09.06.2021 16:31:01
09.06.2021 17:46:00
លក់
0.06
1.22157
1.21886
ចំណេញ
15.66 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160264772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 16:31:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.22157
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 17:46:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.21886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
15.66 USD
04.06.2021 16:52:01
07.06.2021 09:25:01
លក់
0.06
1.21793
1.2155
ចំណេញ
13.99 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160179112
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 16:52:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21793
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.01 USD
សរុប
14.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 09:25:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.2155
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
13.99 USD
04.06.2021 16:49:01
07.06.2021 08:59:01
លក់
0.04
1.21788
1.21586
ចំណេញ
7.69 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160178958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 16:49:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21788
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.01 USD
សរុប
8.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 08:59:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21586
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
7.69 USD
04.06.2021 08:11:39
04.06.2021 15:31:25
ទិញ
0.02
1.21116
1.21412
ចំណេញ
5.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160163761
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 08:11:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21116
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 15:31:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21412
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
5.72 USD
03.06.2021 17:55:18
04.06.2021 15:31:17
ទិញ
0.02
1.21278
1.21402
ចំណេញ
2.16 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160152719
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 17:55:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21278
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
2.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 15:31:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21402
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.16 USD
03.06.2021 17:16:52
04.06.2021 15:31:07
ទិញ
0.02
1.2132
1.21404
ចំណេញ
1.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160151010
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 17:16:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2132
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
1.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 15:31:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21404
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.36 USD
04.06.2021 09:07:24
04.06.2021 15:30:06
ទិញ
2.1
1.21072
1.21277
ចំណេញ
409.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160165207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 09:07:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21072
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
430.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 15:30:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.1
ចេញ
1.21277
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-21.00 USD
ចំណេញ
409.50 USD
04.06.2021 03:18:35
04.06.2021 08:59:13
ទិញ
0.04
1.21151
1.21068
ចំណេញ
-3.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160159686
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 03:18:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:59:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21068
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-3.72 USD
04.06.2021 07:18:07
04.06.2021 08:59:12
ទិញ
0.04
1.21126
1.21067
ចំណេញ
-2.76 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160162967
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 07:18:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21126
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:59:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21067
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-2.76 USD
04.06.2021 08:42:02
04.06.2021 08:59:11
ទិញ
0.04
1.21079
1.21066
ចំណេញ
-0.92 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160164444
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 08:42:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21079
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:59:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21066
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-0.92 USD
03.06.2021 19:33:03
04.06.2021 08:59:05
ទិញ
0.04
1.21196
1.2106
ចំណេញ
-6.07 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160155854
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 19:33:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21196
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.23 USD
សរុប
-5.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:59:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.2106
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-6.07 USD
03.06.2021 17:18:01
04.06.2021 08:59:05
ទិញ
0.04
1.21314
1.2106
ចំណេញ
-10.79 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160151372
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 17:18:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21314
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.23 USD
សរុប
-10.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:59:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.2106
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-10.79 USD
03.06.2021 17:16:51
04.06.2021 08:58:10
ទិញ
0.02
1.21317
1.21053
ចំណេញ
-5.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160150988
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 17:16:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21317
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
-5.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-5.60 USD
03.06.2021 19:32:23
04.06.2021 08:58:09
ទិញ
0.1
1.21187
1.21054
ចំណេញ
-14.88 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160155814
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 19:32:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21187
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.58 USD
សរុប
-13.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-14.88 USD
03.06.2021 17:16:56
04.06.2021 08:58:09
ទិញ
0.02
1.21319
1.21054
ចំណេញ
-5.62 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160151084
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 17:16:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21319
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
-5.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-5.62 USD
03.06.2021 18:23:01
04.06.2021 08:58:09
ទិញ
0.06
1.21249
1.21054
ចំណេញ
-12.65 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160153896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 18:23:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21249
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
-11.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.21054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-12.65 USD
03.06.2021 18:53:15
04.06.2021 08:58:09
ទិញ
0.1
1.21219
1.21054
ចំណេញ
-18.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160154892
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 18:53:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21219
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.58 USD
សរុប
-16.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-18.08 USD
04.06.2021 03:11:03
04.06.2021 08:58:08
ទិញ
0.06
1.21185
1.21054
ចំណេញ
-8.46 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160159532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 03:11:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21185
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.21054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-8.46 USD
04.06.2021 03:18:36
04.06.2021 08:58:07
ទិញ
0.14
1.21151
1.21054
ចំណេញ
-14.98 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160159707
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 03:18:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.21054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
-14.98 USD
04.06.2021 08:41:58
04.06.2021 08:58:07
ទិញ
0.14
1.21086
1.21054
ចំណេញ
-5.88 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160164386
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 08:41:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21086
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.21054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
-5.88 USD
04.06.2021 08:12:03
04.06.2021 08:58:07
ទិញ
0.06
1.21111
1.21054
ចំណេញ
-4.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160163907
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 08:12:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21111
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.21054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-4.02 USD
03.06.2021 17:16:52
04.06.2021 08:58:03
ទិញ
0.02
1.21319
1.21053
ចំណេញ
-5.64 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160150999
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 17:16:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21319
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
-5.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-5.64 USD
03.06.2021 17:16:54
04.06.2021 08:58:02
ទិញ
0.04
1.21319
1.21053
ចំណេញ
-11.27 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160151054
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 17:16:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21319
