20.10.2021 10:28:40
20.10.2021 17:04:45
ទិញ
0.01
1.37849
1.37874
ចំណេញ
0.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#82133234
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 10:28:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37849
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:04:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37874
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
20.10.2021 14:58:43
20.10.2021 15:06:12
ទិញ
0.01
1.37455
1.37487
ចំណេញ
0.32 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#82146026
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 14:58:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37455
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 15:06:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
20.10.2021 12:37:13
20.10.2021 13:07:54
លក់
0.01
1.37733
1.37619
ចំណេញ
1.14 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#82139976
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 12:37:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37733
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 13:07:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.14 USD
19.10.2021 08:28:21
20.10.2021 12:19:30
លក់
0.01
1.37721
1.37692
ចំណេញ
0.29 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#82063404
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 08:28:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37721
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 12:19:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37692
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
20.10.2021 09:33:39
20.10.2021 10:25:19
ទិញ
0.01
1.37837
1.37885
ចំណេញ
0.48 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#82130000
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 09:33:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37837
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 10:25:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37885
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.48 USD
17.09.2021 16:44:58
19.10.2021 11:34:34
ទិញ
0.01
1.3785
1.37868
ចំណេញ
0.18 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#80556302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:44:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3785
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 11:34:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37868
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
18.10.2021 17:54:22
18.10.2021 19:21:06
ទិញ
0.01
1.37265
1.37295
ចំណេញ
0.30 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#82036660
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 17:54:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37265
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 19:21:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37295
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
18.10.2021 17:18:12
18.10.2021 17:33:15
ទិញ
0.01
1.3725
1.37299
ចំណេញ
0.49 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#82034661
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 17:18:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 17:33:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37299
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.49 USD
18.10.2021 16:52:34
18.10.2021 16:56:51
ទិញ
0.01
1.37251
1.37305
ចំណេញ
0.54 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#82032350
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 16:52:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37251
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 16:56:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37305
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.54 USD
18.10.2021 16:43:27
18.10.2021 16:51:47
លក់
0.01
1.3731
1.37265
ចំណេញ
0.45 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#82031343
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 16:43:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3731
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 16:51:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37265
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.45 USD
18.10.2021 16:06:10
18.10.2021 16:12:17
ទិញ
0.01
1.37252
1.373
ចំណេញ
0.48 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#82028363
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 16:06:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37252
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 16:12:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.48 USD
18.10.2021 13:30:38
18.10.2021 16:04:23
លក់
0.01
1.37309
1.37261
ចំណេញ
0.48 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#82019176
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 13:30:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37309
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 16:04:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37261
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.48 USD
18.10.2021 12:40:36
18.10.2021 13:12:04
លក់
0.01
1.37336
1.37274
ចំណេញ
0.62 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#82016663
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 12:40:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37336
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 13:12:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.62 USD
18.10.2021 11:10:37
18.10.2021 11:26:45
លក់
0.01
1.37436
1.37294
ចំណេញ
1.42 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#82011677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 11:10:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37436
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 11:26:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37294
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.42 USD
18.10.2021 04:43:30
18.10.2021 11:00:03
ទិញ
0.01
1.37408
1.37451
ចំណេញ
0.43 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81995949
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 04:43:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37408
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 11:00:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37451
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
17.09.2021 17:13:52
15.10.2021 17:42:55
ទិញ
0.01
1.376
1.37638
ចំណេញ
0.38 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#80116509
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:13:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:42:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37638
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.38 USD
15.10.2021 12:48:22
15.10.2021 13:11:33
ទិញ
0.01
1.37235
1.37304
ចំណេញ
0.69 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81941832
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 12:48:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37235
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 13:11:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37304
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.69 USD
24.09.2021 07:43:41
15.10.2021 10:53:47
ទិញ
0.01
1.37254
1.37271
ចំណេញ
0.17 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#80880141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 07:43:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37254
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 10:53:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37271
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
13.10.2021 15:49:53
13.10.2021 16:13:55
ទិញ
0.01
1.35954
1.36083
ចំណេញ
1.29 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81823666
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:49:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35954
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 16:13:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36083
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.29 USD
13.10.2021 04:44:38
13.10.2021 15:39:54
លក់
0.01
1.36091
1.35939
ចំណេញ
1.52 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81787750
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 04:44:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36091
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:39:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35939
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.52 USD
12.10.2021 15:36:27
13.10.2021 10:50:06
ទិញ
0.01
1.36177
1.36223
ចំណេញ
0.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81754250
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:36:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36177
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 10:50:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36223
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
13.10.2021 02:41:35
13.10.2021 03:50:07
ទិញ
0.01
1.35839
1.35941
ចំណេញ
1.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81783680
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 02:41:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35839
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 03:50:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35941
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.02 USD
12.10.2021 19:47:47
12.10.2021 21:25:41
ទិញ
0.01
1.35898
1.35944
ចំណេញ
0.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81775435
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 19:47:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 21:25:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35944
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
12.10.2021 17:10:17
12.10.2021 17:51:45
ទិញ
0.01
1.35826
1.35889
ចំណេញ
0.63 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81766062
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 17:10:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35826
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 17:51:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35889
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.63 USD
12.10.2021 11:37:45
12.10.2021 17:02:51
លក់
0.01
1.35919
1.3585
ចំណេញ
0.69 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81740295
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 11:37:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35919
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 17:02:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3585
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.69 USD
