14.05.2021 14:08:58
14.05.2021 17:39:47
ទិញ
0.01
1.21174
1.21321
ចំណេញ
1.47 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73857746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 14:08:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21174
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 17:39:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21321
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.47 USD
14.05.2021 14:08:57
14.05.2021 17:39:47
ទិញ
0.01
1.21174
1.21321
ចំណេញ
1.47 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73857744
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 14:08:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21174
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 17:39:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21321
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.47 USD
14.05.2021 12:21:21
14.05.2021 14:08:56
ទិញ
0.01
1.2115
1.21157
ចំណេញ
0.07 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73854024
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 12:21:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2115
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 14:08:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21157
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
14.05.2021 12:46:04
14.05.2021 14:08:56
ទិញ
0.01
1.2107
1.21157
ចំណេញ
0.87 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73855129
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 12:46:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2107
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 14:08:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21157
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.87 USD
14.05.2021 12:21:21
14.05.2021 14:08:56
ទិញ
0.01
1.21147
1.21156
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73854033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 12:21:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21147
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 14:08:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
14.05.2021 12:46:06
14.05.2021 14:08:56
ទិញ
0.01
1.21067
1.21156
ចំណេញ
0.89 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73855172
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 12:46:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21067
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 14:08:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.89 USD
14.05.2021 08:33:40
14.05.2021 13:37:42
លក់
0.02
1.20881
1.21044
ចំណេញ
-3.26 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73839724
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 08:33:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20881
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 13:37:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.26 USD
14.05.2021 08:57:01
14.05.2021 13:37:42
លក់
0.03
1.2096
1.21044
ចំណេញ
-2.52 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73840806
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 08:57:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2096
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 13:37:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.21044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.52 USD
14.05.2021 09:29:04
14.05.2021 13:37:42
លក់
0.05
1.21041
1.21044
ចំណេញ
-0.15 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73843382
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 09:29:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21041
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 13:37:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.21044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.15 USD
14.05.2021 10:23:19
14.05.2021 13:37:42
លក់
0.08
1.2112
1.21044
ចំណេញ
6.08 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73848250
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 10:23:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2112
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 13:37:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.21044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.08 USD
14.05.2021 11:16:56
14.05.2021 13:37:42
លក់
0.13
1.21211
1.21044
ចំណេញ
21.71 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73850648
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 11:16:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21211
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 13:37:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.21044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
21.71 USD
14.05.2021 03:27:56
14.05.2021 13:37:42
លក់
0.01
1.2072
1.21044
ចំណេញ
-3.24 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73831918
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 03:27:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2072
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 13:37:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.24 USD
14.05.2021 04:20:45
14.05.2021 13:37:42
លក់
0.01
1.20801
1.21044
ចំណេញ
-2.43 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73833517
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 04:20:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20801
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 13:37:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.43 USD
14.05.2021 11:37:38
14.05.2021 12:39:49
លក់
0.21
1.21283
1.21117
ចំណេញ
34.86 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73851960
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 11:37:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
34.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 12:39:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
1.21117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
34.86 USD
14.05.2021 03:27:55
14.05.2021 12:39:49
លក់
0.01
1.20718
1.21117
ចំណេញ
-3.99 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73831882
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 03:27:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20718
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 12:39:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.99 USD
14.05.2021 04:20:43
14.05.2021 12:39:49
លក់
0.01
1.20797
1.21117
ចំណេញ
-3.20 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73833475
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 04:20:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20797
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 12:39:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.20 USD
14.05.2021 08:33:31
14.05.2021 12:39:49
លក់
0.02
1.20877
1.21117
ចំណេញ
-4.80 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73839678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 08:33:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20877
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 12:39:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.80 USD
14.05.2021 08:56:58
14.05.2021 12:39:49
លក់
0.03
1.20957
1.21117
ចំណេញ
-4.80 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73840764
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 08:56:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20957
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 12:39:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.21117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.80 USD
14.05.2021 09:28:45
14.05.2021 12:39:49
លក់
0.05
1.21036
1.21117
ចំណេញ
-4.05 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73843255
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 09:28:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21036
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 12:39:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.21117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.05 USD
14.05.2021 10:23:16
14.05.2021 12:39:49
លក់
0.08
1.21117
1.21117
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73848212
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 10:23:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21117
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 12:39:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.21117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
14.05.2021 11:16:55
14.05.2021 12:39:49
លក់
0.13
1.21204
1.21117
ចំណេញ
11.31 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73850621
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 11:16:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21204
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 12:39:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.21117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.31 USD
13.05.2021 21:48:04
14.05.2021 12:21:19
ទិញ
0.01
1.20786
1.21138
ចំណេញ
3.52 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73826397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 21:48:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20786
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 12:21:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.52 USD
14.05.2021 09:52:24
14.05.2021 12:21:19
ទិញ
0.01
1.21095
1.21138
ចំណេញ
0.43 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73845775
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 09:52:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21095
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 12:21:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
13.05.2021 21:49:04
14.05.2021 12:21:19
ទិញ
0.01
1.20792
1.21138
ចំណេញ
3.46 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73826465
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 21:49:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 12:21:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.46 USD
14.05.2021 09:53:17
14.05.2021 12:21:19
ទិញ
0.01
1.21108
1.21138
ចំណេញ
0.30 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73845951
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 09:53:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21108
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 12:21:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
13.05.2021 22:29:09
14.05.2021 03:27:54
លក់
0.01
1.20822
1.20733
ចំណេញ
0.89 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73827230
