13.04.2021 13:40:05
13.04.2021 15:41:42
ទិញ
0.01
1.37375
1.37451
ចំណេញ
0.76 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#72396125
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 13:40:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 15:41:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37451
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.76 USD
12.04.2021 06:16:42
12.04.2021 09:10:03
ទិញ
0.01
1.36839
1.36902
ចំណេញ
0.63 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#72312965
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 06:16:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36839
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 09:10:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36902
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.63 USD
09.04.2021 06:29:32
09.04.2021 16:34:00
ទិញ
0.01
1.37378
1.3742
ចំណេញ
0.42 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#72240818
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 06:29:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37378
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 16:34:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3742
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.42 USD
08.04.2021 16:14:46
08.04.2021 16:16:10
ទិញ
0.01
1.37598
1.37656
ចំណេញ
0.58 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#72213986
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 16:14:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37598
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 16:16:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.58 USD
08.04.2021 15:46:39
08.04.2021 15:51:50
ទិញ
0.01
1.37595
1.37648
ចំណេញ
0.53 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#72211423
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 15:46:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37595
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 15:51:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37648
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
08.04.2021 11:03:24
08.04.2021 14:57:02
ទិញ
0.01
1.37588
1.37691
ចំណេញ
1.03 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#72194266
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 11:03:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 14:57:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37691
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.03 USD
07.04.2021 12:17:21
07.04.2021 12:24:36
ទិញ
0.01
1.38257
1.38299
ចំណេញ
0.42 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#72129330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 12:17:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38257
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 12:24:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38299
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.42 USD
07.04.2021 09:00:15
07.04.2021 11:33:30
ទិញ
0.01
1.38187
1.38227
ចំណេញ
0.40 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#72109789
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 09:00:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38187
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 11:33:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38227
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
07.04.2021 05:13:11
07.04.2021 06:32:17
ទិញ
0.01
1.38228
1.38269
ចំណេញ
0.41 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#72102623
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 05:13:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38228
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 06:32:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38269
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.41 USD
06.04.2021 19:51:07
07.04.2021 03:01:06
ទិញ
0.01
1.38224
1.38282
ចំណេញ
0.58 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#72085710
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 19:51:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38224
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 03:01:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38282
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.58 USD
06.04.2021 16:15:22
06.04.2021 16:18:56
ទិញ
0.01
1.38316
1.38357
ចំណេញ
0.41 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#72066797
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 16:15:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38316
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 16:18:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38357
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.41 USD
06.04.2021 13:20:01
06.04.2021 15:42:22
ទិញ
0.01
1.38348
1.38503
ចំណេញ
1.55 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#72054149
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 13:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38348
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 15:42:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38503
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.55 USD
19.03.2021 11:47:06
05.04.2021 16:46:18
ទិញ
0.01
1.39272
1.38919
ចំណេញ
-3.53 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71206603
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.03.2021 11:47:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39272
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 16:46:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38919
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.53 USD
05.04.2021 11:39:40
05.04.2021 12:16:12
លក់
0.01
1.38605
1.38604
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71978189
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 11:39:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38605
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 12:16:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38604
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
05.04.2021 07:05:19
05.04.2021 11:05:21
ទិញ
0.01
1.38366
1.38408
ចំណេញ
0.42 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71965331
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 07:05:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38366
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 11:05:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.42 USD
02.04.2021 17:25:36
02.04.2021 19:04:48
ទិញ
0.01
1.38193
1.38204
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71943831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.04.2021 17:25:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2021 19:04:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38204
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
01.04.2021 17:59:28
02.04.2021 16:09:55
លក់
0.01
1.38189
1.38187
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71911180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 17:59:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2021 16:09:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38187
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
01.04.2021 17:53:50
01.04.2021 17:57:19
លក់
0.01
1.38264
1.38252
ចំណេញ
0.12 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71910734
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 17:53:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38264
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 17:57:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38252
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
01.04.2021 17:27:32
01.04.2021 17:45:48
លក់
0.01
1.38139
1.38106
ចំណេញ
0.33 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71908817
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 17:27:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38139
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 17:45:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38106
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
01.04.2021 17:09:18
01.04.2021 17:11:02
លក់
0.01
1.3826
1.38229
ចំណេញ
0.31 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71907567
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 17:09:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3826
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 17:11:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38229
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD
01.04.2021 13:31:06
01.04.2021 14:17:07
ទិញ
0.01
1.37728
1.378
ចំណេញ
0.72 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71892637
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 13:31:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37728
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 14:17:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.378
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.72 USD
01.04.2021 08:01:22
01.04.2021 10:31:46
ទិញ
0.01
1.37677
1.37758
ចំណេញ
0.81 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71873934
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 08:01:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 10:31:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37758
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.81 USD
31.03.2021 21:30:25
01.04.2021 06:29:25
លក់
0.01
1.37875
1.37844
ចំណេញ
0.31 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71860438
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 21:30:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37875
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 06:29:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37844
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD
31.03.2021 18:59:20
31.03.2021 21:18:58
លក់
0.01
1.37945
1.37889
ចំណេញ
0.56 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71854644
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 18:59:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37945
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 21:18:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37889
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.56 USD
31.03.2021 17:39:51
31.03.2021 18:35:00
លក់
0.01
1.37927
1.3781
ចំណេញ
1.17 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71847738
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 17:39:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37927
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 18:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3781
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.17 USD
31.03.2021 15:02:45
31.03.2021 16:51:31
ទិញ
0.01
1.3772
1.37809
ចំណេញ
0.89 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71835069
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 15:02:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3772
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 16:51:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37809
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.89 USD
30.03.2021 14:40:02
31.03.2021 09:19:17
លក់
0.01
1.37356
1.37313
ចំណេញ
0.43 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71772972
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 14:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 09:19:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37313
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
30.03.2021 14:40:53
30.03.2021 15:07:18
ទិញ
0.01
1.37395
1.37425
ចំណេញ
0.30 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71773109
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 14:40:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37395
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 15:07:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37425
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
30.03.2021 10:27:44
30.03.2021 10:30:10
ទិញ
0.01
1.37529
1.37582
ចំណេញ
0.53 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71755035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 10:27:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37529
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 10:30:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37582
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
30.03.2021 10:16:39
30.03.2021 10:23:02
ទិញ
0.01
1.37528
1.37582
ចំណេញ
0.54 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71754105
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 10:16:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37528
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 10:23:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37582
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.54 USD
30.03.2021 06:15:22
30.03.2021 07:19:34
លក់
0.01
1.37756
1.37735
ចំណេញ
0.21 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71742825
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 06:15:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37756
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 07:19:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37735
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
30.03.2021 05:26:57
30.03.2021 05:57:46
លក់
0.01
1.3775
1.37705
ចំណេញ
0.45 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71739921
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 05:26:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3775
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 05:57:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37705
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.45 USD
29.03.2021 20:09:28
30.03.2021 04:39:42
លក់
0.01
1.37758
1.37649
ចំណេញ
1.09 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71730183
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 20:09:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37758
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 04:39:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.09 USD
23.03.2021 06:04:27
29.03.2021 15:13:06
ទិញ
0.01
1.38496
1.3844
ចំណេញ
-0.56 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71338220
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 06:04:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38496
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2021 15:13:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3844
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.56 USD
29.03.2021 14:29:26
29.03.2021 15:12:47
ទិញ
0.01
1.17734
1.1784
ចំណេញ
1.06 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71703520
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 14:29:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17734
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2021 15:12:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1784
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.06 USD
29.03.2021 08:39:08
29.03.2021 09:51:08
ទិញ
0.02
1.37641
1.37667
ចំណេញ
0.52 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71681930
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 08:39:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37641
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2021 09:51:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37667
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.52 USD
23.03.2021 11:22:20
26.03.2021 11:59:09
ទិញ
0.02
1.37863
1.37898
ចំណេញ
0.70 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71369904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 11:22:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37863
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.03.2021 11:59:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37898
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.70 USD
26.03.2021 08:05:07
26.03.2021 08:33:41
លក់
0.02
1.37645
1.37602
ចំណេញ
0.86 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71619317
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.03.2021 08:05:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37645
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.03.2021 08:33:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37602
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.86 USD
25.03.2021 09:06:56
25.03.2021 10:23:54
ទិញ
0.01
1.36855
1.36939
ចំណេញ
0.84 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71548954
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 09:06:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36855
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.03.2021 10:23:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36939
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD
24.03.2021 09:25:49
24.03.2021 10:19:26
ទិញ
0.01
1.36854
1.36893
ចំណេញ
0.39 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71468407
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 09:25:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36854
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2021 10:19:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36893
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.39 USD
23.03.2021 13:26:24
23.03.2021 19:33:47
លក់
0.02
1.37669
1.37649
ចំណេញ
0.40 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71392720
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 13:26:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37669
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2021 19:33:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
18.03.2021 11:10:48
22.03.2021 13:57:28
លក់
0.01
0.92442
0.92461
ចំណេញ
-0.21 USD
USDCHF_S
ព្រមព្រៀង
#71129450
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 11:10:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92442
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 13:57:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92461
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.21 USD
18.03.2021 09:23:48
22.03.2021 13:57:24
លក់
0.01
0.92326
0.92461
ចំណេញ
-1.46 USD
USDCHF_S
ព្រមព្រៀង
#71110992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 09:23:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92326
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 13:57:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92461
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.46 USD
22.03.2021 13:18:09
22.03.2021 13:20:56
ទិញ
0.01
1.3851
1.3859
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71292800
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 13:18:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3851
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 13:20:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3859
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
22.03.2021 12:30:44
22.03.2021 13:04:38
ទិញ
0.01
1.38538
1.38617
ចំណេញ
0.79 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71289558
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 12:30:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38538
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 13:04:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.79 USD
22.03.2021 11:57:25
22.03.2021 12:01:38
ទិញ
0.01
1.385
1.38587
ចំណេញ
0.87 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71287471
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 11:57:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 12:01:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38587
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.87 USD
22.03.2021 09:33:47
22.03.2021 10:20:06
ទិញ
0.01
1.38527
1.38575
ចំណេញ
0.48 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71279435
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 09:33:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38527
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 10:20:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38575
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.48 USD
22.03.2021 08:58:57
22.03.2021 09:26:15
ទិញ
0.01
1.38518
1.38564
ចំណេញ
0.46 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71276538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 08:58:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38518
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 09:26:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38564
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
22.03.2021 08:49:50
22.03.2021 08:56:03
ទិញ
0.01
1.3853
1.38574
ចំណេញ
0.44 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71275889
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 08:49:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3853
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 08:56:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38574
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
22.03.2021 08:31:11
22.03.2021 08:40:29
ទិញ
0.01
1.385
1.38589
ចំណេញ
0.89 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#71274297
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 08:31:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 08:40:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38589
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.89 USD