14.06.2021 11:27:38
14.06.2021 12:19:39
ទិញ
0.01
1.21089
1.21179
ចំណេញ
0.90 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75181456
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 11:27:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21089
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 12:19:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21179
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.90 USD
14.06.2021 10:35:42
14.06.2021 12:19:39
ទិញ
0.01
1.21168
1.21179
ចំណេញ
0.11 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75178263
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 10:35:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 12:19:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21179
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
11.06.2021 15:08:06
14.06.2021 10:35:39
ទិញ
0.13
1.21282
1.21154
ចំណេញ
-16.64 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75118369
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 15:08:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21282
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 10:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.21154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-16.64 USD
11.06.2021 16:53:02
14.06.2021 10:35:39
ទិញ
0.34
1.2113
1.21154
ចំណេញ
8.16 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75128024
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 16:53:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2113
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 10:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.34
ចេញ
1.21154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.16 USD
11.06.2021 11:29:49
14.06.2021 10:35:39
ទិញ
0.01
1.21707
1.21154
ចំណេញ
-5.53 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75103310
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:29:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21707
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 10:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.53 USD
11.06.2021 18:17:20
14.06.2021 10:35:39
ទិញ
0.89
1.20988
1.21154
ចំណេញ
147.74 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75136508
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:17:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20988
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
147.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 10:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.89
ចេញ
1.21154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
147.74 USD
11.06.2021 12:48:35
14.06.2021 10:35:39
ទិញ
0.03
1.21551
1.21154
ចំណេញ
-11.91 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75109237
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 12:48:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21551
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 10:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.21154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.91 USD
11.06.2021 14:30:09
14.06.2021 10:35:39
ទិញ
0.08
1.2137
1.21154
ចំណេញ
-17.28 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75116032
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 14:30:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2137
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-17.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 10:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.21154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-17.28 USD
11.06.2021 16:46:31
14.06.2021 10:35:39
ទិញ
0.21
1.21202
1.21154
ចំណេញ
-10.08 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75127161
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 16:46:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21202
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 10:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
1.21154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.08 USD
11.06.2021 10:30:27
14.06.2021 10:35:39
ទិញ
0.01
1.21785
1.21154
ចំណេញ
-6.31 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75098845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:30:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21785
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 10:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.31 USD
11.06.2021 17:39:38
14.06.2021 10:35:39
ទិញ
0.55
1.21059
1.21154
ចំណេញ
52.25 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75133104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:39:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21059
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
52.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 10:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.55
ចេញ
1.21154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
52.25 USD
11.06.2021 12:11:17
14.06.2021 10:35:39
ទិញ
0.02
1.21628
1.21154
ចំណេញ
-9.48 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75106413
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 12:11:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21628
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 10:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.48 USD
11.06.2021 14:03:06
14.06.2021 10:35:39
ទិញ
0.05
1.21467
1.21154
ចំណេញ
-15.65 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75113438
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 14:03:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21467
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-15.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 10:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.21154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-15.65 USD
11.06.2021 18:18:10
11.06.2021 22:44:06
លក់
0.01
1.20951
1.21083
ចំណេញ
-1.32 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75136725
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:18:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20951
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 22:44:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21083
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.32 USD
11.06.2021 17:00:46
11.06.2021 22:44:06
លក់
0.01
1.21264
1.21083
ចំណេញ
1.81 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75129080
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:00:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21264
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 22:44:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21083
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.81 USD
11.06.2021 15:45:29
11.06.2021 17:00:45
លក់
0.01
1.21369
1.21275
ចំណេញ
0.94 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75121679
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 15:45:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 17:00:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21275
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.94 USD
11.06.2021 11:23:29
11.06.2021 15:45:28
លក់
0.01
1.21758
1.21382
ចំណេញ
3.76 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75102558
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:23:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21758
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 15:45:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21382
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.76 USD
11.06.2021 14:10:18
11.06.2021 15:45:28
លក់
0.01
1.2145
1.21382
ចំណេញ
0.68 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75114243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 14:10:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2145
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 15:45:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21382
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
11.06.2021 10:50:36
11.06.2021 11:23:26
លក់
0.01
1.2186
1.21769
ចំណេញ
0.91 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75100280
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:50:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 11:23:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21769
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.91 USD
11.06.2021 10:29:57
11.06.2021 11:23:26
លក់
0.01
1.21777
1.21769
ចំណេញ
0.08 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75098661
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:29:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21777
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 11:23:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21769
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
10.06.2021 19:39:31
11.06.2021 10:30:26
ទិញ
0.01
1.21773
1.21775
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75076780
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 19:39:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21773
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 10:30:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.06.2021 17:51:25
11.06.2021 10:29:55
លក់
0.01
1.21737
1.21792
ចំណេញ
-0.55 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75071831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 17:51:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 10:29:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21792
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.55 USD
11.06.2021 06:00:01
11.06.2021 10:29:55
លក់
0.02
1.21907
1.21792
ចំណេញ
2.30 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75089483
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 06:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21907
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 10:29:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21792
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.30 USD
11.06.2021 04:24:09
11.06.2021 10:29:55
លក់
0.01
1.21818
1.21792
ចំណេញ
0.26 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75086230
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 04:24:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21818
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 10:29:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21792
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.26 USD
10.06.2021 17:42:10
10.06.2021 19:39:29
ទិញ
0.01
1.21753
1.21759
ចំណេញ
0.06 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75071128
