21.09.2021 20:38:25
21.09.2021 22:32:39
ទិញ
0.01
1.17224
1.17313
ចំណេញ
0.89 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80715807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 20:38:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17224
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 22:32:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17313
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.89 USD
21.09.2021 20:01:54
21.09.2021 22:32:39
ទិញ
0.01
1.17304
1.17313
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80714916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 20:01:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 22:32:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17313
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
21.09.2021 20:38:39
21.09.2021 22:32:37
ទិញ
0.01
1.17222
1.17308
ចំណេញ
0.86 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80715876
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 20:38:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17222
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 22:32:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.86 USD
21.09.2021 20:01:46
21.09.2021 22:32:37
ទិញ
0.01
1.17299
1.17308
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80714831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 20:01:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17299
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 22:32:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
21.09.2021 16:09:25
21.09.2021 21:01:33
លក់
0.01
1.17328
1.17306
ចំណេញ
0.22 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80697954
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 16:09:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17328
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 21:01:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17306
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.22 USD
21.09.2021 16:09:29
21.09.2021 21:01:33
លក់
0.01
1.17323
1.17306
ចំណេញ
0.17 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80697990
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 16:09:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17323
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 21:01:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17306
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
21.09.2021 17:06:55
21.09.2021 20:01:52
ទិញ
0.01
1.17265
1.17291
ចំណេញ
0.26 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80703213
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:06:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17265
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 20:01:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17291
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.26 USD
21.09.2021 17:34:54
21.09.2021 20:01:52
ទិញ
0.02
1.17178
1.17291
ចំណេញ
2.26 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80705934
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:34:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17178
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 20:01:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17291
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.26 USD
21.09.2021 15:42:46
21.09.2021 20:01:52
ទិញ
0.01
1.17346
1.17291
ចំណេញ
-0.55 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80695584
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:42:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17346
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 20:01:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17291
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.55 USD
21.09.2021 17:06:55
21.09.2021 20:01:44
ទិញ
0.01
1.17265
1.17289
ចំណេញ
0.24 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80703216
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:06:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17265
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 20:01:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17289
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.24 USD
21.09.2021 17:34:54
21.09.2021 20:01:44
ទិញ
0.02
1.17179
1.17289
ចំណេញ
2.20 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80705955
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:34:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17179
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 20:01:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17289
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.20 USD
21.09.2021 15:42:45
21.09.2021 20:01:44
ទិញ
0.01
1.17346
1.17289
ចំណេញ
-0.57 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80695560
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:42:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17346
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 20:01:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17289
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.57 USD
21.09.2021 15:06:20
21.09.2021 16:09:28
លក់
0.03
1.17464
1.17335
ចំណេញ
3.87 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80691761
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:06:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17464
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:09:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17335
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.87 USD
21.09.2021 10:39:32
21.09.2021 16:09:28
លក់
0.01
1.17226
1.17335
ចំណេញ
-1.09 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80678149
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:39:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17226
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:09:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17335
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.09 USD
21.09.2021 11:12:00
21.09.2021 16:09:28
លក់
0.01
1.17305
1.17335
ចំណេញ
-0.30 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80680121
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 11:12:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17305
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:09:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17335
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.30 USD
21.09.2021 13:17:48
21.09.2021 16:09:28
លក់
0.02
1.17384
1.17335
ចំណេញ
0.98 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80686894
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 13:17:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17384
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:09:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17335
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.98 USD
21.09.2021 11:14:48
21.09.2021 16:09:22
លក់
0.01
1.17307
1.17339
ចំណេញ
-0.32 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80680398
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 11:14:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17307
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:09:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17339
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.32 USD
21.09.2021 14:38:09
21.09.2021 16:09:22
លក់
0.02
1.17387
1.17339
ចំណេញ
0.96 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80690179
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 14:38:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:09:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17339
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.96 USD
21.09.2021 15:06:22
21.09.2021 16:09:22
លក់
0.03
1.17465
1.17339
ចំណេញ
3.78 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80691829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:06:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:09:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17339
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.78 USD
21.09.2021 10:39:20
21.09.2021 16:09:22
លក់
0.01
1.17228
1.17339
ចំណេញ
-1.11 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80678057
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:39:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17228
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:09:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17339
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.11 USD
21.09.2021 10:36:50
21.09.2021 15:42:42
ទិញ
0.01
1.17258
1.17331
ចំណេញ
0.73 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80677778
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:36:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17258
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:42:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17331
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
21.09.2021 10:36:49
21.09.2021 15:42:42
ទិញ
0.01
1.17258
1.17331
ចំណេញ
0.73 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80677766
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:36:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17258
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:42:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17331
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
20.09.2021 17:48:51
21.09.2021 10:39:31
លក់
0.02
1.17288
1.17238
ចំណេញ
1.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80645891
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 17:48:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17288
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:39:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17238
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
20.09.2021 17:35:16
21.09.2021 10:39:31
លក់
0.01
1.17202
1.17238
ចំណេញ
-0.36 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80644679
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 17:35:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17202
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:39:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17238
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.36 USD
21.09.2021 04:58:03
21.09.2021 10:39:31
លក់
0.03
1.17369
1.17238
ចំណេញ
3.93 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80664040
