15.09.2021 05:45:46
30.09.2021 03:35:59
ចម្លង
3.64%
-93.87%
ចំណេញ
-2 027.21 USD
Pv
ThanhPham92
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 05:45:46
ចំណុច​ចូល
3.64%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 03:35:59
ចេញ
-93.87%
ចំណេញ
-2 027.21 USD
03.09.2021 15:31:08
03.09.2021 15:31:08
ទិញ
0.04
109.721
109.649
ចំណេញ
-2.63 USD
USDJPY.
ព្រមព្រៀង
#79863213
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:31:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.721
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
109.649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.63 USD
03.09.2021 15:31:08
03.09.2021 15:31:08
លក់
0.04
1.18968
1.19006
ចំណេញ
-1.52 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#79863212
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:31:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18968
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.19006
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.52 USD
03.09.2021 15:31:08
03.09.2021 15:31:08
លក់
0.02
1.38447
1.38594
ចំណេញ
-2.94 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#79863215
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:31:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38447
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38594
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.94 USD
03.09.2021 15:31:03
03.09.2021 15:31:03
លក់
2.02
0.71484
0.71522
ចំណេញ
-76.76 USD
NZDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79863173
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:31:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71484
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-76.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.02
ចេញ
0.71522
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-76.76 USD
03.09.2021 15:20:21
03.09.2021 15:31:01
លក់
1.24
0.71318
0.71519
ចំណេញ
-249.24 USD
NZDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79861575
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:20:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71318
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-249.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.24
ចេញ
0.71519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-249.24 USD
03.09.2021 06:00:00
03.09.2021 15:31:01
ទិញ
0.01
110.052
109.669
ចំណេញ
-3.49 USD
USDJPY.
ព្រមព្រៀង
#79839994
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 06:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.052
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.669
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.49 USD
03.09.2021 13:35:01
03.09.2021 15:31:01
ទិញ
0.01
0.91494
0.9126
ចំណេញ
-2.56 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#79856705
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 13:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91494
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9126
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.56 USD
03.09.2021 06:20:00
03.09.2021 15:31:01
ទិញ
0.02
109.988
109.669
ចំណេញ
-5.82 USD
USDJPY.
ព្រមព្រៀង
#79840728
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 06:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.988
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
109.669
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.82 USD
03.09.2021 12:30:02
03.09.2021 15:31:01
លក់
0.77
0.71279
0.71519
ចំណេញ
-184.80 USD
NZDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79854129
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 12:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71279
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-184.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.77
ចេញ
0.71519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-184.80 USD
03.09.2021 08:30:05
03.09.2021 15:31:01
លក់
0.47
0.7124
0.71519
ចំណេញ
-131.13 USD
NZDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79844230
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 08:30:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7124
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-131.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.47
ចេញ
0.71519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-131.13 USD
03.09.2021 12:50:03
03.09.2021 15:31:01
ទិញ
0.03
109.921
109.669
ចំណេញ
-6.89 USD
USDJPY.
ព្រមព្រៀង
#79855079
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 12:50:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.921
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
109.669
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.89 USD
03.09.2021 15:30:12
03.09.2021 15:31:01
ទិញ
0.02
0.9134
0.9126
ចំណេញ
-1.75 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#79862943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:30:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9134
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.9126
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.75 USD
02.09.2021 11:50:01
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.02
0.70846
0.71519
ចំណេញ
-13.46 USD
NZDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79790732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 11:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70846
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.71519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-13.46 USD
02.09.2021 12:50:07
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.03
0.70904
0.71519
ចំណេញ
-18.45 USD
NZDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79793898
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 12:50:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70904
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.71519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-18.45 USD
03.09.2021 13:25:00
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.02
130.516
130.509
ចំណេញ
0.13 USD
EURJPY.
ព្រមព្រៀង
#79856390
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 13:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.516
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
130.509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
03.09.2021 12:50:00
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.01
130.465
130.509
ចំណេញ
-0.40 USD
EURJPY.
