19.04.2021 04:41:37
19.04.2021 05:45:50
ទិញ
0.01
1.19471
1.19514
ចំណេញ
0.43 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72633485
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 04:41:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19471
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 05:45:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19514
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
14.04.2021 01:41:34
19.04.2021 04:39:54
លក់
0.01
1.19491
1.19479
ចំណេញ
0.12 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72433697
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 01:41:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19491
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 04:39:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
16.04.2021 17:19:54
19.04.2021 04:30:28
លក់
0.01
1.38171
1.38143
ចំណេញ
0.28 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72603816
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 17:19:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38171
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 04:30:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
07.04.2021 15:00:35
16.04.2021 17:19:42
ទិញ
0.01
1.38128
1.38164
ចំណេញ
0.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72140334
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 15:00:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 17:19:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38164
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.36 USD
16.04.2021 15:56:42
16.04.2021 16:16:54
លក់
0.01
1.3802
1.37957
ចំណេញ
0.63 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72598722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 15:56:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3802
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:16:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37957
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.63 USD
16.04.2021 11:01:02
16.04.2021 11:43:31
លក់
0.01
1.19835
1.19755
ចំណេញ
0.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72580322
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 11:01:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19835
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 11:43:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19755
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
16.04.2021 09:54:29
16.04.2021 10:24:35
ទិញ
0.01
1.37305
1.37378
ចំណេញ
0.73 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72575073
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 09:54:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37305
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 10:24:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37378
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
13.04.2021 20:37:48
16.04.2021 09:22:03
លក់
0.01
1.375
1.37372
ចំណេញ
1.28 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72418508
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 20:37:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 09:22:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37372
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.28 USD
18.03.2021 13:21:23
13.04.2021 22:58:30
ទិញ
0.01
1.19487
1.19537
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#71138953
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 13:21:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19487
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 22:58:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19537
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
13.04.2021 13:51:13
13.04.2021 16:55:40
ទិញ
0.01
1.37398
1.37442
ចំណេញ
0.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72396656
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 13:51:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37398
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 16:55:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37442
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
13.04.2021 14:35:09
13.04.2021 15:35:11
ទិញ
0.01
1.37235
1.37286
ចំណេញ
0.51 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72400233
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 14:35:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37235
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 15:35:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37286
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.51 USD
13.04.2021 12:05:18
13.04.2021 13:50:20
លក់
0.01
0.70319
0.70269
ចំណេញ
0.50 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#72391239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 12:05:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70319
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 13:50:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70269
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
13.04.2021 09:35:08
13.04.2021 13:29:50
លក់
0.01
1.37462
1.37394
ចំណេញ
0.68 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72380999
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 09:35:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37462
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 13:29:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
13.04.2021 07:39:59
13.04.2021 09:25:25
លក់
0.01
130.45
130.409
ចំណេញ
0.38 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#72374746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 07:39:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.45
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 09:25:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
130.409
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.38 USD
13.04.2021 08:44:15
13.04.2021 09:23:27
ទិញ
0.01
1.18924
1.18988
ចំណេញ
0.64 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72378327
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 08:44:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18924
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 09:23:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18988
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.64 USD
12.04.2021 12:43:14
13.04.2021 04:47:53
លក់
0.01
1.19059
1.19023
ចំណេញ
0.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72333313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 12:43:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19059
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 04:47:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19023
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.36 USD
12.04.2021 18:18:27
12.04.2021 19:33:16
ទិញ
0.01
1.37426
1.37491
ចំណេញ
0.65 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72354865
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 18:18:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 19:33:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37491
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.65 USD
12.04.2021 13:31:24
12.04.2021 17:22:23
លក់
0.01
1.375
1.37453
ចំណេញ
0.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72334777
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 13:31:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 17:22:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37453
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.47 USD
12.04.2021 12:24:04
12.04.2021 12:36:31
លក់
0.01
1.3752
1.37424
ចំណេញ
0.96 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72331642
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 12:24:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3752
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 12:36:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37424
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.96 USD
08.04.2021 17:53:38
12.04.2021 12:15:05
ទិញ
0.01
1.37443
1.37464
ចំណេញ
0.21 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72223392
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 17:53:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 12:15:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37464
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
12.04.2021 11:01:16
12.04.2021 12:05:54
ទិញ
0.01
1.18759
1.18859
ចំណេញ
1.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72326708
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 11:01:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18759
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 12:05:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18859
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
12.04.2021 06:18:37
12.04.2021 07:02:23
ទិញ
0.01
1.36858
1.36893
ចំណេញ
0.35 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72313050
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 06:18:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36858
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 07:02:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36893
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.35 USD
09.04.2021 17:19:58
09.04.2021 17:34:01
លក់
0.01
1.3739
1.37317
ចំណេញ
0.73 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72282794
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 17:19:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3739
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 17:34:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
09.04.2021 15:33:10
09.04.2021 16:29:42
ទិញ
0.01
1.37107
1.37311
ចំណេញ
2.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72271416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 15:33:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37107
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 16:29:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37311
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.04 USD
09.04.2021 14:15:25
09.04.2021 15:14:31
លក់
0.01
1.37241
1.37198
ចំណេញ
0.43 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72265795
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 14:15:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37241
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 15:14:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37198
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
25.03.2021 14:44:06
09.04.2021 09:29:59
លក់
0.01
1.3701
1.37001
ចំណេញ
0.09 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#71570729
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 14:44:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 09:29:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37001
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
08.04.2021 18:14:12
09.04.2021 08:12:45
លក់
0.01
1.19059
1.19015
ចំណេញ
0.44 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72224992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 18:14:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19059
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 08:12:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19015
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
08.04.2021 17:26:46
08.04.2021 17:57:21
លក់
0.01
1.19019
1.18964
ចំណេញ
0.55 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72221895
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 17:26:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19019
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 17:57:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18964
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.55 USD
08.04.2021 16:57:19
08.04.2021 17:43:49
លក់
0.01
1.37581
1.37514
ចំណេញ
0.67 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72219207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 16:57:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37581
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 17:43:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37514
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.67 USD
08.04.2021 16:44:16
08.04.2021 16:55:20
ទិញ
0.01
1.37524
1.37595
ចំណេញ
0.71 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72217293
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 16:44:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37524
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 16:55:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37595
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.71 USD
08.04.2021 14:46:58
08.04.2021 16:35:58
លក់
0.01
1.37562
1.3741
ចំណេញ
1.52 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72207560
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 14:46:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37562
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 16:35:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3741
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.52 USD
08.04.2021 14:28:50
08.04.2021 14:46:14
ទិញ
0.01
1.18749
1.18795
ចំណេញ
0.46 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72205838
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 14:28:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18749
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 14:46:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18795
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
08.04.2021 14:11:13
08.04.2021 14:24:03
ទិញ
0.01
1.37372
1.37462
ចំណេញ
0.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72204879
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 14:11:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37372
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 14:24:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37462
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.90 USD
08.04.2021 11:16:09
08.04.2021 13:14:01
ទិញ
0.01
1.37392
1.3747
ចំណេញ
0.78 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72195525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 11:16:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37392
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 13:14:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.78 USD
07.04.2021 19:18:38
08.04.2021 06:01:19
ទិញ
0.01
1.375
1.37557
ចំណេញ
0.57 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72164300
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 19:18:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 06:01:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37557
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.57 USD
07.04.2021 18:43:27
07.04.2021 19:06:13
ទិញ
0.01
1.375
1.37541
ចំណេញ
0.41 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72162406
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 18:43:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 19:06:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37541
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.41 USD
07.04.2021 15:50:09
07.04.2021 17:41:50
ទិញ
0.01
1.37749
1.37823
ចំណេញ
0.74 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72145379
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 15:50:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37749
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 17:41:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37823
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.74 USD
23.03.2021 10:52:50
07.04.2021 17:12:06
ទិញ
0.01
1.1896
1.19009
ចំណេញ
0.49 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#71372669
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 10:52:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1896
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 17:12:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19009
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.49 USD
07.04.2021 10:39:09
07.04.2021 15:37:11
លក់
0.01
1.38039
1.37944
ចំណេញ
0.95 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72121360
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 10:39:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38039
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 15:37:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37944
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.95 USD
07.04.2021 08:40:03
07.04.2021 12:00:39
ទិញ
0.01
1.38208
1.38309
ចំណេញ
1.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72108964
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 08:40:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38208
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 12:00:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38309
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.01 USD
01.04.2021 14:52:11
07.04.2021 09:33:23
លក់
0.01
1.378
1.37767
ចំណេញ
0.33 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#71895951
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 14:52:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.378
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 09:33:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37767
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
06.04.2021 10:44:14
06.04.2021 15:23:53
លក់
0.01
130.296
130.23
ចំណេញ
0.60 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#72040169
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 10:44:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.296
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 15:23:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
130.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.60 USD
06.04.2021 14:00:22
06.04.2021 15:19:47
ទិញ
0.01
1.38319
1.38411
ចំណេញ
0.92 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72055738
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 14:00:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38319
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 15:19:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.92 USD
05.04.2021 14:49:19
06.04.2021 10:07:07
លក់
0.01
84.232
84.156
ចំណេញ
0.68 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#71986735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 14:49:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
84.232
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 10:07:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
84.156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
06.04.2021 08:06:58
06.04.2021 09:54:38
លក់
0.01
153.242
153.187
ចំណេញ
0.50 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#72027352
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 08:06:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.242
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 09:54:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
153.187
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
19.03.2021 14:12:31
06.04.2021 08:57:12
ទិញ
0.01
1.39164
1.39165
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#71214816
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.03.2021 14:12:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39164
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 08:57:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39165
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.03.2021 10:28:59
05.04.2021 17:31:41
ទិញ
0.01
0.70657
0.70676
ចំណេញ
0.19 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#71368743
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 10:28:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70657
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 17:31:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70676
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.19 USD
01.04.2021 13:11:07
01.04.2021 13:48:15
ទិញ
0.01
1.37671
1.37753
ចំណេញ
0.82 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#71891659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 13:11:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37671
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 13:48:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37753
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.82 USD
01.04.2021 08:38:27
01.04.2021 10:26:49
ទិញ
0.01
1.37626
1.37708
ចំណេញ
0.82 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#71875335
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 08:38:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37626
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 10:26:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37708
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.82 USD
31.03.2021 19:04:43
31.03.2021 21:14:22
លក់
0.01
1.38
1.37928
ចំណេញ
0.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#71855249
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 19:04:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 21:14:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37928
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.72 USD