28.10.2021 16:55:30
28.10.2021 20:07:45
លក់
0.34
1.16584
1.16718
ចំណេញ
-45.56 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82567812
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 16:55:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16584
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-45.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 20:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.34
ចេញ
1.16718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-45.56 USD
28.10.2021 15:41:44
28.10.2021 20:07:45
លក់
0.01
1.16055
1.16718
ចំណេញ
-6.63 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82555731
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:41:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16055
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 20:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.63 USD
28.10.2021 17:07:24
28.10.2021 20:07:45
លក់
0.89
1.16736
1.16718
ចំណេញ
16.02 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82570117
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 17:07:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16736
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 20:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.89
ចេញ
1.16718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.02 USD
28.10.2021 15:44:18
28.10.2021 20:07:45
លក់
0.03
1.16209
1.16718
ចំណេញ
-15.27 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82556204
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:44:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16209
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-15.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 20:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.16718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-15.27 USD
28.10.2021 18:46:23
28.10.2021 20:07:45
លក់
2.33
1.16887
1.16718
ចំណេញ
393.77 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82580022
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 18:46:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16887
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
393.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 20:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.33
ចេញ
1.16718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
393.77 USD
28.10.2021 16:01:52
28.10.2021 20:07:45
លក់
0.08
1.16369
1.16718
ចំណេញ
-27.92 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82559870
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 16:01:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-27.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 20:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.16718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-27.92 USD
28.10.2021 16:53:14
28.10.2021 20:07:45
លក់
0.21
1.16509
1.16718
ចំណេញ
-43.89 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82567315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 16:53:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16509
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-43.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 20:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
1.16718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-43.89 USD
28.10.2021 15:33:11
28.10.2021 20:07:45
លក់
0.01
1.15975
1.16718
ចំណេញ
-7.43 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82554272
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:33:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15975
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 20:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.43 USD
28.10.2021 17:05:57
28.10.2021 20:07:45
លក់
0.55
1.1666
1.16718
ចំណេញ
-31.90 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82569835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 17:05:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1666
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-31.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 20:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.55
ចេញ
1.16718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-31.90 USD
28.10.2021 15:42:43
28.10.2021 20:07:45
លក់
0.02
1.16133
1.16718
ចំណេញ
-11.70 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82555909
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:42:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16133
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 20:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.16718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.70 USD
28.10.2021 17:20:11
28.10.2021 20:07:45
លក់
1.44
1.16808
1.16718
ចំណេញ
129.60 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82571887
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 17:20:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16808
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
129.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 20:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.44
ចេញ
1.16718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
129.60 USD
28.10.2021 15:45:32
28.10.2021 20:07:45
លក់
0.05
1.16286
1.16718
ចំណេញ
-21.60 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82556603
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:45:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16286
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-21.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 20:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.16718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-21.60 USD
28.10.2021 16:21:28
28.10.2021 20:07:45
លក់
0.13
1.1644
1.16718
ចំណេញ
-36.14 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82562160
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 16:21:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1644
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-36.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 20:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.16718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-36.14 USD
28.10.2021 16:32:31
28.10.2021 20:03:00
ទិញ
0.01
1.16329
1.16765
ចំណេញ
4.36 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82563763
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 16:32:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16329
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 20:03:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16765
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.36 USD
28.10.2021 17:05:18
28.10.2021 20:03:00
ទិញ
0.01
1.16641
1.16765
ចំណេញ
1.24 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82569626
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 17:05:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16641
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 20:03:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16765
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.24 USD
28.10.2021 15:56:12
28.10.2021 16:32:30
ទិញ
0.01
1.16273
1.16323
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82558708
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:56:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16273
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 16:32:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16323
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
28.10.2021 15:48:26
28.10.2021 15:56:10
ទិញ
0.01
1.1621
1.16263
ចំណេញ
0.53 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82557499
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:48:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1621
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 15:56:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16263
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
28.10.2021 15:48:24
28.10.2021 15:56:10
ទិញ
0.01
1.16219
1.16263
ចំណេញ
0.44 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82557416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:48:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16219
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 15:56:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16263
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
28.10.2021 15:41:00
28.10.2021 15:48:23
ទិញ
0.01
1.16009
1.16202
ចំណេញ
1.93 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82555579
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:41:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16009
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 15:48:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16202
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.93 USD
28.10.2021 15:45:39
28.10.2021 15:48:23
ទិញ
0.01
1.16317
1.16202
ចំណេញ
-1.15 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82556721
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:45:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16317
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 15:48:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16202
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.15 USD
28.10.2021 15:33:13
28.10.2021 15:40:59
ទិញ
0.01
1.15991
1.15998
ចំណេញ
0.07 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82554359
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:33:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15991
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 15:40:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
28.10.2021 15:34:48
28.10.2021 15:40:59
ទិញ
0.01
1.15908
1.15998
ចំណេញ
0.90 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82554709
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:34:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15908
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 15:40:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.90 USD
28.10.2021 14:57:47
28.10.2021 15:33:12
ទិញ
0.01
1.15953
1.1598
ចំណេញ
0.27 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82550615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 14:57:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15953
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 15:33:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1598
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
28.10.2021 14:54:11
28.10.2021 15:33:12
ទិញ
0.01
1.16035
1.1598
ចំណេញ
-0.55 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82550199
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 14:54:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 15:33:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1598
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.55 USD
28.10.2021 15:19:28
28.10.2021 15:33:12
ទិញ
0.02
1.15869
1.1598
ចំណេញ
2.22 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82552163
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:19:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15869
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 15:33:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.1598
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.22 USD
28.10.2021 14:54:44
28.10.2021 15:33:10
លក់
0.01
1.16011
1.15982
ចំណេញ
0.29 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82550337
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 14:54:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 15:33:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15982
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
28.10.2021 11:27:00
28.10.2021 14:54:43
លក់
0.01
1.15966
1.16022
ចំណេញ
-0.56 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82538700
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 11:27:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15966
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 14:54:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16022
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.56 USD
28.10.2021 14:48:08
28.10.2021 14:54:43
លក់
0.02
1.16129
1.16022
ចំណេញ
2.14 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82549698
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 14:48:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16129
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 14:54:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.16022
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.14 USD
28.10.2021 13:53:03
28.10.2021 14:54:43
លក់
0.01
1.16055
1.16022
ចំណេញ
0.33 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82546807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 13:53:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16055
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 14:54:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16022
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
28.10.2021 13:22:15
28.10.2021 14:54:09
ទិញ
0.01
1.15984
1.16022
ចំណេញ
0.38 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82545321
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 13:22:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 14:54:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16022
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.38 USD
28.10.2021 04:52:42
28.10.2021 13:22:14
ទិញ
0.01
1.16034
1.15977
ចំណេញ
-0.57 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82521795
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 04:52:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16034
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 13:22:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15977
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.57 USD
28.10.2021 11:51:34
28.10.2021 13:22:14
ទិញ
0.02
1.15864
1.15977
ចំណេញ
2.26 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82540169
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 11:51:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15864
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 13:22:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.15977
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.26 USD
28.10.2021 11:38:43
28.10.2021 13:22:14
ទិញ
0.01
1.15953
1.15977
ចំណេញ
0.24 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82539345
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 11:38:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15953
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 13:22:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15977
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.24 USD
28.10.2021 09:17:30
28.10.2021 11:26:59
លក់
0.01
1.15988
1.1598
ចំណេញ
0.08 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82532028
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 09:17:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15988
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 11:26:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1598
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
28.10.2021 10:36:36
28.10.2021 11:26:59
លក់
0.01
1.16067
1.1598
ចំណេញ
0.87 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82535787
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 10:36:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16067
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 11:26:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1598
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.87 USD
27.10.2021 22:17:31
28.10.2021 09:17:29
លក់
0.01
1.16008
1.16
ចំណេញ
0.08 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82511224
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 22:17:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16008
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 09:17:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
28.10.2021 05:44:02
28.10.2021 09:17:29
លក់
0.01
1.16087
1.16
ចំណេញ
0.87 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82525283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 05:44:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16087
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 09:17:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.87 USD
28.10.2021 02:59:57
28.10.2021 04:52:40
ទិញ
0.01
1.15992
1.1602
ចំណេញ
0.28 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82516709
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 02:59:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15992
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 04:52:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1602
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
27.10.2021 19:49:37
28.10.2021 04:52:40
ទិញ
0.01
1.16071
1.1602
ចំណេញ
-0.51 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82506612
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 19:49:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16071
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 04:52:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1602
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.51 USD
28.10.2021 03:54:55
28.10.2021 04:52:40
ទិញ
0.02
1.15912
1.1602
ចំណេញ
2.16 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82518493
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 03:54:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15912
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2021 04:52:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.1602
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.16 USD
27.10.2021 20:02:18
27.10.2021 22:17:28
លក់
0.01
1.1611
1.16021
ចំណេញ
0.89 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82507373
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 20:02:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1611
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 22:17:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16021
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.89 USD
27.10.2021 19:03:42
27.10.2021 22:17:28
លក់
0.01
1.16028
1.16021
ចំណេញ
0.07 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82504372
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 19:03:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 22:17:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16021
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
27.10.2021 18:14:17
27.10.2021 19:49:35
ទិញ
0.02
1.15948
1.16058
ចំណេញ
2.20 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82501514
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 18:14:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15948
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 19:49:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.16058
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.20 USD
27.10.2021 17:54:05
27.10.2021 19:49:35
ទិញ
0.01
1.16032
1.16058
ចំណេញ
0.26 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82499454
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 17:54:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16032
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 19:49:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16058
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.26 USD
27.10.2021 17:20:51
27.10.2021 19:49:35
ទិញ
0.01
1.16112
1.16058
ចំណេញ
-0.54 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82495785
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 17:20:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16112
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 19:49:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16058
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.54 USD
27.10.2021 17:49:33
27.10.2021 19:03:41
លក់
0.01
1.16058
1.16039
ចំណេញ
0.19 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82499098
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 17:49:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16058
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 19:03:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16039
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.19 USD
27.10.2021 17:25:01
27.10.2021 17:49:29
លក់
0.01
1.16075
1.16067
ចំណេញ
0.08 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82496454
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 17:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16075
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 17:49:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16067
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
27.10.2021 17:41:07
27.10.2021 17:49:29
លក់
0.01
1.16154
1.16067
ចំណេញ
0.87 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82498200
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 17:41:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16154
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 17:49:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16067
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.87 USD
27.10.2021 15:09:56
27.10.2021 17:25:00
លក់
0.02
1.16134
1.16084
ចំណេញ
1.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82481855
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 15:09:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16134
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 17:25:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.16084
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
27.10.2021 14:31:45
27.10.2021 17:25:00
លក់
0.01
1.16046
1.16084
ចំណេញ
-0.38 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82479807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 14:31:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16046
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 17:25:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16084
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.38 USD