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 04:58:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:39:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17238
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.93 USD
20.09.2021 17:26:19
21.09.2021 10:39:31
លក់
0.01
1.17123
1.17238
ចំណេញ
-1.15 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80643669
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 17:26:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:39:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17238
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.15 USD
21.09.2021 04:58:04
21.09.2021 10:39:14
លក់
0.03
1.17369
1.1724
ចំណេញ
3.87 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80664062
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 04:58:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:39:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.1724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.87 USD
20.09.2021 17:26:19
21.09.2021 10:39:14
លក់
0.01
1.17123
1.1724
ចំណេញ
-1.17 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80643659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 17:26:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:39:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.17 USD
20.09.2021 17:48:51
21.09.2021 10:39:14
លក់
0.02
1.17287
1.1724
ចំណេញ
0.94 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80645882
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 17:48:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17287
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:39:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.1724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.94 USD
20.09.2021 17:35:16
21.09.2021 10:39:14
លក់
0.01
1.17202
1.1724
ចំណេញ
-0.38 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80644682
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 17:35:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17202
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:39:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.38 USD
20.09.2021 17:07:35
21.09.2021 10:36:48
ទិញ
0.01
1.17203
1.17246
ចំណេញ
0.43 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80641798
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 17:07:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17203
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:36:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17246
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
20.09.2021 17:06:43
21.09.2021 10:36:48
ទិញ
0.01
1.172
1.17246
ចំណេញ
0.46 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80641675
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 17:06:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.172
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:36:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17246
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
20.09.2021 17:08:33
20.09.2021 17:26:18
លក់
0.01
1.17223
1.17135
ចំណេញ
0.88 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80641973
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 17:08:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17223
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:26:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17135
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.88 USD
20.09.2021 13:13:35
20.09.2021 17:26:18
លក់
0.01
1.17144
1.17135
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80624324
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 13:13:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17144
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:26:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17135
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
20.09.2021 17:08:33
20.09.2021 17:26:18
លក់
0.02
1.17223
1.17136
ចំណេញ
1.74 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80641975
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 17:08:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17223
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:26:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17136
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.74 USD
20.09.2021 13:13:38
20.09.2021 17:26:17
លក់
0.01
1.1714
1.17136
ចំណេញ
0.04 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80624380
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 13:13:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:26:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17136
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
20.09.2021 13:13:35
20.09.2021 17:26:17
លក់
0.01
1.17144
1.17136
ចំណេញ
0.08 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80624331
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 13:13:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17144
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:26:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17136
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
20.09.2021 10:20:37
20.09.2021 17:07:34
ទិញ
0.34
1.17101
1.17193
ចំណេញ
31.28 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80612302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:20:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17101
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
31.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:07:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.34
ចេញ
1.17193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
31.28 USD
20.09.2021 12:29:27
20.09.2021 17:07:34
ទិញ
0.55
1.17027
1.17193
ចំណេញ
91.30 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80620820
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 12:29:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17027
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
91.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:07:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.55
ចេញ
1.17193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
91.30 USD
20.09.2021 01:16:09
20.09.2021 17:07:34
ទិញ
0.13
1.17255
1.17193
ចំណេញ
-8.06 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80589301
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 01:16:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:07:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.17193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.06 USD
20.09.2021 05:12:23
20.09.2021 17:07:34
ទិញ
0.21
1.17176
1.17193
ចំណេញ
3.57 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80595955
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:12:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17176
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:07:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
1.17193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.57 USD
17.09.2021 18:10:01
20.09.2021 17:07:33
ទិញ
0.08
1.17329
1.17193
ចំណេញ
-10.88 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80566858
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17329
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:07:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.17193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.88 USD
17.09.2021 16:14:58
20.09.2021 17:07:33
ទិញ
0.01
1.17663
1.17193
ចំណេញ
-4.70 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80554255
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:14:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:07:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.70 USD
17.09.2021 16:28:01
20.09.2021 17:07:33
ទិញ
0.02
1.17584
1.17193
ចំណេញ
-7.82 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80555460
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:28:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17584
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:07:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.82 USD
17.09.2021 15:58:39
20.09.2021 17:07:33
ទិញ
0.01
1.17746
1.17193
ចំណេញ
-5.53 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80552370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 15:58:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:07:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.53 USD
17.09.2021 17:13:42
20.09.2021 17:07:33
ទិញ
0.03
1.17484
1.17193
ចំណេញ
-8.73 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80560576
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:13:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17484
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:07:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.73 USD
17.09.2021 17:51:16
20.09.2021 17:07:33
ទិញ
0.05
1.17409
1.17193
ចំណេញ
-10.80 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80564711
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:51:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17409
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:07:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.17193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.80 USD
17.09.2021 15:58:39
20.09.2021 17:06:41
ទិញ
0.01
1.17746
1.17189
ចំណេញ
-5.57 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80552373
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 15:58:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:06:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17189
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.57 USD
20.09.2021 12:32:05
20.09.2021 17:06:41
ទិញ
0.55
1.17021
1.17189
ចំណេញ
92.40 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80621175
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 12:32:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17021
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
92.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:06:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.55
ចេញ
1.17189
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
92.40 USD
20.09.2021 01:16:08
20.09.2021 17:06:41
ទិញ
0.13
1.17255
1.17189
ចំណេញ
-8.58 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#80589288
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 01:16:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:06:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.17189
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.58 USD