09.04.2021 16:15:41
09.04.2021 18:25:39
ទិញ
0.33
0.956
0.9575
ចំណេញ
37.11 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#158830717
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 16:15:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.956
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
39.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 18:25:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.9575
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
37.11 USD
09.04.2021 13:27:13
09.04.2021 16:15:43
លក់
0.33
0.95959
0.956
ចំណេញ
92.03 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#158824009
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 13:27:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
94.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 16:15:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.956
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
92.03 USD
09.04.2021 10:58:15
09.04.2021 16:15:42
លក់
0.33
0.95874
0.956
ចំណេញ
69.69 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#158820090
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 10:58:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95874
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 16:15:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.956
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
69.69 USD
09.04.2021 09:32:16
09.04.2021 13:27:13
ទិញ
0.33
0.95751
0.95959
ចំណេញ
52.22 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#158816822
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 09:32:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95751
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
54.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 13:27:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.95959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
52.22 USD
09.04.2021 09:32:16
09.04.2021 10:58:15
ទិញ
0.33
0.95751
0.95873
ចំណេញ
29.66 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#158816827
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 09:32:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95751
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
31.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 10:58:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.95873
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
29.66 USD
06.04.2021 15:08:43
09.04.2021 09:32:17
លក់
0.33
0.95876
0.95749
ចំណេញ
30.94 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#158735765
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 15:08:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95876
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 09:32:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.95749
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
30.94 USD
06.04.2021 16:20:43
09.04.2021 09:32:17
លក់
0.33
0.95938
0.95748
ចំណេញ
47.43 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#158738660
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 16:20:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95938
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
49.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 09:32:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.95748
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
47.43 USD
08.04.2021 22:58:05
09.04.2021 03:26:43
ទិញ
0.9
1.84076
1.84102
ចំណេញ
11.17 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#158809752
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 22:58:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 03:26:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.84102
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
11.17 USD
08.04.2021 23:02:09
09.04.2021 02:13:32
ទិញ
1.8
1.72518
1.72584
ចំណេញ
81.95 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158809818
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 23:02:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.72518
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
94.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 02:13:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
1.72584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
81.95 USD
08.04.2021 21:00:07
08.04.2021 22:27:39
ទិញ
0.9
1.84056
1.84188
ចំណេញ
82.32 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#158809085
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 21:00:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
88.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 22:27:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.84188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
82.32 USD
07.04.2021 23:00:45
08.04.2021 02:34:50
ទិញ
1.8
1.73293
1.73308
ចំណេញ
8.80 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158782024
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 23:00:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.73293
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 02:34:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
1.73308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
8.80 USD
07.04.2021 23:00:45
08.04.2021 01:01:28
ទិញ
0.9
1.84131
1.84164
ចំណេញ
15.84 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#158782027
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 23:00:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84131
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 01:01:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.84164
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
15.84 USD
07.04.2021 21:01:15
07.04.2021 22:02:34
ទិញ
0.9
1.84141
1.84249
ចំណេញ
66.16 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#158780276
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 21:01:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 22:02:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.84249
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
66.16 USD
07.04.2021 00:06:45
07.04.2021 02:36:03
ទិញ
0.9
1.8511
1.85131
ចំណេញ
7.81 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#158748587
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 00:06:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.8511
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 02:36:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.85131
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
7.81 USD
07.04.2021 00:13:49
07.04.2021 01:07:16
ទិញ
1.8
1.73815
1.73775
ចំណេញ
-69.88 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158748606
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 00:13:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.73815
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-57.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 01:07:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
1.73775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
-69.88 USD
06.04.2021 23:03:16
07.04.2021 00:13:53
លក់
1.8
1.73862
1.7382900000000001
ចំណេញ
34.64 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158748170
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 23:03:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.73862
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
47.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 00:13:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
1.7382900000000001
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
34.64 USD
06.04.2021 21:00:05
06.04.2021 23:48:31
ទិញ
0.9
1.85086
1.85216
ចំណេញ
81.07 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#158746503
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 21:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.85086
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
