
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160502019
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:41:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 17:43:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1780.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 17:41:19
17.06.2021 17:42:29
ទិញ
0.01
1777.95
1779.45
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160502023
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:41:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 17:42:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1779.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 17:41:20
17.06.2021 17:42:10
ទិញ
0.01
1777.74
1779.24
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160502028
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:41:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 17:42:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1779.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
16.06.2021 21:15:02
17.06.2021 14:39:33
ទិញ
0.02
27.401
26.535
ចំណេញ
-87.08 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#160451800
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.401
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.34 USD
សរុប
-86.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 14:39:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
26.535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-87.08 USD
16.06.2021 23:31:10
17.06.2021 14:39:33
ទិញ
0.03
27.187
26.535
ចំណេញ
-98.52 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#160460695
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 23:31:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.187
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.51 USD
សរុប
-97.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 14:39:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
26.535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
-98.52 USD
16.06.2021 15:15:02
17.06.2021 14:39:33
ទិញ
0.01
27.794
26.535
ចំណេញ
-63.19 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#160438824
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 15:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.794
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
-62.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 14:39:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-63.19 USD
16.06.2021 19:40:39
17.06.2021 14:39:33
ទិញ
0.01
27.622
26.535
ចំណេញ
-54.59 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#160447419
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 19:40:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.622
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
-54.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 14:39:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-54.59 USD
16.06.2021 21:00:39
17.06.2021 14:39:33
ទិញ
0.02
27.515
26.535
ចំណេញ
-98.48 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#160449509
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:00:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.515
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.34 USD
សរុប
-98.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 14:39:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
26.535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-98.48 USD
16.06.2021 21:15:46
17.06.2021 14:39:33
ទិញ
0.02
27.291
26.535
ចំណេញ
-76.08 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#160451951
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:15:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.291
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.34 USD
សរុប
-75.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 14:39:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
26.535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-76.08 USD
16.06.2021 23:41:54
17.06.2021 14:39:33
ទិញ
0.04
27.066
26.535
ចំណេញ
-107.16 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#160460982
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 23:41:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.066
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.68 USD
សរុប
-106.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 14:39:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
26.535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.28 USD
ចំណេញ
-107.16 USD
16.06.2021 17:12:46
17.06.2021 14:39:33
ទិញ
0.01
27.712
26.535
ចំណេញ
-59.09 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#160443218
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 17:12:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.712
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
-58.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 14:39:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-59.09 USD
17.06.2021 09:13:54
17.06.2021 10:42:07
លក់
0.01
26.97
26.82
ចំណេញ
7.43 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#160474426
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 09:13:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
26.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 10:42:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
7.43 USD
17.06.2021 09:21:39
17.06.2021 09:30:11
លក់
0.01
1813.91
1812.41
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160474846
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 09:21:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1813.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 09:30:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1812.41
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 09:27:08
17.06.2021 09:29:59
លក់
0.01
1814.71
1813.21
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160475033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 09:27:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1814.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 09:29:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1813.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 09:13:48
17.06.2021 09:16:39
លក់
0.01
1813.95
1812.45
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160474418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 09:13:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1813.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 09:16:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1812.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 03:15:00
17.06.2021 09:08:54
លក់
0.01
27.095
26.945
ចំណេញ
7.43 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#160465419
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 03:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.095
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 09:08:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.945
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
7.43 USD
17.06.2021 09:05:57
17.06.2021 09:08:48
លក់
0.01
1816.11
1814.61
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160473807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 09:05:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1816.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 09:08:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1814.61
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 08:46:37
17.06.2021 09:00:57
លក់
0.01
1818.48
1816.98
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160472932
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 08:46:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1818.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 09:00:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1816.98
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 08:48:19
17.06.2021 08:56:13
លក់
0.01
1819.25
1817.75
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160472965
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 08:48:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1819.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 08:56:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1817.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 03:42:28
17.06.2021 08:46:38
លក់
0.01
27.175
27.025
ចំណេញ
7.43 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#160466288
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 03:42:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.175
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 08:46:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.025
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
7.43 USD
17.06.2021 08:33:50
17.06.2021 08:41:37
លក់
0.01
1819.47
1817.97
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160472606
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 08:33:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1819.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 08:41:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1817.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 08:05:43
17.06.2021 08:28:50
លក់
0.01
1820.77
1819.27
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160472031
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 08:05:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1820.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 08:28:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1819.27
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
17.06.2021 07:00:00
17.06.2021 08:00:43
លក់
0.01
1822.28
1820.78
ចំណេញ
1.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160470827
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 07:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1822.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 08:00:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1820.78
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.43 USD
16.06.2021 21:05:52
16.06.2021 21:15:29
លក់
0.01
27.499
27.349
ចំណេញ
7.43 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#160450427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:05:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.499
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:15:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
7.43 USD
16.06.2021 21:06:54
16.06.2021 21:14:27
លក់
0.01
27.584
27.434
ចំណេញ
7.43 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#160450648
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:06:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.584
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:14:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.434
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
7.43 USD
16.06.2021 19:45:00
16.06.2021 21:00:52
លក់
0.01
27.646
27.496
ចំណេញ
7.43 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#160447528
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 19:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.646
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:00:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.496
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
7.43 USD
16.06.2021 20:35:12
16.06.2021 21:00:09
លក់
0.01
27.728
27.578
ចំណេញ
7.43 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#160448634
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 20:35:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.728
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:00:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.578
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
7.43 USD
16.06.2021 20:59:49
16.06.2021 21:00:03
លក់
0.02
1862.47
1858.32
ចំណេញ
8.16 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160449176
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 20:59:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1862.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:00:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1858.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
8.16 USD
16.06.2021 17:49:03
16.06.2021 21:00:03
លក់
0.01
1856.26
1858.32
ចំណេញ
-2.13 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160444263
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 17:49:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1856.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:00:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1858.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-2.13 USD
16.06.2021 18:32:41
16.06.2021 21:00:03
លក់
0.01
1858.11
1858.32
ចំណេញ
-0.28 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160445413
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 18:32:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1858.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:00:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1858.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-0.28 USD