20.07.2021 07:49:41
26.07.2021 12:11:32
ទិញ
0.14
25.209
25.392
ចំណេញ
125.02 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#161523041
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 07:49:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.209
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
128.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.07.2021 12:11:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
25.392
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.08 USD
ចំណេញ
125.02 USD
14.07.2021 20:44:45
16.07.2021 17:20:40
លក់
0.07
1825.26
1815.25
ចំណេញ
68.53 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#161352976
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 20:44:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1825.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
70.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2021 17:20:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1815.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
68.53 USD
12.07.2021 06:56:25
15.07.2021 12:01:32
ទិញ
0.07
0.85479
0.85584
ចំណេញ
8.63 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#161233246
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 06:56:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 12:01:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.85584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
8.63 USD
14.07.2021 06:39:58
15.07.2021 12:01:27
ទិញ
0.07
0.85251
0.85584
ចំណេញ
30.73 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#161321511
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 06:39:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85251
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
32.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 12:01:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.85584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
30.73 USD
12.07.2021 10:28:47
12.07.2021 14:48:14
លក់
0.07
1802.55
1798.47
ចំណេញ
27.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#161235268
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 10:28:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1802.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
28.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 14:48:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1798.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
27.02 USD
09.07.2021 12:51:22
12.07.2021 06:55:56
ទិញ
0.07
1.37897
1.38847
ចំណេញ
65.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161194133
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 12:51:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37897
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
66.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 06:55:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.38847
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
65.10 USD
28.06.2021 11:23:26
01.07.2021 10:54:28
ទិញ
0.07
1775.67
1776.32
ចំណេញ
3.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160782003
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2021 11:23:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1775.67
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.07.2021 10:54:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1776.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
3.01 USD
29.06.2021 11:04:43
01.07.2021 10:54:22
ទិញ
0.07
1771.61
1776.29
ចំណេញ
31.22 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160773662
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 11:04:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1771.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
32.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.07.2021 10:54:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1776.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
31.22 USD
29.06.2021 15:43:13
30.06.2021 05:19:31
ទិញ
0.14
1760.36
1763.9
ចំណេញ
46.48 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160493700
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 15:43:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1760.36
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
49.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 05:19:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1763.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.08 USD
ចំណេញ
46.48 USD
17.06.2021 15:24:18
23.06.2021 04:57:41
ទិញ
0.07
1780.1
1779.25
ចំណេញ
-7.49 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160493515
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 15:24:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1780.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.06.2021 04:57:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1779.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
-7.49 USD
17.06.2021 18:13:38
23.06.2021 04:57:30
ទិញ
0.14
1771.88
1779.25
ចំណេញ
100.10 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160493569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:13:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1771.88
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
103.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.06.2021 04:57:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1779.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.08 USD
ចំណេញ
100.10 USD
17.05.2021 01:18:24
17.06.2021 08:25:11
លក់
0.14
1847.65
1820.44
ចំណេញ
377.86 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159572463
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2021 01:18:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1847.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
380.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 08:25:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1820.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.08 USD
ចំណេញ
377.86 USD
14.05.2021 15:31:10
17.06.2021 08:25:07
លក់
0.07
1839.07
1820.37
ចំណេញ
129.36 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159678812
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 15:31:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1839.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
130.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 08:25:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1820.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
129.36 USD
14.05.2021 10:01:46
17.06.2021 08:25:03
លក់
0.07
1834.51
1820.44
ចំណេញ
96.95 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159683880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 10:01:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1834.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
98.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 08:25:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1820.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
96.95 USD
16.06.2021 17:00:42
17.06.2021 08:24:59
លក់
0.14
1861.69
1820.44
ចំណេញ
574.42 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160416541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 17:00:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1861.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
577.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 08:24:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1820.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.08 USD
ចំណេញ
574.42 USD
17.05.2021 17:44:06
15.06.2021 20:07:00
លក់
0.14
1861.2
1852.77
ចំណេញ
114.94 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159728488
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2021 17:44:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1861.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
118.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 20:07:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1852.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.08 USD
ចំណេញ
114.94 USD
18.05.2021 04:00:05
15.06.2021 06:36:23
លក់
0.21
1870.34
1862.17
ចំណេញ
166.95 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159731821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 04:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1870.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
171.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 06:36:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
1862.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
166.95 USD
10.06.2021 22:22:01
11.06.2021 14:33:57
លក់
0.21
1898.69
1889.82
ចំណេញ
181.65 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160291205
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 22:22:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1898.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
186.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 14:33:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
1889.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
181.65 USD
25.05.2021 17:01:01
10.06.2021 05:24:35
លក់
0.21
1886.81
1886.12
ចំណេញ
9.87 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159903720
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 17:01:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1886.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 05:24:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
1886.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
9.87 USD
08.06.2021 07:11:55
10.06.2021 05:24:31
លក់
0.07
1895.76
1886.12
ចំណេញ
65.94 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160221452
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 07:11:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1895.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
67.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 05:24:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1886.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
65.94 USD
25.05.2021 17:29:28
04.06.2021 20:31:09
លក់
0.07
1892.03
1889.67
ចំណេញ
14.98 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159910995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 17:29:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1892.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 20:31:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1889.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
14.98 USD
25.05.2021 20:02:18
04.06.2021 20:31:05
លក់
0.07
1896.25
1889.67
ចំណេញ
44.52 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159911013
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 20:02:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1896.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
46.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 20:31:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1889.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
44.52 USD
31.05.2021 10:12:23
04.06.2021 03:30:48
លក់
0.07
1904.36
1870.43
ចំណេញ
235.97 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160027983
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 10:12:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1904.36
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
237.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 03:30:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1870.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
235.97 USD
24.05.2021 20:25:46
25.05.2021 14:22:07
លក់
0.21
1883.96
1881.97
ចំណេញ
37.17 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159884210
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 20:25:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1883.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
41.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 14:22:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
1881.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
37.17 USD
21.05.2021 16:50:25
24.05.2021 20:24:53
ទិញ
0.21
1877.91
1884.04
ចំណេញ
124.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159843132
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2021 16:50:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1877.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
128.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 20:24:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
1884.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
124.11 USD
21.05.2021 16:45:31
24.05.2021 04:07:01
ទិញ
0.21
1879.23
1885.01
ចំណេញ
116.76 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159842358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2021 16:45:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1879.23
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
121.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 04:07:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
1885.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
116.76 USD
07.05.2021 13:55:48
21.05.2021 15:31:13
លក់
0.07
1819.92
1885.33
ចំណេញ
-459.41 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159529091
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 13:55:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1819.92
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-457.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.05.2021 15:31:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1885.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
-459.41 USD
06.05.2021 18:41:33
21.05.2021 15:30:53
លក់
0.07
1815.32
1884.61
ចំណេញ
-486.57 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159513541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 18:41:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1815.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-485.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.05.2021 15:30:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1884.61
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
-486.57 USD
06.05.2021 16:34:34
21.05.2021 15:30:49
លក់
0.07
1797.14
1884.52
ចំណេញ
-613.20 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159500827
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:34:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1797.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-611.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.05.2021 15:30:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1884.52
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
-613.20 USD
19.05.2021 16:46:56
21.05.2021 15:26:36
លក់
0.21
1888.22
1885.4
ចំណេញ
54.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159731828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 16:46:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1888.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
59.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.05.2021 15:26:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
1885.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.62 USD
ចំណេញ
54.60 USD
06.05.2021 11:02:34
17.05.2021 17:44:31
លក់
0.07
1792.42
1861.23
ចំណេញ
-483.21 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159492811
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 11:02:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1792.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-481.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2021 17:44:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1861.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
-483.21 USD
07.05.2021 17:11:40
14.05.2021 05:25:33
លក់
0.07
1840.04
1823.22
ចំណេញ
116.20 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159536947
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 17:11:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1840.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
117.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 05:25:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1823.22
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
116.20 USD
03.05.2021 16:17:12
04.05.2021 19:47:14
លក់
0.07
1788.19
1774.95
ចំណេញ
91.14 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159234823
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 16:17:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1788.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
