24.09.2021 06:35:01
24.09.2021 09:46:12
លក់
0.01
0.92492
0.92394
ចំណេញ
0.78 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80878683
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 06:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92492
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 09:46:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.78 USD
24.09.2021 03:20:00
24.09.2021 05:01:02
លក់
0.01
0.92475
0.9238
ចំណេញ
0.75 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80872142
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 03:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92475
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 05:01:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9238
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.75 USD
23.09.2021 17:48:40
23.09.2021 23:39:00
លក់
0.02
0.92459
0.92341
ចំណេញ
1.86 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80855207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 17:48:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92459
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 23:39:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.92341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.86 USD
23.09.2021 15:45:37
23.09.2021 23:39:00
លក់
0.01
0.92297
0.92341
ចំណេញ
-0.35 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80839885
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 15:45:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92297
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 23:39:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.35 USD
17.09.2021 17:13:06
23.09.2021 17:47:33
ទិញ
0.1
4447.7
4449.5
ចំណេញ
1.80 USD
SP500.
ព្រមព្រៀង
#80560462
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:13:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4447.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:47:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
4449.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.80 USD
22.09.2021 10:53:02
23.09.2021 17:39:08
ទិញ
0.5
4367.7
4445
ចំណេញ
386.50 USD
SP500.
ព្រមព្រៀង
#80741599
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 10:53:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4367.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
386.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:39:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
4445
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
386.50 USD
22.09.2021 04:05:29
23.09.2021 17:39:07
ទិញ
0.1
4336.2
4445
ចំណេញ
108.80 USD
SP500.
ព្រមព្រៀង
#80725037
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 04:05:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4336.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
108.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:39:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
4445
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
108.80 USD
20.09.2021 08:54:26
23.09.2021 17:39:07
ទិញ
0.1
4399.2
4445
ចំណេញ
45.80 USD
SP500.
ព្រមព្រៀង
#80606465
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 08:54:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4399.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:39:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
4445
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
45.80 USD
23.09.2021 12:30:03
23.09.2021 13:11:50
លក់
0.01
0.92279
0.9216
ចំណេញ
0.93 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80825148
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 12:30:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92279
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 13:11:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9216
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.93 USD
23.09.2021 10:33:13
23.09.2021 12:02:13
ទិញ
0.02
0.92184
0.9216
ចំណេញ
-0.38 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80815238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 10:33:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92184
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 12:02:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.9216
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.38 USD
23.09.2021 05:50:01
23.09.2021 12:02:13
ទិញ
0.01
0.92342
0.9216
ចំណេញ
-1.43 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80801696
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 05:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92342
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 12:02:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9216
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.43 USD
23.09.2021 11:31:12
23.09.2021 12:02:13
ទិញ
0.03
0.92021
0.9216
ចំណេញ
3.29 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80820301
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 11:31:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92021
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 12:02:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.9216
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.29 USD
22.09.2021 21:05:00
22.09.2021 21:37:17
លក់
0.01
0.92619
0.92507
ចំណេញ
0.88 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80776007
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92619
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 21:37:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92507
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.88 USD
22.09.2021 17:35:02
22.09.2021 21:05:13
ទិញ
0.01
0.92571
0.92655
ចំណេញ
0.66 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80763388
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 17:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92571
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 21:05:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92655
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.66 USD
22.09.2021 15:10:36
22.09.2021 17:22:40
លក់
0.01
0.92719
0.92618
ចំណេញ
0.79 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80753809
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 15:10:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92719
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 17:22:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92618
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.79 USD
22.09.2021 14:00:01
22.09.2021 15:27:37
ទិញ
0.01
0.92648
0.92743
ចំណេញ
0.75 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80750495
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 14:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92648
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 15:27:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92743
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.75 USD
22.09.2021 08:15:04
22.09.2021 10:04:24
លក់
0.01
0.9277
0.92673
ចំណេញ
0.76 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80733858
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 08:15:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9277
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 10:04:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92673
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.76 USD
22.09.2021 04:10:00
22.09.2021 04:21:56
លក់
0.01
0.92878
0.92783
ចំណេញ
0.75 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80725388
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 04:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92878
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:21:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92783
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.75 USD
21.09.2021 17:20:00
21.09.2021 18:04:04
លក់
0.01
0.92794
0.92694
ចំណេញ
0.78 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80704612
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92794
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 18:04:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92694
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.78 USD
21.09.2021 13:45:00
21.09.2021 16:56:15
ទិញ
0.01
0.92741
0.92698
ចំណេញ
-0.34 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80688066
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 13:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92741
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:56:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.34 USD
21.09.2021 15:14:40
21.09.2021 16:56:15
ទិញ
0.02
0.92576
0.92698
ចំណេញ
1.91 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80692519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:14:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92576
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:56:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.92698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.91 USD
21.09.2021 09:45:01
21.09.2021 11:46:51
ទិញ
0.01
0.92741
0.92842
ចំណេញ
0.80 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80674470
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 09:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92741
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 11:46:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92842
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
20.09.2021 12:22:44
21.09.2021 10:10:25
ទិញ
0.1
4377.5
4387
ចំណេញ
9.50 USD
SP500.