87.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 23:48:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.85216
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
81.07 USD
31.03.2021 19:09:57
06.04.2021 16:20:44
ទិញ
0.33
0.95757
0.95938
ចំណេញ
45.24 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#158616244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 19:09:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95757
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
47.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 16:20:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.95938
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
45.24 USD
06.04.2021 09:52:05
06.04.2021 15:08:44
ទិញ
0.33
0.9578
0.95876
ចំណេញ
22.90 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#158725784
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 09:52:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 15:08:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.95876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
22.90 USD
06.04.2021 09:16:09
06.04.2021 09:52:05
លក់
0.33
0.95879
0.9578
ចំណេញ
23.75 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#158724604
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 09:16:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95879
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
26.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 09:52:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.9578
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
23.75 USD
06.04.2021 05:04:16
06.04.2021 09:16:09
ទិញ
0.33
0.95783
0.95879
ចំណេញ
22.98 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#158720487
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 05:04:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95783
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 09:16:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.95879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
22.98 USD
05.04.2021 19:31:44
06.04.2021 05:04:17
លក់
0.33
0.95885
0.95783
ចំណេញ
24.56 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#158708065
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 19:31:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95885
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
26.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 05:04:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.95783
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
24.56 USD
06.04.2021 00:57:52
06.04.2021 03:11:19
លក់
1.8
1.7416
1.74145
ចំណេញ
8.97 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158717654
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 00:57:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.7416
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 03:11:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
1.74145
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
8.97 USD
05.04.2021 21:00:16
06.04.2021 03:04:07
លក់
0.9
1.86518
1.86503
ចំណេញ
3.77 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#158714688
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 21:00:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.86518
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 03:04:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.86503
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
3.77 USD
05.04.2021 23:45:07
05.04.2021 23:57:04
លក់
1.8
1.74178
1.74143
ចំណេញ
37.71 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158717094
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 23:45:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.74178
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
50.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 23:57:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
1.74143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
37.71 USD
05.04.2021 23:00:53
05.04.2021 23:15:25
លក់
1.8
1.74172
1.74114
ចំណេញ
70.77 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158716946
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 23:00:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.74172
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
83.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 23:15:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
1.74114
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
70.77 USD
31.03.2021 16:11:54
05.04.2021 19:31:45
ទិញ
0.33
0.95799
0.95885
ចំណេញ
20.35 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#158607914
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 16:11:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 19:31:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.95885
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
20.35 USD
01.04.2021 21:13:30
02.04.2021 12:24:34
លក់
0.9
1.85886
1.85868
ចំណេញ
5.76 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#158656473
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 21:13:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85886
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2021 12:24:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.85868
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
5.76 USD
02.04.2021 00:05:05
02.04.2021 03:06:17
ទិញ
1.8
1.73585
1.73594
ចំណេញ
0.32 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158657561
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.04.2021 00:05:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.73585
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2021 03:06:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
1.73594
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
0.32 USD
01.04.2021 23:02:40
01.04.2021 23:52:15
ទិញ
1.8
1.73552
1.7364
ចំណេញ
113.61 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158657347
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 23:02:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.73552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
126.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 23:52:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
1.7364
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
113.61 USD
31.03.2021 19:09:56
01.04.2021 19:09:28
ទិញ
0.33
0.87949
0.88099
ចំណេញ
37.10 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#158616242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 19:09:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
39.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 19:09:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88099
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
37.10 USD
31.03.2021 19:09:56
01.04.2021 19:09:28
ទិញ
0.33
0.87949
0.88099
ចំណេញ
37.10 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#158616240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 19:09:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
39.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 19:09:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88099
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
37.10 USD
31.03.2021 23:52:14
01.04.2021 05:36:31
ទិញ
0.9
1.85456
1.85487
ចំណេញ
14.44 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#158620295
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 23:52:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.85456
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 05:36:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.85487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
14.44 USD
31.03.2021 23:04:25
01.04.2021 04:41:14
ទិញ
1.8
1.73241
1.73272
ចំណេញ