92.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 19:47:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1774.95
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
91.14 USD
03.05.2021 18:02:18
04.05.2021 19:47:10
លក់
0.07
1795.61
1774.9
ចំណេញ
143.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159344098
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 18:02:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1795.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
144.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 19:47:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1774.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
143.43 USD
03.05.2021 02:25:28
03.05.2021 16:43:53
ទិញ
0.07
1.20283
1.20489
ចំណេញ
13.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159301845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 02:25:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 16:43:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.20489
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
13.02 USD
03.05.2021 02:25:45
03.05.2021 16:43:49
ទិញ
0.07
1.3817
1.38938
ចំណេញ
52.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159301851
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 02:25:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
53.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 16:43:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.38938
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
52.36 USD
26.04.2021 11:55:25
30.04.2021 11:09:39
លក់
0.07
1.20996
1.21009
ចំណេញ
-2.31 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159144698
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 11:55:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20996
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 11:09:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.21009
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
-2.31 USD
28.04.2021 21:36:18
30.04.2021 11:09:35
លក់
0.07
1.21135
1.21008
ចំណេញ
7.49 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159144714
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 21:36:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 11:09:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.21008
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
7.49 USD
29.04.2021 04:59:49
30.04.2021 11:09:32
លក់
0.07
1.21465
1.21009
ចំណេញ
30.52 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159226444
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 04:59:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
31.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 11:09:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.21009
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
30.52 USD
29.04.2021 05:00:20
29.04.2021 11:24:47
លក់
0.07
1789.42
1778.58
ចំណេញ
74.34 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159226512
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 05:00:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1789.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
75.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 11:24:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1778.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
74.34 USD
29.04.2021 02:00:08
29.04.2021 11:24:39
លក់
0.07
1783.33
1778.47
ចំណេញ
32.48 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159193405
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 02:00:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1783.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
34.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 11:24:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1778.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
32.48 USD
22.04.2021 03:15:30
22.04.2021 12:33:33
លក់
0.07
1793.2
1786.69
ចំណេញ
44.03 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159071083
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 03:15:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1793.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 12:33:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1786.69
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
44.03 USD
20.04.2021 10:19:13
22.04.2021 12:33:28
លក់
0.07
1.2068
1.20334
ចំណេញ
22.82 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159027441
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 10:19:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2068
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 12:33:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.20334
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
22.82 USD
20.04.2021 10:19:28
22.04.2021 03:16:27
លក់
0.07
1.40019
1.39312
ចំណេញ
48.09 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159027446
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 10:19:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40019
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
49.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 03:16:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.39312
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
48.09 USD
15.04.2021 21:58:45
19.04.2021 09:28:43
លក់
0.07
25.901
25.887
ចំណេញ
3.36 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#158960286
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 21:58:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.901
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 09:28:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
25.887
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
3.36 USD
13.04.2021 09:33:53
13.04.2021 17:31:53
ទិញ
0.04
24.838
25.35
ចំណេញ
101.52 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#158876550
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 09:33:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.838
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
102.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 17:31:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
25.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.88 USD
ចំណេញ
101.52 USD
13.04.2021 09:34:07
13.04.2021 17:31:49
ទិញ
0.07
1725.08
1743.21
ចំណេញ
125.37 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#158876560
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 09:34:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1725.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
126.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 17:31:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1743.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
125.37 USD
09.04.2021 04:12:19
09.04.2021 11:19:35
លក់
0.07
1755.4
1746.1
ចំណេញ
63.56 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#158812020
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:12:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1755.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
65.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 11:19:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1746.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.54 USD
ចំណេញ
63.56 USD
29.03.2021 16:33:09
01.04.2021 10:20:18
ទិញ
0.04
1720.32
1718.45
ចំណេញ
-8.36 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#158221244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 16:33:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1720.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 10:20:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1718.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.88 USD
ចំណេញ
-8.36 USD
29.03.2021 17:16:04
01.04.2021 10:20:14
ទិញ
0.08
1708.04
1718.3
ចំណេញ
80.32 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#158496208
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 17:16:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1708.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
82.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 10:20:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1718.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.76 USD
ចំណេញ
80.32 USD