ព្រមព្រៀង
#80620440
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 12:22:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4377.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:10:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
4387
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.50 USD
20.09.2021 22:50:00
21.09.2021 04:01:19
លក់
0.01
0.92975
0.92879
ចំណេញ
0.75 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80656407
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 22:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92975
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 04:01:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.75 USD
20.09.2021 21:45:08
20.09.2021 22:23:26
ទិញ
0.01
0.9283
0.92925
ចំណេញ
0.74 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80655216
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 21:45:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 22:23:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92925
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.74 USD
20.09.2021 15:33:12
20.09.2021 17:47:31
លក់
0.03
0.93044
0.92914
ចំណេញ
3.04 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80634177
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 15:33:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93044
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:47:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.92914
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.04 USD
20.09.2021 14:08:08
20.09.2021 17:47:29
លក់
0.02
0.92883
0.92907
ចំណេញ
-0.38 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80627615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 14:08:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92883
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:47:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.92907
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.38 USD
20.09.2021 12:30:01
20.09.2021 17:47:29
លក់
0.01
0.92722
0.92905
ចំណេញ
-1.43 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80620935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 12:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92722
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:47:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.43 USD
20.09.2021 09:55:03
20.09.2021 11:11:44
លក់
0.01
0.92664
0.92616
ចំណេញ
0.38 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80609886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 09:55:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92664
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 11:11:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92616
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.38 USD
20.09.2021 05:15:52
20.09.2021 09:25:46
ទិញ
0.02
0.92514
0.92632
ចំណេញ
1.85 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80596394
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:15:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92514
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 09:25:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.92632
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.85 USD
20.09.2021 04:15:35
20.09.2021 09:25:43
ទិញ
0.01
0.92676
0.92632
ចំណេញ
-0.34 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80593462
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 04:15:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92676
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 09:25:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92632
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.34 USD
20.09.2021 05:48:21
20.09.2021 08:18:57
ទិញ
0.1
4399.7
4400.6
ចំណេញ
0.90 USD
SP500.
ព្រមព្រៀង
#80599199
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:48:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4399.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 08:18:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
4400.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.90 USD
17.09.2021 15:20:00
20.09.2021 00:58:22
លក់
0.01
0.92572
0.92644
ចំណេញ
-0.57 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80549685
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 15:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 00:58:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92644
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.57 USD
17.09.2021 23:59:35
20.09.2021 00:58:21
លក់
0.03
0.92801
0.92644
ចំណេញ
3.69 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80574833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 23:59:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92801
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 00:58:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.92644
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.69 USD
17.09.2021 17:55:18
20.09.2021 00:10:01
លក់
0.02
0.92733
0.92724
ចំណេញ
0.14 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80565496
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:55:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92733
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 00:10:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.92724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
17.09.2021 13:24:45
17.09.2021 15:32:40
ទិញ
0.1
4460.4
4471.3
ចំណេញ
10.90 USD
SP500.
ព្រមព្រៀង
#80544273
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 13:24:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4460.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 15:32:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
4471.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.90 USD
17.09.2021 13:01:52
17.09.2021 13:14:46
ទិញ
0.1
4463.7
4464
ចំណេញ
0.30 USD
SP500.
ព្រមព្រៀង
#80543531
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 13:01:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4463.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 13:14:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
4464
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
16.09.2021 15:22:44
17.09.2021 04:48:35
ទិញ
0.1
4469.6
4469.8
ចំណេញ
0.20 USD
SP500.
ព្រមព្រៀង
#80486854
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:22:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4469.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 04:48:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
4469.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
16.09.2021 17:20:05
16.09.2021 18:28:40
ទិញ
0.1
4450.5
4452.8
ចំណេញ
2.30 USD
SP500.
ព្រមព្រៀង
#80504499
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 17:20:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4450.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 18:28:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
4452.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.30 USD
16.09.2021 01:55:20
16.09.2021 06:39:25
លក់
0.01
0.92649
0.92544
ចំណេញ
0.83 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80444396
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 01:55:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92649
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 06:39:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92544
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD
15.09.2021 08:17:43
16.09.2021 03:01:23
ទិញ
0.1
4449.7
4482.7
ចំណេញ
33.00 USD
SP500.
ព្រមព្រៀង
#80390296
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 08:17:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4449.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 03:01:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
4482.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
33.00 USD
15.09.2021 17:41:21
15.09.2021 17:56:39
ទិញ
0.02
0.92558
0.92665
ចំណេញ
1.69 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80429769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 17:41:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92558
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:56:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.92665
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.69 USD
15.09.2021 17:05:02
15.09.2021 17:56:34
ទិញ
0.01
0.92719
0.92674
ចំណេញ
-0.35 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80426785
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 17:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92719
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:56:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92674
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.35 USD
15.09.2021 03:52:38
15.09.2021 07:04:47
ទិញ
0.1
4452
4452.3
ចំណេញ
0.30 USD
SP500.
ព្រមព្រៀង
#80381766
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 03:52:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4452
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 07:04:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
4452.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
15.09.2021 04:55:00
15.09.2021 05:47:43
ទិញ
0.01
0.92798
0.92895
ចំណេញ
0.76 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80383863
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 04:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92798
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 05:47:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92895
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.76 USD
14.09.2021 17:34:53
14.09.2021 18:38:03
ទិញ
0.1
4459.3
4460.3
ចំណេញ
1.00 USD
SP500.
ព្រមព្រៀង
#80360618
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:34:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4459.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 18:38:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
4460.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
14.09.2021 12:45:01
14.09.2021 16:54:26
ទិញ
0.01
0.92815
0.92914
ចំណេញ
0.78 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80331729
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 12:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92815
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 16:54:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92914
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.78 USD
14.09.2021 06:45:01
14.09.2021 10:51:10
ទិញ
0.01
0.93013
0.9297
ចំណេញ
-0.34 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80311507
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 06:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 10:51:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9297
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.34 USD
14.09.2021 09:04:32
14.09.2021 10:51:10
ទិញ
0.02
0.92852
0.9297
ចំណេញ
1.86 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80316564
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 09:04:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92852
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 10:51:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.9297
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.86 USD
13.09.2021 10:20:01
14.09.2021 00:50:10
លក់
0.01
0.93243
0.93144
ចំណេញ
0.78 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#80260139
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 10:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 00:50:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93144
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.78 USD