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 17:42:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21753
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 19:39:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
10.06.2021 18:16:53
10.06.2021 19:39:29
ទិញ
0.01
1.21664
1.21759
ចំណេញ
0.95 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75073621
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 18:16:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21664
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 19:39:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.95 USD
10.06.2021 17:19:59
10.06.2021 17:51:24
លក់
0.05
1.21888
1.21746
ចំណេញ
7.10 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75069358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 17:19:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21888
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 17:51:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.21746
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.10 USD
10.06.2021 16:49:02
10.06.2021 17:51:23
លក់
0.03
1.21809
1.21746
ចំណេញ
1.89 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75065898
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:49:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21809
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 17:51:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.21746
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.89 USD
10.06.2021 16:34:39
10.06.2021 17:51:23
លក់
0.01
1.21575
1.21746
ចំណេញ
-1.71 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75063534
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:34:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21575
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 17:51:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21746
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.71 USD
10.06.2021 16:45:05
10.06.2021 17:51:23
លក់
0.02
1.21728
1.21746
ចំណេញ
-0.36 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75065250
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:45:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21728
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 17:51:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21746
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.36 USD
10.06.2021 16:38:24
10.06.2021 17:51:23
លក់
0.01
1.21651
1.21746
ចំណេញ
-0.95 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75064252
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:38:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21651
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 17:51:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21746
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.95 USD
10.06.2021 16:43:17
10.06.2021 17:42:08
ទិញ
0.01
1.21703
1.21743
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75064920
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:43:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21703
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 17:42:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21743
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
10.06.2021 16:38:03
10.06.2021 16:43:16
ទិញ
0.01
1.21642
1.21691
ចំណេញ
0.49 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75064052
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:38:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21642
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:43:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21691
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.49 USD
10.06.2021 16:38:03
10.06.2021 16:43:16
ទិញ
0.01
1.21639
1.21691
ចំណេញ
0.52 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75064057
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:38:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21639
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:43:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21691
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.52 USD
10.06.2021 16:15:14
10.06.2021 16:38:01
ទិញ
0.01
1.21724
1.21627
ចំណេញ
-0.97 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75060198
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:15:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:38:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21627
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.97 USD
10.06.2021 16:27:34
10.06.2021 16:38:01
ទិញ
0.03
1.21561
1.21627
ចំណេញ
1.98 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75061732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:27:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21561
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:38:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.21627
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.98 USD
10.06.2021 16:05:01
10.06.2021 16:38:01
ទិញ
0.01
1.21805
1.21627
ចំណេញ
-1.78 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75058667
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:38:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21627
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.78 USD
10.06.2021 16:24:20
10.06.2021 16:38:01
ទិញ
0.02
1.21641
1.21627
ចំណេញ
-0.28 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75061259
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:24:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21641
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:38:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21627
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.28 USD
10.06.2021 16:28:30
10.06.2021 16:38:01
ទិញ
0.05
1.21485
1.21627
ចំណេញ
7.10 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75062272
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:28:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21485
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:38:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.21627
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.10 USD
10.06.2021 16:28:13
10.06.2021 16:34:38
លក់
0.01
1.21483
1.21592
ចំណេញ
-1.09 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75062124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:28:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21483
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:34:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21592
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.09 USD
10.06.2021 16:10:38
10.06.2021 16:34:37
លក់
0.01
1.21797
1.21592
ចំណេញ
2.05 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75059385
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:10:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21797
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:34:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21592
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.05 USD
10.06.2021 15:49:47
10.06.2021 16:10:36
លក់
0.01
1.21829
1.218
ចំណេញ
0.29 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75055352
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:49:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21829
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:10:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
10.06.2021 15:46:21
10.06.2021 16:10:36
លក់
0.01
1.21748
1.218
ចំណេញ
-0.52 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75054680
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:46:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21748
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:10:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.52 USD
10.06.2021 15:54:17
10.06.2021 16:10:36
លក់
0.02
1.21912
1.218
ចំណេញ
2.24 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75056389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:54:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21912
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:10:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.24 USD
10.06.2021 15:46:21
10.06.2021 16:05:00
ទិញ
0.01
1.21763
1.21791
ចំណេញ
0.28 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75054670
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:46:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:05:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21791
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
10.06.2021 15:41:42
10.06.2021 15:46:20
លក់
0.02
1.21878
1.21767
ចំណេញ
2.22 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75053433
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:41:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21878
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 15:46:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21767
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.22 USD
10.06.2021 15:40:04
10.06.2021 15:46:20
លក់
0.01
1.2179
1.21767
ចំណេញ
0.23 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75052916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:40:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2179
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 15:46:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21767
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD
10.06.2021 14:45:44
10.06.2021 15:46:20
លក់
0.01
1.2172
1.21767
ចំណេញ
-0.47 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75045869
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 14:45:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2172
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 15:46:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21767
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.47 USD
10.06.2021 15:32:15
10.06.2021 15:46:18
ទិញ
0.01
1.21687
1.21756
ចំណេញ
0.69 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75050459
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:32:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21687
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 15:46:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.69 USD
10.06.2021 15:30:16
10.06.2021 15:32:13
ទិញ
0.02
1.21661
1.21667
ចំណេញ
0.12 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#75049425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:30:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 15:32:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21667
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD