12.10.2021 14:29:26
14.10.2021 13:38:44
ទិញ
0.07
1.1552
1.16053
ចំណេញ
35.91 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#164340271
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 14:29:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
37.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 13:38:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.16053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
35.91 USD
07.10.2021 05:08:08
14.10.2021 13:38:40
ទិញ
0.07
1.15552
1.16053
ចំណេញ
33.67 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#164203693
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 05:08:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
35.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 13:38:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.16053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
33.67 USD
05.10.2021 05:29:39
08.10.2021 04:56:34
ទិញ
0.07
0.92544
0.92907
ចំណេញ
25.95 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#164097296
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 05:29:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92544
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 04:56:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.92907
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
25.95 USD
16.09.2021 19:43:45
01.10.2021 16:30:35
ទិញ
0.07
22.779
22.465
ចំណេញ
-111.44 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#163419940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 19:43:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
22.779
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-109.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 16:30:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
22.465
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
-111.44 USD
16.09.2021 12:53:06
01.10.2021 16:30:30
ទិញ
0.07
1780.3
1755.83
ចំណេញ
-172.83 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#163122793
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:53:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1780.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-171.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 16:30:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1755.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
-172.83 USD
16.09.2021 14:23:53
01.10.2021 16:30:25
ទិញ
0.07
23.44
22.462
ចំណេញ
-343.84 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#163282001
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 14:23:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-342.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 16:30:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
22.462
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
-343.84 USD
16.09.2021 19:43:05
01.10.2021 16:29:33
ទិញ
0.07
1754.48
1757.17
ចំណេញ
17.29 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#163419923
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 19:43:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1754.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 16:29:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1757.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
17.29 USD
20.09.2021 05:24:03
01.10.2021 16:29:29
ទិញ
0.07
1743.41
1756.94
ចំណេញ
93.17 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#163419931
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:24:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1743.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
94.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 16:29:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1756.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
93.17 USD
28.09.2021 10:04:49
01.10.2021 16:29:25
ទិញ
0.14
1737.12
1756.78
ចំណេញ
272.16 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#163419954
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 10:04:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1737.12
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
275.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 16:29:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1756.78
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.08 USD
ចំណេញ
272.16 USD
21.09.2021 11:25:48
01.10.2021 16:29:20
ទិញ
0.07
22.416
22.473
ចំណេញ
18.41 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#163596960
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 11:25:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
22.416
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 16:29:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
22.473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
18.41 USD
28.09.2021 15:42:08
01.10.2021 16:29:15
ទិញ
0.07
22.11
22.474
ចំណេញ
125.86 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#163795811
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 15:42:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
22.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
127.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 16:29:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
22.474
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
125.86 USD
30.09.2021 05:32:18
01.10.2021 16:29:10
ទិញ
0.07
1732.69
1757.1
ចំណេញ
169.33 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#163958949
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 05:32:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1732.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
170.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 16:29:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1757.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
169.33 USD
30.09.2021 13:34:41
01.10.2021 16:29:06
ទិញ
0.07
1725.53
1757.37
ចំណេញ
221.34 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#163958952
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 13:34:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1725.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
222.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 16:29:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1757.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
221.34 USD
30.09.2021 05:32:42
01.10.2021 16:29:01
ទិញ
0.07
21.542
22.472
ចំណេញ
323.96 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#163958960
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 05:32:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
21.542
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
325.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 16:29:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
22.472
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
323.96 USD
20.09.2021 12:04:47
24.09.2021 10:35:06
ទិញ
0.07
1.17081
1.17397
ចំណេញ
20.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163527468
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 12:04:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 10:35:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.17397
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
20.72 USD
20.09.2021 11:12:44
24.09.2021 10:35:02
ទិញ
0.14
1.36717
1.37176
ចំណេញ
61.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163523145
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 11:12:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36717
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
64.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 10:35:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.37176
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.80 USD
ចំណេញ
61.46 USD
22.09.2021 22:01:42
24.09.2021 10:34:52
ទិញ
0.07
1.36105
1.37169
ចំណេញ
73.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#162560487
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 22:01:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36105
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
74.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 10:34:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.37169
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
73.08 USD
13.09.2021 14:32:03
15.09.2021 10:17:37
ទិញ
0.07
1.17741
1.18098
ចំណេញ
23.59 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163251676
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 14:32:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17741
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 10:17:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.18098
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
23.59 USD
13.09.2021 14:31:50
15.09.2021 10:17:34
ទិញ
0.07
1.17742
1.18098
ចំណេញ
23.52 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163251665
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 14:31:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17742
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 10:17:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.18098
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
23.52 USD
08.09.2021 16:44:06
15.09.2021 10:17:30
ទិញ
0.07
1791.87
1800.53
ចំណេញ
59.08 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#163113831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 16:44:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1791.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
60.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 10:17:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1800.53
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
59.08 USD
08.09.2021 03:54:28
15.09.2021 10:17:27
ទិញ
0.07
1798.72
1800.66
ចំណេញ
12.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#163083439
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 03:54:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1798.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 10:17:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1800.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
12.04 USD
13.09.2021 14:32:44
15.09.2021 10:17:23
ទិញ
0.07
23.627
23.726
ចំណេញ
33.11 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#163251702
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 14:32:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.627
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
34.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 10:17:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
23.726
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
33.11 USD
14.09.2021 14:50:34
15.09.2021 10:17:12
ទិញ
0.07
1785.05
1800.62
ចំណេញ
107.45 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#163281994
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 14:50:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1785.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
108.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 10:17:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1800.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
107.45 USD
30.08.2021 06:28:17
07.09.2021 14:23:56
លក់
0.07
1814.51
1808.96
ចំណេញ
37.31 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162745613
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 06:28:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1814.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
38.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 14:23:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1808.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
37.31 USD
24.08.2021 20:26:04
25.08.2021 07:48:36
លក់
0.07
1806.57
1793.67
ចំណេញ
88.76 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162616597
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 20:26:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1806.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
90.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.08.2021 07:48:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1793.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
88.76 USD
23.08.2021 11:52:26
24.08.2021 04:10:54
ទិញ
0.07
1.36511
1.37149
ចំណេញ
43.26 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#162560464
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.08.2021 11:52:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36511
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
44.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.08.2021 04:10:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.37149
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
43.26 USD
20.08.2021 06:22:18
24.08.2021 04:10:49
ទិញ
0.07
1.16868
1.17392
ចំណេញ
35.28 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162512703
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 06:22:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16868
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
36.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.08.2021 04:10:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.17392
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
35.28 USD
18.08.2021 20:10:53
24.08.2021 04:10:45
ទិញ
0.07
1.17033
1.17392
ចំណេញ
23.73 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162462162
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.08.2021 20:10:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17033
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.08.2021 04:10:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.17392
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
23.73 USD
18.08.2021 20:10:27
24.08.2021 04:10:41
ទិញ
0.07
1.17028
1.17392
ចំណេញ
24.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162462152
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.08.2021 20:10:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.08.2021 04:10:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.17392
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
24.08 USD
13.08.2021 10:17:23
13.08.2021 18:22:00
ទិញ
0.07
23.397
23.766
ចំណេញ
127.61 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#162318215
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.08.2021 10:17:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.397
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
129.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 18:22:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
23.766
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
127.61 USD
10.08.2021 05:34:18
13.08.2021 18:21:56
ទិញ
0.07
1.17342
1.18005
ចំណេញ
45.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162197127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2021 05:34:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17342
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
46.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 18:21:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.18005
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
45.01 USD
10.08.2021 05:34:08
13.08.2021 18:21:51
ទិញ
0.07
1735.26
1774.52
ចំណេញ
273.28 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162197122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2021 05:34:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1735.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
274.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 18:21:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1774.52
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
273.28 USD
06.08.2021 18:00:03
13.08.2021 18:21:45
ទិញ
0.07
1760.86
1774.51
ចំណេញ
94.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162132551
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 18:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1760.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
95.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 18:21:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1774.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
94.01 USD
06.08.2021 18:00:10
13.08.2021 18:21:41
ទិញ
0.07
1760.58
1774.36
ចំណេញ
94.92 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162132544
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 18:00:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1760.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
96.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 18:21:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1774.36
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
94.92 USD
06.08.2021 17:24:29
13.08.2021 18:21:36
ទិញ
0.07
24.273
23.762
ចំណេញ
-180.39 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#162132341
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 17:24:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.273
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-178.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 18:21:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
23.762
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
-180.39 USD
06.08.2021 17:23:43
13.08.2021 18:21:32
ទិញ
0.07
1.38717
1.38588
ចំណេញ
-10.43 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#162132305
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 17:23:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38717
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 18:21:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.38588
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
-10.43 USD
06.08.2021 17:24:20
13.08.2021 18:21:20
ទិញ
0.07
1765.05
1773.92
ចំណេញ
60.55 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162132337
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 17:24:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1765.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
62.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 18:21:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1773.92
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
60.55 USD
06.08.2021 19:57:45
13.08.2021 18:21:14
ទិញ
0.14
1.17545
1.17989
ចំណេញ
59.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162132295
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 19:57:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17545
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
62.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 18:21:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.17989
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.80 USD
ចំណេញ
59.36 USD
06.08.2021 17:22:57
13.08.2021 18:21:10
ទិញ
0.07
1.17592
1.17986
ចំណេញ
26.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162132281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 17:22:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17592
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 18:21:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.17986
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
26.18 USD
09.08.2021 01:45:30
13.08.2021 18:21:06
ទិញ
0.14
1752.98
1773.7
ចំណេញ
287.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160856537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 01:45:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1752.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
290.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 18:21:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1773.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.08 USD
ចំណេញ
287.00 USD
04.08.2021 16:29:13
04.08.2021 18:21:29
លក់
0.07
1831.07
1807.77
ចំណេញ
161.56 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#161907178
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 16:29:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1831.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
163.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 18:21:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1807.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
161.56 USD
02.08.2021 12:19:24
04.08.2021 18:21:25
ទិញ
0.21
0.90521
0.90744
ចំណេញ
47.41 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#161948443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2021 12:19:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90521
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
51.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 18:21:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
0.90744
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.20 USD
ចំណេញ
47.41 USD
28.07.2021 18:07:00
02.08.2021 12:16:49
ទិញ
0.14
0.85118
0.85373
ចំណេញ
46.62 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#161829962
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 18:07:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
49.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2021 12:16:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
0.85373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.08 USD
ចំណេញ
46.62 USD
20.07.2021 07:49:41
26.07.2021 12:11:32
ទិញ
0.14
25.209
25.392
ចំណេញ
125.02 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#161523041
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 07:49:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.209
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
128.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.07.2021 12:11:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
25.392
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.08 USD
ចំណេញ
125.02 USD
14.07.2021 20:44:45
16.07.2021 17:20:40
លក់
0.07
1825.26
1815.25
ចំណេញ
68.53 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#161352976
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 20:44:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1825.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
70.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2021 17:20:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1815.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
68.53 USD
12.07.2021 06:56:25
15.07.2021 12:01:32
ទិញ
0.07
0.85479
0.85584
ចំណេញ
8.63 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#161233246
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 06:56:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 12:01:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.85584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
8.63 USD
14.07.2021 06:39:58
15.07.2021 12:01:27
ទិញ
0.07
0.85251
0.85584
ចំណេញ
30.73 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#161321511
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 06:39:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85251
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
32.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 12:01:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.85584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
30.73 USD
12.07.2021 10:28:47
12.07.2021 14:48:14
លក់
0.07
1802.55
1798.47
ចំណេញ
27.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#161235268
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 10:28:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1802.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
28.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 14:48:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1798.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
27.02 USD
09.07.2021 12:51:22
12.07.2021 06:55:56
ទិញ
0.07
1.37897
1.38847
ចំណេញ
65.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161194133
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 12:51:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37897
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
66.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 06:55:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.38847
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
65.10 USD
28.06.2021 11:23:26
01.07.2021 10:54:28
ទិញ
0.07
1775.67
1776.32
ចំណេញ
3.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160782003
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2021 11:23:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1775.67
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.07.2021 10:54:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1776.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
3.01 USD