28.07.2021 21:50:15
30.07.2021 20:33:09
លក់
0.01
1.39039
1.38977
ចំណេញ
0.62 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77883853
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:50:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39039
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 20:33:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38977
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.62 USD
30.07.2021 16:05:54
30.07.2021 17:28:38
លក់
0.01
1.39418
1.39243
ចំណេញ
1.75 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#78014332
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 16:05:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39418
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 17:28:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39243
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.75 USD
30.07.2021 16:21:29
30.07.2021 16:54:50
ទិញ
0.01
1.39458
1.39569
ចំណេញ
1.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#78016074
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 16:21:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39458
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 16:54:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.11 USD
30.07.2021 10:24:46
30.07.2021 16:03:46
លក់
0.01
1.39636
1.3949
ចំណេញ
1.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77992900
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 10:24:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39636
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 16:03:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3949
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.46 USD
28.06.2021 17:39:28
28.07.2021 21:49:03
ទិញ
0.01
1.39039
1.39073
ចំណេញ
0.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#75926893
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2021 17:39:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39039
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2021 21:49:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39073
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.34 USD
27.07.2021 12:06:38
27.07.2021 12:23:24
ទិញ
0.01
1.37805
1.37908
ចំណេញ
1.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77735120
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 12:06:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 12:23:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37908
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.03 USD
27.07.2021 11:21:31
27.07.2021 11:31:59
ទិញ
0.01
1.37712
1.37802
ចំណេញ
0.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77731832
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 11:21:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37712
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 11:31:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37802
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.90 USD
26.07.2021 16:30:56
27.07.2021 10:43:42
លក់
0.01
1.38
1.37856
ចំណេញ
1.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77655816
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2021 16:30:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 10:43:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37856
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.44 USD
16.07.2021 16:16:27
26.07.2021 16:40:05
ទិញ
0.01
1.3822
1.38234
ចំណេញ
0.14 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77049998
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 16:16:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3822
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.07.2021 16:40:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38234
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
26.07.2021 10:21:34
26.07.2021 11:10:23
លក់
0.01
1.37597
1.37492
ចំណេញ
1.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77639316
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2021 10:21:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37597
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.07.2021 11:10:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37492
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.05 USD
26.07.2021 10:32:37
26.07.2021 10:53:26
លក់
0.01
1.377
1.3759
ចំណេញ
1.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77518869
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2021 10:32:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.377
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.07.2021 10:53:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.10 USD
23.07.2021 11:45:46
23.07.2021 15:09:46
ទិញ
0.01
1.37333
1.37527
ចំណេញ
1.94 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77487165
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 11:45:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37333
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 15:09:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37527
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.94 USD
22.07.2021 20:12:49
23.07.2021 05:23:27
លក់
0.01
1.37677
1.37617
ចំណេញ
0.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77450853
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 20:12:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 05:23:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.60 USD
22.07.2021 15:53:25
22.07.2021 17:18:11
លក់
0.01
1.37661
1.37563
ចំណេញ
0.98 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77423620
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 15:53:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:18:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37563
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.98 USD
21.07.2021 12:03:45
21.07.2021 14:01:49
លក់
0.01
1.36212
1.35978
ចំណេញ
2.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77316194
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 12:03:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36212
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 14:01:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35978
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.34 USD
16.11.2020 15:19:54
20.07.2021 16:22:16
លក់
0.01
0.68635
0.68876
ចំណេញ
-2.41 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#65213792
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2020 15:19:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.68635
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 16:22:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.68876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.41 USD
05.02.2021 11:13:16
19.07.2021 13:49:30
លក់
0.01
80.275
80.708
ចំណេញ
-3.94 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#69047732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 11:13:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
80.275
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 13:49:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
80.708
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.94 USD
12.04.2021 10:00:10
19.07.2021 13:47:11
លក់
0.01
1.37099
1.37081
ចំណេញ
0.18 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72321996
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 10:00:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37099
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 13:47:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37081
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
19.07.2021 13:06:09
19.07.2021 13:15:56
លក់
0.01
1.3729
1.37201
ចំណេញ
0.89 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77139673
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 13:06:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 13:15:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37201
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.89 USD
09.07.2021 10:29:11
19.07.2021 01:03:40
លក់
0.01
1.37698
1.37682
ចំណេញ
0.16 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76585512
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 10:29:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37698
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 01:03:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37682
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
09.07.2021 13:17:44
16.07.2021 17:11:28
លក់
0.01
1.3797
1.37868
ចំណេញ
1.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76597069
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 13:17:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3797
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2021 17:11:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37868
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.02 USD
16.07.2021 16:02:13
16.07.2021 16:14:51
ទិញ
0.01
1.38072
1.38165
ចំណេញ
0.93 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77048375
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 16:02:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38072
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2021 16:14:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38165
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.93 USD
16.07.2021 12:48:01
16.07.2021 15:15:08
ទិញ
0.01
1.38261
1.38356
ចំណេញ
0.95 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77030443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 12:48:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2021 15:15:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.95 USD
16.07.2021 11:26:07
16.07.2021 12:36:03
លក់
0.01
1.38463
1.38381
ចំណេញ
0.82 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77022453
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 11:26:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38463
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2021 12:36:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.82 USD
16.07.2021 09:06:29
16.07.2021 11:15:13
ទិញ
0.01
1.38215
1.38326
ចំណេញ
1.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77009425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 09:06:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2021 11:15:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38326
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.11 USD