31.80 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158620002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 23:04:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.73241
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
44.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 04:41:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
1.73272
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
31.80 USD
31.03.2021 23:42:14
31.03.2021 23:52:09
លក់
0.9
1.85498
1.8544
ចំណេញ
32.50 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#158620214
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 23:42:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85498
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
38.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 23:52:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.8544
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
32.50 USD
31.03.2021 23:09:11
31.03.2021 23:19:53
ទិញ
0.9
1.85406
1.85479
ចំណេញ
42.53 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#158620037
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 23:09:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.85406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
48.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 23:19:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.85479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
42.53 USD
31.03.2021 21:00:43
31.03.2021 21:51:59
លក់
0.9
1.85516
1.85381
ចំណេញ
84.01 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#158618391
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 21:00:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85516
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
90.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 21:51:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.85381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
84.01 USD
31.03.2021 11:08:22
31.03.2021 19:09:58
លក់
0.33
0.88129
0.87949
ចំណេញ
44.96 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#158581736
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 11:08:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88129
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
47.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 19:09:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.87949
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
44.96 USD
26.03.2021 17:10:07
31.03.2021 19:09:57
លក់
0.33
0.95968
0.95757
ចំណេញ
53.09 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#158433196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.03.2021 17:10:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95968
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
55.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 19:09:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.95757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
53.09 USD
31.03.2021 12:18:01
31.03.2021 19:09:57
លក់
0.33
0.88137
0.87949
ចំណេញ
47.06 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#158590358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 12:18:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88137
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
49.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 19:09:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.87949
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
47.06 USD
26.03.2021 16:38:38
31.03.2021 16:11:55
លក់
0.33
0.9593
0.95799
ចំណេញ
32.01 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#158431821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.03.2021 16:38:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9593
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
34.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 16:11:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.95799
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
32.01 USD
31.03.2021 08:03:27
31.03.2021 12:17:57
ទិញ
0.33
0.88049
0.88138
ចំណេញ
21.00 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#158576234
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 08:03:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88049
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 12:17:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
21.00 USD
31.03.2021 09:11:04
31.03.2021 11:08:13
ទិញ
0.33
0.8795
0.88128
ចំណេញ
44.31 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#158577632
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 09:11:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
46.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 11:08:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88128
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
44.31 USD
29.03.2021 13:16:57
31.03.2021 09:10:57
លក់
0.33
0.88123
0.87948
ចំណេញ
43.43 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#158467023
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 13:16:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 09:10:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.87948
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
43.43 USD
30.03.2021 14:48:21
31.03.2021 08:03:21
លក់
0.33
0.88142
0.8805
ចំណេញ
21.75 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#158555933
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 14:48:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88142
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 08:03:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.8805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
21.75 USD
30.03.2021 22:01:40
31.03.2021 05:19:32
លក់
0.9
1.84975
1.84973
ចំណេញ
-4.97 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#158569002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 22:01:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84975
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 05:19:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.84973
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
-4.97 USD
30.03.2021 23:01:50
31.03.2021 03:33:52
លក់
1.8
1.73423
1.73422
ចំណេញ
-11.18 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158569420
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 23:01:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.73423
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 03:33:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
1.73422
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
-11.18 USD
30.03.2021 14:10:07
30.03.2021 14:48:22
ទិញ
0.33
0.88051
0.88142
ចំណេញ
21.47 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#158554387
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 14:10:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88051
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 14:48:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
21.47 USD
29.03.2021 14:47:44
30.03.2021 14:10:08
លក់
0.33
0.88139
0.88051
ចំណេញ
20.74 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#158470547
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 14:47:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88139
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 14:10:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88051
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
20.74 USD
29.03.2021 23:01:31
30.03.2021 02:32:41
ទិញ
1.8
1.73333
1.73341
ចំណេញ
-1.17 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158535313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 23:01:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.73333
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 02:32:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
1.73341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
-1.17 USD