21.09.2020 22:07:03
21.09.2020 22:09:51
ទិញ
0.11
1.17674
1.17668
ចំណេញ
-0.66 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62354776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 22:07:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 22:09:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.17668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.66 USD
21.09.2020 14:49:01
21.09.2020 22:07:02
ទិញ
0.01
1.17972
1.17647
ចំណេញ
-3.25 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62319012
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 14:49:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17972
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 22:07:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.25 USD
21.09.2020 14:56:02
21.09.2020 22:07:00
ទិញ
0.01
1.17941
1.17647
ចំណេញ
-2.94 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62319334
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 14:56:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17941
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 22:07:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.94 USD
21.09.2020 15:06:01
21.09.2020 22:06:59
ទិញ
0.01
1.17894
1.17647
ចំណេញ
-2.47 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62319944
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 15:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17894
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 22:06:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.47 USD
21.09.2020 15:22:01
21.09.2020 22:06:57
ទិញ
0.01
1.17843
1.17641
ចំណេញ
-2.02 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62320971
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 15:22:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17843
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 22:06:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17641
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.02 USD
21.09.2020 15:24:01
21.09.2020 22:06:56
ទិញ
0.02
1.17796
1.17637
ចំណេញ
-3.18 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62321225
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 15:24:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17796
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 22:06:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17637
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.18 USD
21.09.2020 15:25:06
21.09.2020 22:06:54
ទិញ
0.02
1.17754
1.17637
ចំណេញ
-2.34 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62321739
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 15:25:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17754
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 22:06:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17637
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.34 USD
21.09.2020 15:28:02
21.09.2020 22:06:53
ទិញ
0.02
1.17721
1.1764
ចំណេញ
-1.62 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62322346
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 15:28:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17721
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 22:06:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.1764
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.62 USD
21.09.2020 15:41:01
21.09.2020 22:06:52
ទិញ
0.03
1.17692
1.1764
ចំណេញ
-1.56 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62323937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 15:41:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17692
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 22:06:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.1764
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.56 USD
21.09.2020 15:50:04
21.09.2020 22:06:50
ទិញ
0.04
1.17648
1.17637
ចំណេញ
-0.44 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62325072
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 15:50:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17648
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 22:06:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.17637
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.44 USD
21.09.2020 16:27:02
21.09.2020 22:06:49
ទិញ
0.04
1.17624
1.17636
ចំណេញ
0.48 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62329722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 16:27:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17624
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 22:06:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.17636
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.48 USD
21.09.2020 16:41:02
21.09.2020 22:06:47
ទិញ
0.05
1.17598
1.17641
ចំណេញ
2.15 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62331931
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 16:41:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17598
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 22:06:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.17641
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.15 USD
21.09.2020 16:54:01
21.09.2020 22:06:45
ទិញ
0.06
1.17567
1.17641
ចំណេញ
4.44 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62333383
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 16:54:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17567
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 22:06:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.17641
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.44 USD
21.09.2020 20:41:03
21.09.2020 22:06:44
ទិញ
0.07
1.17545
1.17636
ចំណេញ
6.37 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62353205
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 20:41:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17545
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 22:06:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.17636
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.37 USD
21.09.2020 21:19:01
21.09.2020 22:06:42
ទិញ
0.09
1.17517
1.17638
ចំណេញ
10.89 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62354019
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 21:19:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17517
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 22:06:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.17638
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.89 USD
21.09.2020 16:58:01
21.09.2020 20:35:36
ទិញ
0.07
1.17522
1.17541
ចំណេញ
1.33 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62334010
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 16:58:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17522
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 20:35:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.17541
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.33 USD
21.09.2020 17:26:02
21.09.2020 20:30:36
ទិញ
0.09
1.17484
1.17525
ចំណេញ
3.69 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62338507
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 17:26:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17484
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 20:30:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.17525
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.69 USD
21.09.2020 18:10:01
21.09.2020 20:27:08
ទិញ
0.11
1.17451
1.17507
ចំណេញ
6.16 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62345247
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 18:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17451
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 20:27:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.17507
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.16 USD
21.09.2020 18:13:01
21.09.2020 20:21:48
ទិញ
0.13
1.17404
1.1747
ចំណេញ
8.58 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62345482
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 18:13:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17404
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 20:21:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.1747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.58 USD
21.09.2020 19:26:01
21.09.2020 19:58:43
ទិញ
0.15
1.17372
1.17384
ចំណេញ
1.80 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62350804
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 19:26:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17372
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 19:58:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.17384
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.80 USD
21.09.2020 18:47:01
21.09.2020 18:48:18
ទិញ
0.15
1.17367
1.17385
ចំណេញ
2.70 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62348652
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 18:47:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 18:48:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.17385
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.70 USD
21.09.2020 18:19:01
21.09.2020 18:43:16
ទិញ
0.15
1.17361
1.17374
ចំណេញ
1.95 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62346504
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 18:19:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17361
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 18:43:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.17374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.95 USD
21.09.2020 18:36:01
21.09.2020 18:42:57
ទិញ
0.18
1.17338
1.17353
ចំណេញ
2.70 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62347830
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 18:36:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17338
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 18:42:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
1.17353
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.70 USD
21.09.2020 17:29:01
21.09.2020 18:03:28
ទិញ
0.11
1.17463
1.17484
ចំណេញ
2.31 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62339158
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 17:29:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17463
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 18:03:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.17484
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.31 USD
21.09.2020 17:56:01
21.09.2020 18:02:56
ទិញ
0.13
1.17437
1.17466
ចំណេញ
3.77 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62343780
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 17:56:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17437
