22.04.2021 19:56:08
22.04.2021 22:33:44
ទិញ
0.02
1.20068
1.20114
ចំណេញ
0.92 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72868526
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 19:56:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20068
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 22:33:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20114
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.92 USD
22.04.2021 21:10:06
22.04.2021 22:33:44
ទិញ
0.03
1.19982
1.20114
ចំណេញ
3.96 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72870962
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 21:10:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19982
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 22:33:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20114
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.96 USD
22.04.2021 17:57:33
22.04.2021 22:33:44
ទិញ
0.01
1.20225
1.20114
ចំណេញ
-1.11 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72862949
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 17:57:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20225
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 22:33:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20114
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.11 USD
22.04.2021 18:25:11
22.04.2021 22:33:44
ទិញ
0.01
1.20148
1.20114
ចំណេញ
-0.34 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72864698
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 18:25:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20148
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 22:33:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20114
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.34 USD
22.04.2021 18:25:35
22.04.2021 22:32:00
ទិញ
0.01
1.20145
1.2011
ចំណេញ
-0.35 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72864767
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 18:25:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20145
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 22:32:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2011
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.35 USD
22.04.2021 20:07:35
22.04.2021 22:32:00
ទិញ
0.02
1.20064
1.2011
ចំណេញ
0.92 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72868963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 20:07:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20064
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 22:32:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.2011
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.92 USD
22.04.2021 21:10:06
22.04.2021 22:32:00
ទិញ
0.03
1.19982
1.2011
ចំណេញ
3.84 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72870971
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 21:10:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19982
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 22:32:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.2011
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.84 USD
22.04.2021 17:57:32
22.04.2021 22:32:00
ទិញ
0.01
1.20224
1.2011
ចំណេញ
-1.14 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72862944
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 17:57:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20224
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 22:32:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2011
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.14 USD
22.04.2021 17:51:50
22.04.2021 22:21:55
លក់
0.01
1.20175
1.20095
ចំណេញ
0.80 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72862645
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 17:51:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20175
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 22:21:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
22.04.2021 17:51:49
22.04.2021 22:21:55
លក់
0.01
1.20173
1.20095
ចំណេញ
0.78 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72862637
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 17:51:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20173
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 22:21:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.78 USD
22.04.2021 16:19:36
22.04.2021 17:57:32
ទិញ
0.01
1.20459
1.20211
ចំណេញ
-2.48 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72853291
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:19:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20459
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.48 USD
22.04.2021 16:20:14
22.04.2021 17:57:32
ទិញ
0.02
1.20371
1.20211
ចំណេញ
-3.20 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72853615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:20:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20371
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.20 USD
22.04.2021 17:18:58
22.04.2021 17:57:32
ទិញ
0.13
1.2005
1.20211
ចំណេញ
20.93 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72860518
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 17:18:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2005
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.20211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.93 USD
22.04.2021 16:52:36
22.04.2021 17:57:32
ទិញ
0.05
1.20208
1.20211
ចំណេញ
0.15 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72857481
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:52:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20208
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.20211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
22.04.2021 17:15:28
22.04.2021 17:57:32
ទិញ
0.08
1.20129
1.20211
ចំណេញ
6.56 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72859882
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 17:15:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20129
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.20211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.56 USD
22.04.2021 16:31:03
22.04.2021 17:57:32
ទិញ
0.03
1.20288
1.20211
ចំណេញ
-2.31 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72855370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:31:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20288
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.31 USD
22.04.2021 16:12:30
22.04.2021 17:57:32
ទិញ
0.01
1.20556
1.20211
ចំណេញ
-3.45 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72852474
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:12:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20556
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.45 USD
22.04.2021 17:15:29
22.04.2021 17:57:31
ទិញ
0.08
1.20129
1.20209
ចំណេញ
6.40 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72859901
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 17:15:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20129
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:57:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.20209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.40 USD
22.04.2021 17:18:58
22.04.2021 17:57:31
ទិញ
0.13
1.2005
1.20209
ចំណេញ
20.67 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72860512
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 17:18:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2005
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:57:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.20209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.67 USD
22.04.2021 16:52:36
22.04.2021 17:57:31
ទិញ
0.05
1.20208
1.20209
ចំណេញ
0.05 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72857482
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:52:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20208
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:57:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.20209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
22.04.2021 16:31:03
22.04.2021 17:57:30
ទិញ
0.03
1.20288
1.20209
ចំណេញ
-2.37 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72855364
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:31:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20288
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:57:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.37 USD
22.04.2021 16:12:31
22.04.2021 17:57:30
ទិញ
0.01
1.20556
1.20209
ចំណេញ
-3.47 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72852489
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:12:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20556
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:57:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.47 USD
22.04.2021 16:19:37
22.04.2021 17:57:30
ទិញ
0.01
1.20455
1.20209
ចំណេញ
-2.46 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72853322
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:19:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20455
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:57:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.46 USD
22.04.2021 16:20:14
22.04.2021 17:57:30
ទិញ
0.02
1.20371
1.20209
ចំណេញ
-3.24 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72853620
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:20:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20371
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:57:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.24 USD
22.04.2021 16:19:38
22.04.2021 17:51:48
លក់
0.01
1.20443
1.20183
ចំណេញ
2.60 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72853349
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:19:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:51:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20183
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.60 USD
22.04.2021 17:15:17
22.04.2021 17:51:48
លក់
0.01
1.20122
1.20183
ចំណេញ
-0.61 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72859797
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 17:15:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20122
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:51:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20183
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.61 USD
22.04.2021 16:13:01
22.04.2021 17:51:48
លក់
0.01
1.20513
1.20183
ចំណេញ
3.30 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72852706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:13:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20513
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:51:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20183
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.30 USD
22.04.2021 16:52:38
22.04.2021 17:51:48
លក់
0.01
1.20184
1.20183
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72857537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:52:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20184
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:51:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20183
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
22.04.2021 16:12:47
22.04.2021 16:19:35
លក់
0.01
1.20529
1.20482
ចំណេញ
0.47 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72852627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:12:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20529
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 16:19:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20482
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.47 USD
22.04.2021 16:12:45
22.04.2021 16:19:35
លក់
0.01
1.20528
1.20482
ចំណេញ
0.46 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72852586
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:12:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20528
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 16:19:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20482
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
22.04.2021 15:57:12
22.04.2021 16:12:59
លក់
0.01
1.20559
1.20532
ចំណេញ
0.27 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72850244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 15:57:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20559
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 16:12:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20532
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
22.04.2021 15:59:15
22.04.2021 16:12:59
លក់
0.02
1.20644
1.20532
ចំណេញ
2.24 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72850601
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 15:59:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20644
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 16:12:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20532
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.24 USD
22.04.2021 14:53:54
22.04.2021 16:12:59
លក់
0.01
1.20475
1.20532
ចំណេញ
-0.57 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72844692
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 14:53:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20475
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 16:12:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20532
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.57 USD
22.04.2021 14:56:55
22.04.2021 16:12:44
លក់
0.01
1.20422
1.20541
ចំណេញ
-1.19 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72845005
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 14:56:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20422
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 16:12:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20541
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.19 USD
22.04.2021 15:09:40
22.04.2021 16:12:44
លក់
0.01
1.20509
1.20541
ចំណេញ
-0.32 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72846386
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 15:09:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20509
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 16:12:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20541
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.32 USD
22.04.2021 15:58:42
22.04.2021 16:12:44
លក់
0.02
1.20589
1.20541
ចំណេញ
0.96 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72850425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 15:58:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20589
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 16:12:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20541
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.96 USD
22.04.2021 16:00:28
22.04.2021 16:12:44
លក់
0.03
1.20669
1.20541
ចំណេញ
3.84 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72851166
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 16:00:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20669
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 16:12:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20541
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.84 USD
22.04.2021 14:57:42
22.04.2021 16:12:28
ទិញ
0.01
1.20444
1.20538
ចំណេញ
0.94 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72845107
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 14:57:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20444
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 16:12:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20538
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.94 USD
22.04.2021 15:48:29
22.04.2021 16:12:28
ទិញ
0.01
1.20526
1.20538
ចំណេញ
0.12 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72849612
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 15:48:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20526
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 16:12:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20538
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
22.04.2021 13:24:20
22.04.2021 15:48:27
ទិញ
0.01
1.20507
1.20516
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72840339
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 13:24:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20507
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 15:48:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20516
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
22.04.2021 15:33:59
22.04.2021 15:48:27
ទិញ
0.01
1.20427
1.20516
ចំណេញ
0.89 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72848626
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 15:33:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20427
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 15:48:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20516
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.89 USD
22.04.2021 08:50:33
22.04.2021 14:57:40
ទិញ
0.01
1.20366
1.20433
ចំណេញ
0.67 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72825219
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 08:50:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20366
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 14:57:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.67 USD
22.04.2021 08:50:34
22.04.2021 14:57:39
ទិញ
0.01
1.20367
1.20433
ចំណេញ
0.66 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72825269
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 08:50:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 14:57:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.66 USD
22.04.2021 11:51:09
22.04.2021 14:56:53
លក់
0.01
1.20256
1.2043
ចំណេញ
-1.74 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72834117
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 11:51:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20256
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 14:56:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.74 USD
22.04.2021 12:53:12
22.04.2021 14:56:53
លក់
0.02
1.20406
1.2043
ចំណេញ
-0.48 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72838295
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 12:53:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 14:56:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.2043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.48 USD
22.04.2021 13:23:48
22.04.2021 14:56:53
លក់
0.04
1.20502
1.2043
ចំណេញ
2.88 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72840268
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 13:23:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20502
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 14:56:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.2043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.88 USD
22.04.2021 11:51:10
22.04.2021 14:56:53
លក់
0.01
1.20256
1.2043
ចំណេញ
-1.74 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72834131
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 11:51:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20256
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 14:56:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.74 USD
22.04.2021 12:53:12
22.04.2021 14:56:53
លក់
0.02
1.20406
1.2043
ចំណេញ
-0.48 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72838297
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 12:53:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 14:56:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.2043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.48 USD
22.04.2021 14:27:09
22.04.2021 14:56:53
លក់
0.06
1.20581
1.2043
ចំណេញ
9.06 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72843613
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 14:27:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20581
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 14:56:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.2043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.06 USD
22.04.2021 14:27:08
22.04.2021 14:53:53
លក់
0.01
1.2058
1.20489
ចំណេញ
0.91 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72843574
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 14:27:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2058
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 14:53:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20489
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.91 USD