05.03.2021 18:35:51
05.03.2021 19:40:51
ទិញ
0.01
1.38001
1.38147
ចំណេញ
1.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#70472630
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 18:35:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38001
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2021 19:40:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38147
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.46 USD
05.03.2021 10:21:04
05.03.2021 16:23:36
ទិញ
0.01
1.38501
1.38605
ចំណេញ
1.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#70408174
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 10:21:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38501
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2021 16:23:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.04 USD
04.03.2021 13:59:42
04.03.2021 20:57:06
លក់
0.01
129.177
129.172
ចំណេញ
0.05 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#70371593
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 13:59:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.177
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2021 20:57:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.172
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
04.03.2021 14:52:46
04.03.2021 19:53:47
លក់
0.01
83.629
83.535
ចំណេញ
0.88 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#70362377
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 14:52:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
83.629
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2021 19:53:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
83.535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.88 USD
04.03.2021 15:41:53
04.03.2021 19:38:07
លក់
0.01
1.39599
1.39489
ចំណេញ
1.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#70341016
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 15:41:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39599
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2021 19:38:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39489
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.10 USD
04.03.2021 10:17:27
04.03.2021 11:27:49
លក់
0.01
83.62
83.513
ចំណេញ
1.00 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#70354615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 10:17:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
83.62
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2021 11:27:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
83.513
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
18.02.2021 11:07:48
26.02.2021 12:49:07
លក់
0.01
1.39101
1.3908
ចំណេញ
0.21 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69597088
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 11:07:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39101
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 12:49:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3908
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
24.02.2021 15:13:37
24.02.2021 17:02:28
ទិញ
0.01
1.41186
1.41171
ចំណេញ
-0.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69884903
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 15:13:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 17:02:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41171
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.15 USD
19.02.2021 14:14:01
24.02.2021 11:14:02
ចម្លង
0%
-16.83%
ចំណេញ
-40.73 USD
JB
JMY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 14:14:01
ចំណុច​ចូល
0%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 11:14:02
ចេញ
-16.83%
ចំណេញ
-40.73 USD
24.02.2021 10:30:25
24.02.2021 10:33:37
ទិញ
0.01
1.41817
1.41877
ចំណេញ
0.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69867110
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 10:30:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 10:33:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41877
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.60 USD
02.10.2020 15:51:18
24.02.2021 08:24:22
ទិញ
0.01
0.92168
0.90664
ចំណេញ
-16.59 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#63005845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.10.2020 15:51:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 08:24:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-16.59 USD
19.02.2021 04:05:45
24.02.2021 08:24:07
លក់
0.01
0.77656
0.79124
ចំណេញ
-14.68 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#69642394
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 04:05:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77656
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-14.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 08:24:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.79124
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-14.68 USD
01.12.2020 15:26:31
23.02.2021 19:43:29
ទិញ
0.01
0.90485
0.90333
ចំណេញ
-1.68 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#65917661
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 15:26:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90485
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 19:43:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90333
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.68 USD
26.01.2021 14:49:02
22.02.2021 04:37:53
លក់
0.01
1.77114
1.77903
ចំណេញ
-6.22 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#68442170
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.01.2021 14:49:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.77114
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.02.2021 04:37:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.77903
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.22 USD
16.02.2021 06:47:12
18.02.2021 13:54:57
ទិញ
0.01
1.39455
1.39452
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69455178
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2021 06:47:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39455
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.02.2021 13:54:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39452
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
17.02.2021 21:10:05
17.02.2021 22:20:28
ទិញ
0.01
1.20383
1.20415
ចំណេញ
0.32 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#69570880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 21:10:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20383
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 22:20:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20415
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
17.02.2021 17:59:06
17.02.2021 20:09:15
ទិញ
0.01
1.38537
1.38573
ចំណេញ
0.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69563087
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 17:59:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38537
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 20:09:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38573
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.36 USD
17.02.2021 18:25:38
17.02.2021 18:29:41
ទិញ
0.01
1.20341
1.20376
ចំណេញ
0.35 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#69565374
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 18:25:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20341
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 18:29:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20376
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.35 USD
17.02.2021 17:28:16
17.02.2021 17:56:50
ទិញ
0.01
1.38458
1.38535
ចំណេញ
0.77 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69560856
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 17:28:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38458
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 17:56:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.77 USD
17.02.2021 17:07:43
17.02.2021 17:11:00
ទិញ
0.01
1.38483
1.38556
ចំណេញ
0.73 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69559477
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 17:07:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38483
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 17:11:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38556
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
17.02.2021 16:31:50
17.02.2021 16:54:51
ទិញ
0.01
1.38546
1.38572
ចំណេញ
0.26 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69556202
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 16:31:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38546
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 16:54:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.26 USD
17.02.2021 14:36:49
17.02.2021 15:34:21
ទិញ
0.01
1.38747
1.38758
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69543811
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 14:36:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38747
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 15:34:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38758
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
16.02.2021 03:21:29
16.02.2021 03:33:33
ទិញ
0.01
1.39289
1.39353
ចំណេញ
0.64 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69446719
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2021 03:21:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39289
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.02.2021 03:33:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39353
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.64 USD
15.02.2021 16:04:16
15.02.2021 17:58:34
ទិញ
0.01
1.3904
1.39082
ចំណេញ
0.42 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69433858
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.02.2021 16:04:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3904
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.02.2021 17:58:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39082
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.42 USD
15.02.2021 10:47:46
15.02.2021 12:04:14
ទិញ
0.01
1.38982
1.39038
ចំណេញ
0.56 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69421593
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.02.2021 10:47:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38982
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.02.2021 12:04:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39038
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.56 USD
15.02.2021 07:25:23
15.02.2021 10:11:48
ទិញ
0.01
1.39017
1.39063
ចំណេញ
0.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69411771
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.02.2021 07:25:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39017
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.02.2021 10:11:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39063
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
15.02.2021 02:37:46
15.02.2021 04:37:22
ទិញ
0.01
1.21232
1.21291
ចំណេញ
0.59 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#69401464
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.02.2021 02:37:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21232
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.02.2021 04:37:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21291
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.59 USD
12.02.2021 22:43:12
15.02.2021 01:11:07
ទិញ
0.01
1.3852
1.38575
ចំណេញ
0.55 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69387469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 22:43:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3852
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.02.2021 01:11:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38575
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.55 USD
12.02.2021 07:20:30
12.02.2021 14:35:56
ទិញ
0.01
1.37988
1.38004
ចំណេញ
0.16 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69347919
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 07:20:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37988
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.02.2021 14:35:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38004
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
11.02.2021 14:24:26
11.02.2021 15:00:05
ទិញ
0.01
1.38277
1.38318
ចំណេញ
0.41 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69317176
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 14:24:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38277
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 15:00:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38318
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.41 USD
11.02.2021 13:24:03
11.02.2021 14:06:17
ទិញ
0.01
1.38268
1.38314
ចំណេញ
0.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69315571
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 13:24:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38268
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 14:06:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38314
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
11.02.2021 11:10:52
11.02.2021 11:30:57
ទិញ
0.01
1.38231
1.38292
ចំណេញ
0.61 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69311257
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 11:10:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38231
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 11:30:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38292
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.61 USD
11.02.2021 09:49:18
11.02.2021 10:14:10
ទិញ
0.01
1.26865
1.26908
ចំណេញ
0.34 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#69306357
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 09:49:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26865
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 10:14:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26908
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.34 USD
10.02.2021 18:13:47
11.02.2021 09:05:58
ទិញ
0.01
1.38492
1.38571
ចំណេញ
0.79 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69286816
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 18:13:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38492
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 09:05:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38571
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.79 USD
01.02.2021 15:06:23
05.02.2021 11:02:24
ទិញ
0.01
1.37058
1.371
ចំណេញ
0.42 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#68771021
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2021 15:06:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37058
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 11:02:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.371
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.42 USD
04.02.2021 21:59:14
05.02.2021 10:08:53
ទិញ
0.01
1.19687
1.1972
ចំណេញ
0.33 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#69024654
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 21:59:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19687
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 10:08:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1972
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
05.02.2021 03:16:08
05.02.2021 04:41:52
លក់
0.01
1.36824
1.36755
ចំណេញ
0.69 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69031280
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 03:16:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36824
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 04:41:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36755
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.69 USD
02.02.2021 09:15:05
04.02.2021 22:56:12
ទិញ
0.01
1.06166
1.0617
ចំណេញ
0.02 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#68820751
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2021 09:15:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 22:56:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
03.02.2021 11:14:32
04.02.2021 16:44:55
លក់
0.01
0.7608
0.76017
ចំណេញ
0.63 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#68907640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2021 11:14:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7608
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 16:44:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.76017
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.63 USD
04.02.2021 15:31:47
04.02.2021 16:32:58
លក់
0.01
1.36746
1.36685
ចំណេញ
0.61 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69000827
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 15:31:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 16:32:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36685
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.61 USD
04.02.2021 15:17:47
04.02.2021 15:23:35
លក់
0.01
1.36749
1.36698
ចំណេញ
0.51 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#68999611
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 15:17:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36749
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 15:23:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.51 USD
04.02.2021 14:45:30
04.02.2021 15:04:56
ទិញ
0.01
1.19916
1.19956
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#68996427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 14:45:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 15:04:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19956
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
04.02.2021 12:08:21
04.02.2021 14:01:04
ទិញ
0.01
1.35919
1.36038
ចំណេញ
1.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#68985198
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 12:08:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35919
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 14:01:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36038
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.19 USD
04.02.2021 09:52:38
04.02.2021 13:44:03
លក់
0.01
80.239
80.19
ចំណេញ
0.46 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#68970298
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 09:52:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
80.239
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 13:44:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
80.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
04.02.2021 09:59:52
04.02.2021 11:42:40
ទិញ
0.01
1.35928
1.35959
ចំណេញ
0.31 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#68970685
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 09:59:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35928
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 11:42:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD
03.02.2021 21:05:26
04.02.2021 01:58:44
ទិញ
0.01
1.36429
1.36474
ចំណេញ
0.45 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#68940530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2021 21:05:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36429
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 01:58:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36474
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.45 USD
03.02.2021 20:02:38
03.02.2021 20:09:31
លក់
0.01
1.36532
1.3649
ចំណេញ
0.42 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#68939253
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2021 20:02:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36532
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2021 20:09:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.42 USD
03.02.2021 17:05:08
03.02.2021 17:18:46
លក់
0.01
1.36625
1.36589
ចំណេញ
0.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#68930158
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2021 17:05:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36625
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2021 17:18:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36589
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.36 USD
03.02.2021 11:31:13
03.02.2021 16:34:57
ទិញ
0.01
1.3659
1.36622
ចំណេញ
0.32 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#68908921
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2021 11:31:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3659
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2021 16:34:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36622
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
02.12.2020 13:52:33
03.02.2021 14:20:30
ទិញ
0.01
0.89967
0.8997
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#66033427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 13:52:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89967
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2021 14:20:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8997
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD