01.07.2021 12:21:46
06.07.2021 09:51:42
ទិញ
0.03
153.572
154.01
ចំណេញ
11.43 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#76115971
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2021 12:21:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
153.572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.42 USD
សរុប
11.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 09:51:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
154.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.43 USD
22.06.2021 12:20:39
22.06.2021 18:10:11
ទិញ
0.03
1.38758
1.3924
ចំណេញ
14.46 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#75626199
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 12:20:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38758
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.06.2021 18:10:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.3924
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.46 USD
10.06.2021 12:18:57
15.06.2021 11:15:35
ទិញ
0.02
1.57214
1.5773
ចំណេញ
7.49 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#75040394
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 12:18:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.57214
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.45 USD
សរុប
7.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 11:15:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.5773
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.49 USD
04.06.2021 15:48:28
08.06.2021 19:46:20
ទិញ
0.02
1.47006
1.4751
ចំណេញ
8.05 USD
EURCADm
ព្រមព្រៀង
#74818684
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 15:48:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.47006
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.28 USD
សរុប
8.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 19:46:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.4751
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.05 USD
07.06.2021 12:50:57
08.06.2021 16:53:49
ទិញ
0.02
1.56976
1.5744
ចំណេញ
7.03 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#74873521
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2021 12:50:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.56976
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.15 USD
សរុប
7.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 16:53:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.5744
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.03 USD
03.06.2021 11:19:54
04.06.2021 15:27:49
ទិញ
0.02
1.7094
1.714
ចំណេញ
7.44 USD
GBPCADm
ព្រមព្រៀង
#74739719
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 11:19:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.7094
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.15 USD
សរុប
7.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 15:27:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.714
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.44 USD
26.05.2021 12:53:34
27.05.2021 21:13:36
ទិញ
0.01
133.361
133.978
ចំណេញ
5.49 USD
EURJPYm
ព្រមព្រៀង
#74366581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2021 12:53:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.361
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.13 USD
សរុប
5.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 21:13:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.978
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.49 USD
26.05.2021 10:56:58
26.05.2021 18:16:01
ទិញ
0.01
1.22438
1.22109
ចំណេញ
-3.29 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#74360078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2021 10:56:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22438
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2021 18:16:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.29 USD