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 22:29:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20822
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 03:27:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20733
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.89 USD
13.05.2021 20:01:58
14.05.2021 03:27:54
លក់
0.01
1.20741
1.20733
ចំណេញ
0.08 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73822800
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 20:01:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20741
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 03:27:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20733
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
13.05.2021 20:01:59
14.05.2021 03:27:52
លក់
0.01
1.20741
1.20735
ចំណេញ
0.06 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73822804
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 20:01:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20741
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 03:27:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20735
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
13.05.2021 22:29:09
14.05.2021 03:27:52
លក់
0.01
1.20822
1.20735
ចំណេញ
0.87 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73827233
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 22:29:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20822
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 03:27:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20735
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.87 USD
13.05.2021 19:19:07
13.05.2021 21:49:03
ទិញ
0.01
1.2082
1.20779
ចំណេញ
-0.41 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73821008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 19:19:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2082
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 21:49:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20779
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.41 USD
13.05.2021 20:01:58
13.05.2021 21:49:03
ទិញ
0.01
1.20756
1.20779
ចំណេញ
0.23 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73822784
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 20:01:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20756
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 21:49:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20779
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD
13.05.2021 20:29:07
13.05.2021 21:49:03
ទិញ
0.02
1.20672
1.20779
ចំណេញ
2.14 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73824193
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 20:29:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20672
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 21:49:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20779
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.14 USD
13.05.2021 19:18:56
13.05.2021 21:48:04
ទិញ
0.01
1.20817
1.20776
ចំណេញ
-0.41 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73820965
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 19:18:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 21:48:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.41 USD
13.05.2021 20:01:57
13.05.2021 21:48:04
ទិញ
0.01
1.20756
1.20776
ចំណេញ
0.20 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73822781
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 20:01:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20756
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 21:48:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
13.05.2021 20:29:07
13.05.2021 21:48:04
ទិញ
0.02
1.20672
1.20776
ចំណេញ
2.08 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73824192
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 20:29:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20672
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 21:48:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.08 USD
13.05.2021 18:05:54
13.05.2021 20:01:56
លក់
0.01
1.2071
1.20763
ចំណេញ
-0.53 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73817462
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 18:05:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2071
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 20:01:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20763
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.53 USD
13.05.2021 19:13:50
13.05.2021 20:01:56
លក់
0.01
1.2079
1.20763
ចំណេញ
0.27 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73820775
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 19:13:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2079
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 20:01:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20763
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
13.05.2021 19:45:11
13.05.2021 20:01:56
លក់
0.02
1.20869
1.20763
ចំណេញ
2.12 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73821870
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 19:45:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20869
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 20:01:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20763
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.12 USD
13.05.2021 19:13:49
13.05.2021 20:01:54
លក់
0.01
1.20787
1.20778
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73820735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 19:13:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20787
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 20:01:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20778
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
13.05.2021 19:35:27
13.05.2021 20:01:54
លក់
0.01
1.20867
1.20778
ចំណេញ
0.89 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73821622
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 19:35:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20867
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 20:01:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20778
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.89 USD
13.05.2021 17:51:10
13.05.2021 19:19:05
ទិញ
0.01
1.2078
1.2081
ចំណេញ
0.30 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73816110
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 17:51:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2078
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 19:19:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2081
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
13.05.2021 18:14:49
13.05.2021 19:19:05
ទិញ
0.02
1.20701
1.2081
ចំណេញ
2.18 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73818032
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 18:14:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 19:19:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.2081
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.18 USD
13.05.2021 17:26:11
13.05.2021 19:19:05
ទិញ
0.01
1.20861
1.2081
ចំណេញ
-0.51 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73814358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 17:26:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20861
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 19:19:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2081
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.51 USD
13.05.2021 18:14:56
13.05.2021 19:18:53
ទិញ
0.02
1.20699
1.20806
ចំណេញ
2.14 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73818085
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 18:14:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20699
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 19:18:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20806
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.14 USD
13.05.2021 17:26:03
13.05.2021 19:18:53
ទិញ
0.01
1.20857
1.20806
ចំណេញ
-0.51 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73814313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 17:26:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20857
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 19:18:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20806
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.51 USD
13.05.2021 17:51:48
13.05.2021 19:18:53
ទិញ
0.01
1.20779
1.20806
ចំណេញ
0.27 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73816286
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 17:51:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20779
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 19:18:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20806
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
13.05.2021 17:26:58
13.05.2021 19:13:47
លក់
0.01
1.20831
1.208
ចំណេញ
0.31 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73814452
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 17:26:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20831
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 19:13:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.208
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD
13.05.2021 17:51:10
13.05.2021 18:05:52
លក់
0.01
1.20768
1.20724
ចំណេញ
0.44 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73816105
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 17:51:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20768
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 18:05:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
13.05.2021 17:51:11
13.05.2021 18:05:52
លក់
0.01
1.20774
1.20724
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73816126
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 17:51:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20774
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 18:05:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
13.05.2021 14:19:56
13.05.2021 17:51:08
លក់
0.02
1.20759
1.20782
ចំណេញ
-0.46 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73801524
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 14:19:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20759
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 17:51:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20782
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.46 USD