ព្រមព្រៀង
#79855077
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 12:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
130.509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.40 USD
03.09.2021 15:30:08
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.03
1.1885
1.19002
ចំណេញ
-4.56 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#79862908
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:30:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1885
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.19002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.56 USD
02.09.2021 10:30:01
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.01
0.70788
0.71519
ចំណេញ
-7.31 USD
NZDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79785696
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 10:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70788
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.31 USD
02.09.2021 16:45:09
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.11
0.71068
0.71519
ចំណេញ
-49.61 USD
NZDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79809810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 16:45:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71068
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-49.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.71519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-49.61 USD
03.09.2021 13:00:00
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.01
1.18693
1.19002
ចំណេញ
-3.09 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#79855518
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 13:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18693
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.09 USD
01.09.2021 15:15:06
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.35
1.3766
1.38549
ចំណេញ
-311.15 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#79700250
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 15:15:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3766
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-311.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
1.38549
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-311.15 USD
03.09.2021 14:35:01
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.02
1.18755
1.19002
ចំណេញ
-4.94 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#79859372
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 14:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18755
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.19002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.94 USD
02.09.2021 12:47:01
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.35
1.38
1.38549
ចំណេញ
-192.15 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#79774254
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 12:47:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-192.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
1.38549
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-192.15 USD
02.09.2021 16:25:03
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.07
0.71017
0.71519
ចំណេញ
-35.14 USD
NZDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79807090
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 16:25:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71017
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-35.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.71519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-35.14 USD
02.09.2021 17:59:10
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.4
1.3835
1.38549
ចំណេញ
-79.60 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#79810318
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 17:59:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3835
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-79.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.38549
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-79.60 USD
02.09.2021 18:00:01
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.29
0.71189
0.71519
ចំណេញ
-95.70 USD
NZDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79820887
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 18:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-95.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
ចេញ
0.71519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-95.70 USD
03.09.2021 15:30:03
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.01
1.3828
1.38549
ចំណេញ
-2.69 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#79862880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:30:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3828
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38549
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.69 USD
02.09.2021 15:55:42
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.04
0.70954
0.71519
ចំណេញ
-22.60 USD
NZDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79804323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 15:55:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70954
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-22.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.71519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-22.60 USD
31.08.2021 18:14:59
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.45
129.83
130.509
ចំណេញ
-278.57 USD
EURJPY.
ព្រមព្រៀង
#79673066
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 18:14:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-278.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
130.509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-278.57 USD
02.09.2021 17:40:00
03.09.2021 15:31:00
លក់
0.18
0.71122
0.71519
ចំណេញ
-71.46 USD
NZDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79818307
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 17:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71122
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-71.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.71519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-71.46 USD
02.09.2021 17:24:13
03.09.2021 15:31:00
លក់
1.05
130.48
130.509
ចំណេញ
-27.76 USD
EURJPY.
ព្រមព្រៀង
#79697467
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 17:24:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-27.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.05
ចេញ
130.509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-27.76 USD
25.08.2021 17:02:38
03.09.2021 15:30:59
លក់
0.3
129.25
130.509
ចំណេញ
-344.35 USD
EURJPY.
ព្រមព្រៀង
#79334039
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2021 17:02:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-344.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
130.509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-344.35 USD
01.09.2021 10:01:12
03.09.2021 15:30:59
លក់
0.7
130.18
130.509
ចំណេញ
-209.97 USD
EURJPY.
ព្រមព្រៀង
#79413281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 10:01:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-209.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.7
ចេញ
130.509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-209.97 USD
02.09.2021 15:00:49
03.09.2021 15:30:59
ទិញ
0.25
1.60378
1.59317
ចំណេញ
-198.05 USD
EURAUD.
ព្រមព្រៀង
#79799315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 15:00:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.60378
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-198.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.59317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-198.05 USD
25.08.2021 21:11:04
03.09.2021 15:30:59
លក់
0.3
129.5
130.509
ចំណេញ
-275.97 USD
EURJPY.