11.10.2021 19:00:38
12.10.2021 14:54:10
ទិញ
0.01
1.3624
1.36259
ចំណេញ
0.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81703771
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 19:00:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3624
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 14:54:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36259
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.19 USD
12.10.2021 11:15:24
12.10.2021 11:27:17
ទិញ
0.01
1.3575
1.3582
ចំណេញ
0.70 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81535766
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 11:15:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3575
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 11:27:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3582
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.70 USD
12.10.2021 10:14:49
12.10.2021 11:14:07
លក់
0.01
1.35896
1.35782
ចំណេញ
1.14 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81734529
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 10:14:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35896
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 11:14:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35782
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.14 USD
11.10.2021 17:14:03
11.10.2021 17:38:28
លក់
0.01
1.36417
1.36339
ចំណេញ
0.78 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81696958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 17:14:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36417
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 17:38:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36339
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.78 USD
11.10.2021 12:07:04
11.10.2021 17:01:57
ទិញ
0.01
1.36412
1.36458
ចំណេញ
0.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81677006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 12:07:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36412
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 17:01:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36458
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
11.10.2021 16:06:09
11.10.2021 16:40:17
ទិញ
0.01
1.36259
1.36329
ចំណេញ
0.70 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81690867
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 16:06:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 16:40:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36329
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.70 USD
11.10.2021 15:01:09
11.10.2021 15:49:52
លក់
0.01
1.36308
1.36272
ចំណេញ
0.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81686089
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 15:01:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36308
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 15:49:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36272
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.36 USD
11.10.2021 11:25:24
11.10.2021 11:31:12
ទិញ
0.01
1.36358
1.36393
ចំណេញ
0.35 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81674237
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 11:25:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36358
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 11:31:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36393
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.35 USD
11.10.2021 08:53:08
11.10.2021 11:24:30
លក់
0.01
1.36489
1.36359
ចំណេញ
1.30 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81663966
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 08:53:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36489
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 11:24:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36359
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.30 USD
28.09.2021 12:47:43
11.10.2021 09:01:40
ទិញ
0.01
1.36537
1.36615
ចំណេញ
0.78 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81044868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 12:47:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36537
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 09:01:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36615
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.78 USD
11.10.2021 04:41:17
11.10.2021 05:00:38
លក់
0.01
1.36541
1.36461
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81653646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 04:41:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36541
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 05:00:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36461
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
08.10.2021 19:16:21
08.10.2021 21:34:06
ទិញ
0.01
1.36192
1.36239
ចំណេញ
0.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81626648
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 19:16:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36192
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 21:34:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36239
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.47 USD
08.10.2021 18:52:46
08.10.2021 18:58:54
លក់
0.01
1.36349
1.36306
ចំណេញ
0.43 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81625834
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 18:52:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36349
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 18:58:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36306
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
08.10.2021 17:13:26
08.10.2021 18:47:20
លក់
0.01
1.36338
1.36302
ចំណេញ
0.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81617675
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:13:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36338
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 18:47:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36302
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.36 USD
08.10.2021 15:41:23
08.10.2021 16:18:38
លក់
0.01
1.36438
1.36377
ចំណេញ
0.61 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81604055
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 15:41:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36438
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 16:18:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.61 USD
08.10.2021 13:28:42
08.10.2021 15:01:01
លក់
0.01
1.36306
1.36228
ចំណេញ
0.78 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81593468
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 13:28:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36306
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:01:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36228
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.78 USD
08.10.2021 07:11:50
08.10.2021 12:57:43
ទិញ
0.01
1.36118
1.36216
ចំណេញ
0.98 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81576707
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 07:11:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 12:57:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36216
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.98 USD
07.10.2021 18:25:31
07.10.2021 19:53:07
លក់
0.01
1.36303
1.36245
ចំណេញ
0.58 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81558309
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 18:25:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36303
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 19:53:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36245
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.58 USD
07.10.2021 18:05:23
07.10.2021 18:10:30
លក់
0.01
1.36304
1.36255
ចំណេញ
0.49 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81557877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 18:05:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 18:10:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36255
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.49 USD
07.10.2021 17:41:02
07.10.2021 17:54:39
លក់
0.01
1.36285
1.36229
ចំណេញ
0.56 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81555941
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 17:41:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36285
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 17:54:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36229
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.56 USD
06.10.2021 07:19:19
07.10.2021 17:07:31
ទិញ
0.01
1.36076
1.36144
ចំណេញ
0.68 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81446388
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 07:19:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 17:07:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36144
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
07.10.2021 11:00:23
07.10.2021 11:55:01
ទិញ
0.01
1.358
1.35896
ចំណេញ
0.96 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81529300
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 11:00:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.358
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 11:55:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35896
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.96 USD
07.10.2021 09:10:54
07.10.2021 09:35:55
ទិញ
0.01
1.35828
1.35941
ចំណេញ
1.13 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81522027
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 09:10:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35828
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 09:35:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35941
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.13 USD
06.10.2021 19:17:54
07.10.2021 01:27:21
ទិញ
0.01
1.35663
1.35858
ចំណេញ
1.95 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81500983
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 19:17:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 01:27:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35858
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.95 USD
05.10.2021 16:20:38
05.10.2021 16:51:19
ទិញ
0.01
1.36054
1.36138
ចំណេញ
0.84 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#81413239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 16:20:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36054
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 16:51:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD