19.10.2021 11:28:01
22.10.2021 15:56:57
លក់
0.01
114
113.778
ចំណេញ
1.95 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#82074178
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 11:28:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
114
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:56:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
113.778
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.95 USD
01.06.2021 10:45:07
21.10.2021 08:15:36
ទិញ
0.01
0.7286
0.71891
ចំណេញ
-9.69 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#74604090
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 10:45:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7286
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 08:15:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71891
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.69 USD
10.06.2021 17:18:39
19.10.2021 10:23:18
ទិញ
0.01
0.7207
0.71422
ចំណេញ
-6.48 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75069181
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 17:18:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7207
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 10:23:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71422
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.48 USD
24.09.2021 15:25:50
24.09.2021 19:24:53
ទិញ
0.01
0.72485
0.72637
ចំណេញ
1.52 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#80903454
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 15:25:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72485
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 19:24:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72637
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.52 USD
14.09.2021 18:29:35
23.09.2021 16:25:42
ទិញ
0.01
151.909
150.923
ចំណេញ
-8.95 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#80366749
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 18:29:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.909
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 16:25:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
150.923
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.95 USD
14.09.2021 16:01:44
14.09.2021 16:43:25
លក់
0.01
152.703
152.649
ចំណេញ
0.49 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#80349446
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 16:01:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.703
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 16:43:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
152.649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.49 USD
14.09.2021 14:29:32
14.09.2021 15:23:32
លក់
0.01
152.631
152.6
ចំណេញ
0.28 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#80337199
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 14:29:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.631
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 15:23:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
152.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
10.09.2021 12:10:23
10.09.2021 16:19:06
លក់
0.01
152.497
152.356
ចំណេញ
1.28 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#80196287
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 12:10:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.497
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 16:19:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
152.356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.28 USD
09.09.2021 16:12:07
09.09.2021 20:24:24
លក់
0.01
152.038
151.878
ចំណេញ
1.46 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#80148247
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 16:12:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.038
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 20:24:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
151.878
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.46 USD
07.09.2021 16:07:20
08.09.2021 17:44:05
លក់
0.01
151.684
151.567
ចំណេញ
1.06 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#80013994
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:07:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
151.684
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 17:44:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
151.567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.06 USD
03.09.2021 12:02:45
07.09.2021 08:14:10
ទិញ
0.01
1.94096
1.94394
ចំណេញ
2.12 USD
GBPNZD_S
ព្រមព្រៀង
#79853112
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 12:02:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.94096
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 08:14:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.94394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.12 USD
23.08.2021 17:33:55
02.09.2021 19:57:51
ទិញ
0.01
1.27193
1.25516
ចំណេញ
-13.36 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#79266082
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.08.2021 17:33:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2021 19:57:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25516
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-13.36 USD
19.08.2021 16:10:22
23.08.2021 14:02:04
ទិញ
0.01
150.146
150.509
ចំណេញ
3.30 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#79121952
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 16:10:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.146
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.08.2021 14:02:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
150.509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.30 USD
19.08.2021 13:49:14
19.08.2021 14:15:13
លក់
0.01
150.154
150.109
ចំណេញ
0.41 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#79113691
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 13:49:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
150.154
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.08.2021 14:15:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
150.109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.41 USD
25.06.2021 18:36:03
03.08.2021 13:34:10
ទិញ
0.01
1.19457
1.18876
ចំណេញ
-5.81 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75833572
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2021 18:36:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19457
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 13:34:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.81 USD
25.06.2021 11:28:40
25.06.2021 15:14:17
ទិញ
0.01
1.19425
1.19483
ចំណេញ
0.58 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75807361
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2021 11:28:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19425
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.06.2021 15:14:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19483
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.58 USD
25.06.2021 11:12:18
25.06.2021 11:19:05
ទិញ
0.01
1.1942
1.19467
ចំណេញ
0.47 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75806271
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2021 11:12:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1942
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.06.2021 11:19:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19467
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.47 USD
24.06.2021 17:13:00
25.06.2021 10:50:52
ទិញ
0.01
1.19445
1.1949
ចំណេញ
0.45 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75768676
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.06.2021 17:13:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19445
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.06.2021 10:50:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1949
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.45 USD
24.06.2021 16:33:10
24.06.2021 16:43:06
ទិញ
0.01
1.19454
1.19497
ចំណេញ
0.43 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75765594
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.06.2021 16:33:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19454
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.06.2021 16:43:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19497
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
24.06.2021 12:01:28
24.06.2021 13:55:49
លក់
0.01
110.87
110.813
ចំណេញ
0.51 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#75746770
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.06.2021 12:01:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.06.2021 13:55:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
110.813
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.51 USD
24.06.2021 11:06:30
24.06.2021 11:40:41
លក់
0.01
110.875
110.805
ចំណេញ
0.63 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#75743050
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.06.2021 11:06:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.875
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.06.2021 11:40:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
110.805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.63 USD
23.06.2021 22:50:02
24.06.2021 02:58:52
ទិញ
0.01
1.19202
1.19287
ចំណេញ
0.85 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75720794
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2021 22:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19202
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.06.2021 02:58:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19287
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.85 USD
17.06.2021 16:50:26
23.06.2021 13:17:14
ទិញ
0.01
1.19391
1.19428
ចំណេញ
0.37 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75420810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 16:50:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19391
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.06.2021 13:17:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19428
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.37 USD
17.06.2021 13:18:03
17.06.2021 16:31:28
ទិញ
0.01
1.19385
1.19454
ចំណេញ
0.69 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75398722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 13:18:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 16:31:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.69 USD
15.06.2021 08:55:16
16.06.2021 10:06:27
លក់
0.01
110.038
109.991
ចំណេញ
0.43 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#75230856
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 08:55:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.038
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 10:06:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.991
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
15.06.2021 11:43:08
16.06.2021 10:06:26
ទិញ
0.01
0.76966
0.77009
ចំណេញ
0.43 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75241200
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 11:43:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.76966
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 10:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77009
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
15.06.2021 04:40:31
15.06.2021 08:55:00
លក់
0.01
110.055
110.054
ចំណេញ
0.01 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#75222105
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 04:40:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.055
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 08:55:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
110.054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
14.06.2021 05:44:00
14.06.2021 16:35:30
ទិញ
0.01
1.41162
1.41203
ចំណេញ
0.41 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75164940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 05:44:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41162
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 16:35:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.41 USD
14.06.2021 11:51:35
14.06.2021 12:19:00
ទិញ
0.01
1.4079
1.40887
ចំណេញ
0.97 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75183775
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 11:51:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.4079
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 12:19:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40887
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.97 USD
14.06.2021 11:41:19
14.06.2021 11:47:22
ទិញ
0.01
1.40738
1.40839
ចំណេញ
1.01 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75182986
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 11:41:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 11:47:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40839
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.01 USD
11.06.2021 17:54:53
11.06.2021 19:49:30
លក់
0.01
109.743
109.687
ចំណេញ
0.51 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#75134829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:54:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:49:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.687
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.51 USD
11.06.2021 11:33:22
11.06.2021 11:41:54
ទិញ
0.01
1.41547
1.41597
ចំណេញ
0.50 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75103866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:33:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41547
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 11:41:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41597
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
11.06.2021 10:35:18
11.06.2021 10:50:52
ទិញ
0.01
1.41696
1.41733
ចំណេញ
0.37 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75099343
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:35:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41696
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 10:50:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41733
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.37 USD
11.06.2021 07:42:54
11.06.2021 09:07:12
ទិញ
0.01
0.7754
0.77583
ចំណេញ
0.43 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75092045
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 07:42:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7754
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 09:07:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77583
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
09.06.2021 15:41:12
10.06.2021 17:11:33
ទិញ
0.01
1.41565
1.41601
ចំណេញ
0.36 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#74987024
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 15:41:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41565
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 17:11:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41601
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.36 USD
10.06.2021 11:53:04
10.06.2021 11:59:05
ទិញ
0.01
1.40821
1.40862
ចំណេញ
0.41 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75038950
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 11:53:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40821
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 11:59:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40862
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.41 USD
10.06.2021 10:38:20
10.06.2021 11:00:22
ទិញ
0.01
1.40815
1.40882
ចំណេញ
0.67 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75034107
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 10:38:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40815
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 11:00:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40882
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.67 USD
10.06.2021 07:01:03
10.06.2021 09:25:43
លក់
0.01
109.543
109.499
ចំណេញ
0.40 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#75021537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 07:01:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.543
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 09:25:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
10.06.2021 07:19:00
10.06.2021 08:11:01
ទិញ
0.01
0.77335
0.77371
ចំណេញ
0.36 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75021975
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 07:19:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77335
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 08:11:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77371
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.36 USD
10.06.2021 06:02:46
10.06.2021 06:41:05
ទិញ
0.01
0.77312
0.77352
ចំណេញ
0.40 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75019960
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 06:02:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77312
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 06:41:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77352
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
10.06.2021 05:47:37
10.06.2021 06:00:58
ទិញ
0.01
0.7729
0.77289
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#75019469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 05:47:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 06:00:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77289
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
09.06.2021 12:23:09
09.06.2021 13:30:37
ទិញ
0.01
1.21896
1.21935
ចំណេញ
0.39 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#74978627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 12:23:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21896
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 13:30:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.39 USD
09.06.2021 06:04:28
09.06.2021 10:21:31
ទិញ
0.01
0.72012
0.72055
ចំណេញ
0.43 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#74962335
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 06:04:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72012
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 10:21:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72055
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
09.06.2021 06:15:57
09.06.2021 09:40:45
លក់
0.01
109.429
109.364
ចំណេញ
0.59 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#74962896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 06:15:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.429
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 09:40:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.364
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.59 USD
08.06.2021 18:43:26
09.06.2021 06:01:00
ទិញ
0.01
1.21797
1.21846
ចំណេញ
0.49 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#74950176
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 18:43:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21797
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 06:01:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21846
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.49 USD
08.06.2021 06:40:59
09.06.2021 06:00:56
ទិញ
0.01
1.41616
1.41678
ចំណេញ
0.62 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#74909492
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 06:40:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41616
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 06:00:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41678
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.62 USD
08.06.2021 06:29:46
08.06.2021 17:06:22
ទិញ
0.01
1.2182
1.21855
ចំណេញ
0.35 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#74909138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 06:29:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2182
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 17:06:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.35 USD
08.06.2021 11:48:05
08.06.2021 13:21:05
លក់
0.01
109.499
109.421
ចំណេញ
0.71 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#74923619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 11:48:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.499
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 13:21:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.421
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.71 USD
07.06.2021 16:33:10
07.06.2021 18:19:30
ទិញ
0.01
0.72335
0.72386
ចំណេញ
0.51 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#74885240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2021 16:33:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72335
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 18:19:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72386
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.51 USD
07.06.2021 08:03:17
07.06.2021 16:20:39
ទិញ
0.01
1.21675
1.21736
ចំណេញ
0.61 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#74858311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2021 08:03:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21675
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 16:20:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.61 USD