22.08.2021 15:30:08
02.09.2021 06:25:06
ទិញ
0.5
49027.93
49599.36
ចំណេញ
141.98 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#162543672
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.08.2021 15:30:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
49027.93
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-138.74 USD
សរុប
285.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2021 06:25:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
49599.36
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
141.98 USD
14.08.2021 10:19:24
14.08.2021 10:45:13
លក់
0.5
47633.21
47708.93
ចំណេញ
-42.86 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#162344489
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.08.2021 10:19:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
47633.21
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-37.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.08.2021 10:45:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
47708.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
-42.86 USD
13.08.2021 15:43:17
13.08.2021 17:05:03
លក់
2
1759.48
1770.24
ចំណេញ
-2 166.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162327263
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.08.2021 15:43:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1759.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 152.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 17:05:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1770.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-2 166.00 USD
13.08.2021 11:41:56
13.08.2021 13:26:47
លក់
3
1756.22
1761.1
ចំណេញ
-1 485.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162320519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.08.2021 11:41:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1756.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 464.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 13:26:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1761.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-21.00 USD
ចំណេញ
-1 485.00 USD
29.06.2021 06:29:16
29.06.2021 06:33:35
ទិញ
1
1.19134
1.19128
ចំណេញ
-13.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160816131
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 06:29:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19134
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 06:33:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.19128
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-13.00 USD
07.06.2021 04:53:31
07.06.2021 21:30:43
លក់
1
1887.24
1900.07
ចំណេញ
-1 290.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160191373
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2021 04:53:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1887.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 283.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 21:30:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1900.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-1 290.00 USD
17.03.2021 18:57:35
28.04.2021 05:19:26
ទិញ
1
1727.53
1771.84
ចំណេញ
4 083.74 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#158064421
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.03.2021 18:57:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1727.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-340.26 USD
សរុប
4 431.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 05:19:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1771.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
4 083.74 USD
16.03.2021 07:33:30
21.04.2021 15:59:07
ទិញ
1
1.19367
1.20141
ចំណេញ
559.23 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157948721
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 07:33:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-207.77 USD
សរុប
774.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 15:59:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20141
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
559.23 USD
19.04.2021 11:22:18
20.04.2021 17:08:36
លក់
0.02
1785.11
1777.5
ចំណេញ
15.06 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159001495
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 11:22:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1785.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
15.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 17:08:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1777.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
15.06 USD
10.03.2021 14:51:46
12.03.2021 08:43:35
ទិញ
1
1712.1
1712
ចំណេញ
-49.41 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#157777006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.03.2021 14:51:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1712.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-32.41 USD
សរុប
-10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.03.2021 08:43:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1712
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-49.41 USD
10.03.2021 14:51:46
10.03.2021 15:46:31
ទិញ
1
1712.1
1718.55
ចំណេញ
638.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#157773990
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.03.2021 14:51:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1712.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
645.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.03.2021 15:46:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1718.55
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
638.00 USD
26.02.2021 03:20:56
09.03.2021 17:46:53
ទិញ
3
1.2622
1.26337
ចំណេញ
193.64 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#157254387
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 03:20:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2622
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-63.19 USD
សរុប
277.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2021 17:46:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1.26337
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-21.00 USD
ចំណេញ
193.64 USD
09.03.2021 15:02:04
09.03.2021 15:40:44
ទិញ
2
1705.62
1709.07
ចំណេញ
676.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#157727393
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2021 15:02:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1705.62
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
690.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2021 15:40:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1709.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
676.00 USD
25.02.2021 17:35:03
26.02.2021 03:14:20
ទិញ
1
1.24982
1.26254
ចំណេញ
998.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#157223947
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 17:35:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24982
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.35 USD
សរុប
1 007.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 03:14:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.26254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
998.14 USD
19.02.2021 16:50:53
19.02.2021 20:04:22
លក់
0.01
1788.68
1780.32
ចំណេញ
8.29 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156988623
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 16:50:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1788.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.02.2021 20:04:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1780.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
8.29 USD
19.02.2021 16:29:29
19.02.2021 20:04:16
លក់
1
1778.74
1780.63
ចំណេញ
-196.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156986831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 16:29:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1778.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-189.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.02.2021 20:04:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1780.63
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-196.00 USD
19.02.2021 16:46:10
19.02.2021 20:04:12
លក់
1
1783
1781.02
ចំណេញ
191.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156987975
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 16:46:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1783
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
198.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.02.2021 20:04:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1781.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
191.00 USD
19.02.2021 15:06:03
19.02.2021 15:59:22
លក់
3
1775
1782.74
ចំណេញ
-2 343.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156979184
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 15:06:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1775
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 322.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.02.2021 15:59:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1782.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-21.00 USD
ចំណេញ
-2 343.00 USD
19.02.2021 14:46:33
19.02.2021 15:59:21
លក់
0.3
1772.66
1782.57
ចំណេញ
-299.40 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156979826
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 14:46:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1772.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-297.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.02.2021 15:59:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1782.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.10 USD
ចំណេញ
-299.40 USD
19.02.2021 15:58:37
19.02.2021 15:59:21
លក់
1
1777.7
1782.57
ចំណេញ
-494.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156984310
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 15:58:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1777.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-487.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.02.2021 15:59:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1782.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-494.00 USD
19.02.2021 15:25:32
19.02.2021 15:59:21
លក់
1
1772.49
1782.57
ចំណេញ
-1 015.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156982185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 15:25:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1772.49
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 008.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.02.2021 15:59:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1782.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-1 015.00 USD
18.02.2021 15:09:53
18.02.2021 16:59:22
លក់
1
1787.77
1775.44
ចំណេញ
1 226.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156940547
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 15:09:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1787.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 233.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.02.2021 16:59:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1775.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
1 226.00 USD
12.02.2021 12:10:54
12.02.2021 20:31:34
លក់
2
1.27444
1.26961
ចំណេញ
746.86 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156772231
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 12:10:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27444
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
760.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.02.2021 20:31:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.26961
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
746.86 USD
12.02.2021 06:39:49
12.02.2021 18:50:22
លក់
3
1.27228
1.26945
ចំណេញ
647.79 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156762058
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 06:39:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27228
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
668.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.02.2021 18:50:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1.26945
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-21.00 USD
ចំណេញ
647.79 USD
12.02.2021 15:41:09
12.02.2021 17:02:54
ទិញ
5
1.27468
1.27277
ចំណេញ
-785.33 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156781667
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 15:41:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27468
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-750.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.02.2021 17:02:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.27277
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-35.00 USD
ចំណេញ
-785.33 USD
12.02.2021 14:39:57
12.02.2021 15:26:19
ទិញ
2
1817.18
1814.06
ចំណេញ
-638.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156777862
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 14:39:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1817.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-624.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.02.2021 15:26:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1814.06
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-638.00 USD
11.02.2021 16:35:46
11.02.2021 16:59:25
ទិញ
10
1.26759
1.2679
ចំណេញ
174.50 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156746955
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 16:35:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26759
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
244.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 16:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.2679
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-70.00 USD
ចំណេញ
174.50 USD
11.02.2021 11:02:51
11.02.2021 15:21:40
លក់
3
1842.05
1846.83
ចំណេញ
-1 455.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156737535
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 11:02:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1842.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 434.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 15:21:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1846.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-21.00 USD
ចំណេញ
-1 455.00 USD
11.02.2021 04:28:27
11.02.2021 11:02:31
ទិញ
3
1.27062
1.26884
ចំណេញ
-441.86 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156728716
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 04:28:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27062
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-420.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 11:02:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1.26884
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-21.00 USD
ចំណេញ
-441.86 USD
11.02.2021 04:28:10
11.02.2021 11:02:26
ទិញ
5
1.27062
1.26884
ចំណេញ
-736.43 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156728712
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 04:28:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27062
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-701.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 11:02:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.26884
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-35.00 USD
ចំណេញ
-736.43 USD
11.02.2021 02:17:44
11.02.2021 04:28:16
ទិញ
0.01
1841.93
1837.54
ចំណេញ
-4.46 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156727109
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 02:17:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1841.93
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 04:28:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1837.54
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-4.46 USD
10.02.2021 18:16:28
10.02.2021 19:01:03
ទិញ
1
1836.4
1840.46
ចំណេញ
399.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156720351
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 18:16:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1836.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
406.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 19:01:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1840.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
399.00 USD
10.02.2021 16:20:23
10.02.2021 16:40:29
ទិញ
20
1.26873
1.26812
ចំណេញ
-1 102.05 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156714351
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 16:20:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26873
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-962.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 16:40:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1.26812
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-140.00 USD
ចំណេញ
-1 102.05 USD
10.02.2021 16:20:08
10.02.2021 16:31:07
លក់
2
1852.57
1847.41
ចំណេញ
1 018.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156714345
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 16:20:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1852.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 032.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 16:31:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1847.41
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
1 018.00 USD
10.02.2021 10:15:46
10.02.2021 15:05:18
ទិញ
5
1.26953
1.26952
ចំណេញ
-38.94 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156699972
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 10:15:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26953
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 15:05:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.26952
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-35.00 USD
ចំណេញ
-38.94 USD
10.02.2021 14:43:02
10.02.2021 15:05:13
ទិញ
1
1840.12
1842.41
ចំណេញ
222.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156709813
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 14:43:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1840.12
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
229.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 15:05:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1842.41
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
222.00 USD
09.02.2021 18:57:26
10.02.2021 10:14:48
ទិញ
1
1.27109
1.26937
ចំណេញ
-144.83 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156684702
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 18:57:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27109
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.33 USD
សរុប
-135.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 10:14:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.26937
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-144.83 USD
09.02.2021 18:21:40
10.02.2021 10:14:45
ទិញ
2
1.27303
1.26934
ចំណេញ
-600.06 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156683933
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 18:21:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27303
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.66 USD
សរុប
-581.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 10:14:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.26934
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-600.06 USD
09.02.2021 22:02:18
10.02.2021 10:14:41
ទិញ
2
1.26953
1.26934
ចំណេញ
-48.60 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156687162
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 22:02:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26953
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.66 USD
សរុប
-29.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 10:14:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.26934
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-48.60 USD
09.02.2021 18:50:34
10.02.2021 10:14:38
ទិញ
7
1.27137
1.26936
ចំណេញ
-1 173.75 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156684570
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 18:50:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27137
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.32 USD
សរុប
-1 108.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 10:14:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
7
ចេញ
1.26936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-49.00 USD
ចំណេញ
-1 173.75 USD
10.02.2021 05:15:13
10.02.2021 10:14:35
ទិញ
10
1.26971
1.26933
ចំណេញ
-369.37 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156693604
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 05:15:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26971
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-299.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 10:14:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.26933
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-70.00 USD
ចំណេញ
-369.37 USD
10.02.2021 09:59:33
10.02.2021 10:14:25
ទិញ
10
1.26863
1.26944
ចំណេញ
568.08 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156698942
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 09:59:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26863
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
638.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 10:14:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.26944
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-70.00 USD
ចំណេញ
568.08 USD
10.02.2021 09:56:57
10.02.2021 09:59:11
លក់
20
1.2681
1.26845
ចំណេញ
-691.85 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156698837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 09:56:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2681
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-551.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 09:59:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1.26845
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-140.00 USD
ចំណេញ
-691.85 USD
10.02.2021 04:24:06
10.02.2021 05:17:23
ទិញ
1
1839.82
1842.61
ចំណេញ
272.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156692225
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 04:24:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1839.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
279.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 05:17:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1842.61
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
272.00 USD
08.02.2021 20:53:04
09.02.2021 16:42:53
ទិញ
2
1.27448
1.27582
ចំណេញ
191.41 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156650714
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2021 20:53:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27448
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.65 USD
សរុប
210.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.02.2021 16:42:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.27582
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
191.41 USD
09.02.2021 14:09:43
09.02.2021 16:42:48
លក់
1
1842.2
1834.62
ចំណេញ
751.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156674051
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 14:09:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1842.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
758.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.02.2021 16:42:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1834.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
751.00 USD
09.02.2021 14:24:03
09.02.2021 16:16:00
ទិញ
1
1.27263
1.27605
ចំណេញ
261.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156674472
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 14:24:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27263
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
268.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.02.2021 16:16:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.27605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
261.01 USD
08.02.2021 20:53:30
09.02.2021 16:15:56
ទិញ
1
1.27463
1.27601
ចំណេញ
98.82 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156650721
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2021 20:53:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27463
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.33 USD
សរុប
108.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.02.2021 16:15:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.27601
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
98.82 USD
09.02.2021 14:36:56
09.02.2021 15:14:51
លក់
1
1.37757
1.37827
ចំណេញ
-77.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156674724
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 14:36:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37757
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-70.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.02.2021 15:14:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.37827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-77.00 USD
08.02.2021 20:53:49
09.02.2021 15:14:47
លក់
1
1.37404
1.37827
ចំណេញ
-434.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156650731
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2021 20:53:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37404
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.10 USD
សរុប
-423.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.02.2021 15:14:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.37827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-434.10 USD