ព្រមព្រៀង
#79401717
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2021 21:11:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-275.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
130.509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-275.97 USD
03.09.2021 15:30:13
03.09.2021 15:30:59
លក់
22.5
0.7455
0.74668
ចំណេញ
-2 655.00 USD
AUDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79862947
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:30:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7455
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 655.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
22.5
ចេញ
0.74668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 655.00 USD
03.09.2021 12:02:51
03.09.2021 15:30:59
ទិញ
0.4
1.597
1.59317
ចំណេញ
-114.39 USD
EURAUD.
ព្រមព្រៀង
#79852654
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 12:02:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.597
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-114.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.59317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-114.39 USD
01.09.2021 17:34:02
03.09.2021 15:30:59
ទិញ
0.25
1.607
1.59317
ចំណេញ
-258.16 USD
EURAUD.
ព្រមព្រៀង
#79724433
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 17:34:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.607
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-258.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.59317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-258.16 USD
02.09.2021 16:31:35
03.09.2021 15:30:59
ទិញ
0.35
1.6015
1.59317
ចំណេញ
-217.69 USD
EURAUD.
ព្រមព្រៀង
#79791767
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 16:31:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.6015
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-217.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
1.59317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-217.69 USD
03.09.2021 15:20:01
03.09.2021 15:30:59
លក់
13.89
0.74429
0.74668
ចំណេញ
-3 319.71 USD
AUDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79861548
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.74429
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3 319.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
13.89
ចេញ
0.74668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3 319.71 USD
31.08.2021 08:57:38
03.09.2021 15:30:59
ទិញ
0.25
1.6133
1.59317
ចំណេញ
-375.76 USD
EURAUD.
ព្រមព្រៀង
#79638015
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 08:57:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.6133
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-375.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.59317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-375.76 USD
03.09.2021 11:45:27
03.09.2021 15:30:58
លក់
8.57
0.74356
0.74668
ចំណេញ
-2 673.84 USD
AUDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79852385
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 11:45:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.74356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 673.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
8.57
ចេញ
0.74668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 673.84 USD
02.09.2021 09:00:01
03.09.2021 15:30:58
លក់
0.07
0.73789
0.74668
ចំណេញ
-61.53 USD
AUDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79780705
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 09:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73789
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-61.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.74668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-61.53 USD
03.09.2021 09:00:18
03.09.2021 15:30:58
លក់
2.02
0.74209
0.74668
ចំណេញ
-927.18 USD
AUDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79845498
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 09:00:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.74209
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-927.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.02
ចេញ
0.74668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-927.18 USD
03.09.2021 10:40:01
03.09.2021 15:30:58
លក់
3.27
0.74255
0.74668
ចំណេញ
-1 350.51 USD
AUDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79849441
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 10:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.74255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 350.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.27
ចេញ
0.74668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 350.51 USD
02.09.2021 13:10:03
03.09.2021 15:30:58
លក់
0.18
0.73888
0.74668
ចំណេញ
-140.40 USD
AUDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79795084
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 13:10:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73888
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-140.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.74668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-140.40 USD
03.09.2021 11:05:04
03.09.2021 15:30:58
លក់
5.29
0.74316
0.74668
ចំណេញ
-1 862.08 USD
AUDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79850849
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 11:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.74316
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 862.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.29
ចេញ
0.74668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 862.08 USD
02.09.2021 08:05:15
03.09.2021 15:30:58
លក់
0.03
0.73688
0.74668
ចំណេញ
-29.40 USD
AUDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79778861
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 08:05:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73688
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-29.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.74668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-29.40 USD
03.09.2021 08:30:01
03.09.2021 15:30:58
លក់
0.77
0.74112
0.74668
ចំណេញ
-428.12 USD
AUDUSD.
ព្រមព្រៀង
#79844208
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 08:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.74112
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-428.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.77
ចេញ
0.74668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-428.12 USD