16.07.2021 07:31:05
16.07.2021 09:02:35
លក់
0.01
1.38355
1.3824
ចំណេញ
1.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77005436
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 07:31:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2021 09:02:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.15 USD
15.07.2021 19:22:08
16.07.2021 06:47:49
ទិញ
0.01
1.38286
1.38373
ចំណេញ
0.87 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76979739
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 19:22:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38286
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2021 06:47:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.87 USD
15.07.2021 12:23:33
15.07.2021 19:21:24
លក់
0.01
1.38376
1.38281
ចំណេញ
0.95 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76940165
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 12:23:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 19:21:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.95 USD
15.07.2021 13:12:39
15.07.2021 14:09:26
លក់
0.01
1.38765
1.38706
ចំណេញ
0.59 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76944374
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 13:12:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38765
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 14:09:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.59 USD
15.07.2021 11:44:34
15.07.2021 12:10:50
លក់
0.01
1.38499
1.38403
ចំណេញ
0.96 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76937217
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 11:44:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38499
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 12:10:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38403
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.96 USD
15.07.2021 10:27:26
15.07.2021 11:35:12
ទិញ
0.01
1.383
1.38385
ចំណេញ
0.85 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76927822
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 10:27:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.383
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 11:35:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38385
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.85 USD
15.07.2021 09:28:46
15.07.2021 10:24:47
លក់
0.01
1.38529
1.38347
ចំណេញ
1.82 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76924527
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 09:28:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38529
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 10:24:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38347
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.82 USD
15.07.2021 07:47:09
15.07.2021 09:00:47
ទិញ
0.01
1.38399
1.38504
ចំណេញ
1.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76917476
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 07:47:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38399
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 09:00:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38504
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.05 USD
14.07.2021 13:12:05
15.07.2021 03:48:23
លក់
0.01
1.385
1.38402
ចំណេញ
0.98 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76851901
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 13:12:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 03:48:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38402
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.98 USD
14.07.2021 17:12:06
14.07.2021 17:58:06
លក់
0.01
1.38822
1.38635
ចំណេញ
1.87 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76881750
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 17:12:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38822
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 17:58:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.87 USD
14.07.2021 15:41:34
14.07.2021 17:02:13
លក់
0.01
1.38861
1.38742
ចំណេញ
1.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76871412
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 15:41:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38861
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 17:02:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38742
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.19 USD
13.07.2021 11:12:23
14.07.2021 13:40:47
ទិញ
0.01
1.38606
1.38676
ចំណេញ
0.70 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76748477
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 11:12:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38606
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 13:40:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38676
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.70 USD
14.07.2021 11:26:00
14.07.2021 12:08:25
លក់
0.01
1.38478
1.38405
ចំណេញ
0.73 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76845394
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 11:26:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38478
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 12:08:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38405
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
14.07.2021 10:44:18
14.07.2021 10:52:28
លក់
0.01
1.38477
1.38408
ចំណេញ
0.69 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76841690
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 10:44:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38477
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 10:52:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.69 USD
14.07.2021 09:56:04
14.07.2021 10:13:52
លក់
0.01
1.38499
1.38375
ចំណេញ
1.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76837256
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 09:56:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38499
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 10:13:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38375
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.24 USD
12.07.2021 16:43:39
13.07.2021 11:02:04
លក់
0.01
1.38683
1.38613
ចំណេញ
0.70 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76697478
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 16:43:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38683
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.07.2021 11:02:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38613
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.70 USD
13.07.2021 05:40:37
13.07.2021 08:17:58
លក់
0.01
1.39
1.38915
ចំណេញ
0.85 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76707754
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 05:40:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.07.2021 08:17:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38915
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.85 USD
12.07.2021 17:43:23
12.07.2021 17:53:22
លក់
0.01
1.39
1.3894
ចំណេញ
0.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76705877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 17:43:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 17:53:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3894
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.60 USD
12.07.2021 15:40:13
12.07.2021 16:27:27
ទិញ
0.01
1.38507
1.38584
ចំណេញ
0.77 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76691918
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 15:40:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38507
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 16:27:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.77 USD
12.07.2021 15:28:44
12.07.2021 15:36:06
ទិញ
0.01
1.38414
1.38497
ចំណេញ
0.83 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76691134
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 15:28:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38414
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 15:36:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38497
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD
09.07.2021 20:26:15
12.07.2021 11:46:13
លក់
0.01
1.38675
1.38637
ចំណេញ
0.38 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76626264
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 20:26:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38675
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 11:46:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38637
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.38 USD
09.07.2021 22:05:30
12.07.2021 07:01:13
លក់
0.01
1.389
1.38869
ចំណេញ
0.31 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76344282
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 22:05:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.389
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 07:01:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38869
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD
09.07.2021 17:44:48
09.07.2021 17:57:42
លក់
0.01
1.38684
1.38442
ចំណេញ
2.42 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76616903
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 17:44:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38684
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 17:57:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38442
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.42 USD
06.07.2021 16:16:57
09.07.2021 16:42:55
ទិញ
0.01
1.38451
1.38527
ចំណេញ
0.76 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76353935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 16:16:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38451
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 16:42:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38527
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.76 USD
09.07.2021 10:15:37
09.07.2021 10:27:39
លក់
0.01
1.37767
1.37704
ចំណេញ
0.63 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76584446
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 10:15:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37767
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 10:27:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37704
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.63 USD