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 18:02:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.17466
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.77 USD
21.09.2020 17:33:14
21.09.2020 17:54:46
ទិញ
0.13
1.17438
1.17461
ចំណេញ
2.99 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62340071
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 17:33:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17438
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 17:54:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.17461
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.99 USD
21.09.2020 17:34:22
21.09.2020 17:46:03
ទិញ
0.15
1.17405
1.17422
ចំណេញ
2.55 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62340311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 17:34:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17405
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 17:46:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.17422
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.55 USD
21.09.2020 17:38:01
21.09.2020 17:43:10
ទិញ
0.18
1.17377
1.17414
ចំណេញ
6.66 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62340916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 17:38:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17377
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 17:43:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
1.17414
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.66 USD
21.09.2020 17:40:03
21.09.2020 17:42:00
ទិញ
0.22
1.17338
1.174
ចំណេញ
13.64 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62341665
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 17:40:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17338
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 17:42:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.22
ចេញ
1.174
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.64 USD
21.09.2020 12:42:01
21.09.2020 14:48:18
ទិញ
0.02
1.17843
1.17929
ចំណេញ
1.72 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62310264
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 12:42:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17843
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 14:48:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.72 USD
21.09.2020 12:01:01
21.09.2020 14:48:18
ទិញ
0.01
1.17984
1.17929
ចំណេញ
-0.55 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62305823
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 12:01:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 14:48:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.55 USD
21.09.2020 12:34:01
21.09.2020 14:48:18
ទិញ
0.02
1.1787
1.17929
ចំណេញ
1.18 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62309327
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 12:34:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1787
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 14:48:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.18 USD
21.09.2020 12:00:02
21.09.2020 14:48:18
ទិញ
0.01
1.18004
1.17929
ចំណេញ
-0.75 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62305555
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 12:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18004
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 14:48:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.75 USD
21.09.2020 12:29:02
21.09.2020 14:48:18
ទិញ
0.01
1.17929
1.17929
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62308473
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 12:29:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 14:48:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.09.2020 13:16:01
21.09.2020 14:48:18
ទិញ
0.02
1.17793
1.17929
ចំណេញ
2.72 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62313175
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 13:16:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17793
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 14:48:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.72 USD
21.09.2020 12:16:01
21.09.2020 14:48:18
ទិញ
0.01
1.17965
1.17929
ចំណេញ
-0.36 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62307398
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 12:16:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17965
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 14:48:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.36 USD
21.09.2020 11:52:01
21.09.2020 11:59:55
ទិញ
0.01
1.17968
1.18008
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62304642
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 11:52:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17968
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 11:59:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18008
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
21.09.2020 11:46:01
21.09.2020 11:51:12
លក់
0.01
1.17991
1.17932
ចំណេញ
0.59 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62303871
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 11:46:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17991
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 11:51:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17932
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.59 USD
21.09.2020 11:41:01
21.09.2020 11:51:12
លក់
0.01
1.17952
1.17932
ចំណេញ
0.20 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62303154
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 11:41:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17952
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 11:51:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17932
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
21.09.2020 11:35:06
21.09.2020 11:40:21
លក់
0.01
1.18052
1.17984
ចំណេញ
0.68 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62302123
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 11:35:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18052
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 11:40:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17984
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
21.09.2020 11:34:01
21.09.2020 11:40:21
លក់
0.01
1.18021
1.17984
ចំណេញ
0.37 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62301954
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 11:34:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18021
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 11:40:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17984
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.37 USD
21.09.2020 11:33:03
21.09.2020 11:40:21
លក់
0.01
1.17999
1.17984
ចំណេញ
0.15 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62301754
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 11:33:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17999
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 11:40:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17984
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
21.09.2020 11:31:01
21.09.2020 11:32:53
លក់
0.01
1.1807
1.1803
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62301229
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 11:31:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1807
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 11:32:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1803
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
21.09.2020 11:23:01
21.09.2020 11:30:06
លក់
0.01
1.18144
1.18104
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62299938
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 11:23:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18144
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 11:30:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18104
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
21.09.2020 11:03:03
21.09.2020 11:22:08
លក់
0.01
1.18259
1.18219
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62296474
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 11:03:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 11:22:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18219
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
21.09.2020 10:44:01
21.09.2020 11:02:28
លក់
0.01
1.18361
1.18302
ចំណេញ
0.59 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62294111
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 10:44:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18361
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 11:02:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18302
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.59 USD
21.09.2020 10:37:02
21.09.2020 11:02:28
លក់
0.01
1.18322
1.18302
ចំណេញ
0.20 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62293130
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 10:37:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18322
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 11:02:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18302
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
21.09.2020 10:34:01
21.09.2020 10:36:53
លក់
0.01
1.18392
1.18352
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62292638
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 10:34:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18392
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 10:36:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18352
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
21.09.2020 10:31:03
21.09.2020 10:33:17
លក់
0.01
1.18449
1.18409
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62292269
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 10:31:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18449
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 10:33:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18409
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
21.09.2020 10:24:01
21.09.2020 10:30:58
លក់
0.01
1.18539
1.18478
ចំណេញ
0.61 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#62291266
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 10:24:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18539
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 10:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18478
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.61 USD