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.23 USD
សរុប
-10.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-11.27 USD
03.06.2021 17:17:26
04.06.2021 08:58:02
ទិញ
0.04
1.21311
1.21053
ចំណេញ
-10.95 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160151271
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 17:17:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21311
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.23 USD
សរុប
-10.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-10.95 USD
03.06.2021 17:16:53
04.06.2021 08:58:02
ទិញ
0.02
1.21315
1.21053
ចំណេញ
-5.56 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160151021
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 17:16:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21315
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
-5.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-5.56 USD
03.06.2021 17:55:17
04.06.2021 08:58:01
ទិញ
0.06
1.21276
1.21053
ចំណេញ
-14.33 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160152709
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 17:55:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21276
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
-13.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-14.33 USD
03.06.2021 18:21:55
04.06.2021 08:58:01
ទិញ
0.04
1.21263
1.21052
ចំណេញ
-9.07 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160153724
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 18:21:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21263
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.23 USD
សរុប
-8.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21052
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-9.07 USD
03.06.2021 17:18:00
04.06.2021 08:58:01
ទិញ
0.06
1.2131
1.21053
ចំណេញ
-16.37 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160151341
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 17:18:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2131
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
-15.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-16.37 USD
03.06.2021 18:22:54
04.06.2021 08:58:00
ទិញ
0.02
1.21239
1.21053
ចំណេញ
-4.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160153835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 18:22:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21239
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
-3.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-4.04 USD
03.06.2021 18:22:54
04.06.2021 08:58:00
ទិញ
0.08
1.21238
1.21052
ចំណេញ
-16.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160153824
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 18:22:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21238
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.46 USD
សរុប
-14.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:58:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.21052
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
-16.14 USD
03.06.2021 19:30:24
04.06.2021 08:57:59
ទិញ
0.04
1.212
1.21053
ចំណេញ
-6.51 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160155715
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 19:30:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.212
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.23 USD
សរុប
-5.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-6.51 USD
04.06.2021 03:11:04
04.06.2021 08:57:59
ទិញ
0.06
1.21185
1.21053
ចំណេញ
-8.52 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160159540
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 03:11:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21185
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-8.52 USD
03.06.2021 18:23:01
04.06.2021 08:57:59
ទិញ
0.06
1.21253
1.21053
ចំណេញ
-12.95 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160153916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 18:23:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21253
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
-12.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-12.95 USD
03.06.2021 18:53:16
04.06.2021 08:57:59
ទិញ
0.04
1.21219
1.21053
ចំណេញ
-7.27 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160154900
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 18:53:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21219
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.23 USD
សរុប
-6.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-7.27 USD
04.06.2021 07:54:05
04.06.2021 08:57:58
ទិញ
0.04
1.2113
1.21053
ចំណេញ
-3.48 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160163397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 07:54:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2113
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-3.48 USD
04.06.2021 08:11:38
04.06.2021 08:57:58
ទិញ
0.04
1.21116
1.21053
ចំណេញ
-2.92 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160163746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 08:11:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21116
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-2.92 USD
04.06.2021 03:18:35
04.06.2021 08:57:58
ទិញ
0.02
1.21151
1.21053
ចំណេញ
-2.16 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160159698
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 03:18:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.16 USD
04.06.2021 07:58:11
04.06.2021 08:57:58
ទិញ
0.12
1.21124
1.21053
ចំណេញ
-9.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160163478
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 07:58:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21124
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.20 USD
ចំណេញ
-9.72 USD
04.06.2021 08:41:59
04.06.2021 08:57:57
ទិញ
0.02
1.2108
1.21053
ចំណេញ
-0.74 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160164404
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 08:41:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2108
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.74 USD
04.06.2021 08:12:02
04.06.2021 08:57:57
ទិញ
0.06
1.21111
1.21053
ចំណេញ
-4.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160163894
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 08:12:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21111
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-4.08 USD
04.06.2021 08:57:52
04.06.2021 08:57:56
ទិញ
0.14
1.21054
1.21053
ចំណេញ
-1.54 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160164900
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 08:57:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21054
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
-1.54 USD
04.06.2021 08:42:00
04.06.2021 08:57:56
ទិញ
0.04
1.21079
1.21053
ចំណេញ
-1.44 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160164424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 08:42:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21079
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-1.44 USD
04.06.2021 08:54:05
04.06.2021 08:57:56
ទិញ
0.08
1.21079
1.21053
ចំណេញ
-2.88 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160164741
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 08:54:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21079
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
-2.88 USD
03.06.2021 16:36:01
04.06.2021 08:57:56
ទិញ
0.06
1.21511
1.21053
ចំណេញ
-28.43 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160147258
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:36:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21511
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
-27.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-28.43 USD
03.06.2021 16:45:44
04.06.2021 08:57:55
ទិញ
0.02
1.21442
1.21054
ចំណេញ
-8.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160148417
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:45:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21442
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
-7.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-8.08 USD
03.06.2021 16:49:24
04.06.2021 08:57:55
ទិញ
0.04
1.21404
1.21054
ចំណេញ
-14.63 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160148846
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:49:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21404
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.23 USD
សរុប
-14.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-14.63 USD
03.06.2021 16:37:02
04.06.2021 08:57:55
ទិញ
0.04
1.21493
1.21053
ចំណេញ
-18.23 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160147482
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:37:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21493
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.23 USD
សរុប
-17.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-18.23 USD
03.06.2021 16:48:06
04.06.2021 08:57:55
ទិញ
0.02
1.21414
1.21054
ចំណេញ
-7.52 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160148686
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:48:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21414
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
-7.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-7.52 USD
03.06.2021 16:49:26
04.06.2021 08:57:54
ទិញ
0.02
1.21406
1.21054
ចំណេញ
-7.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160148881
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:49:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
-7.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-7.36 USD
03.06.2021 16:50:35
04.06.2021 08:57:53
ទិញ
0.04
1.21385
1.21054
ចំណេញ
-13.87 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160149110
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:50:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.23 USD
សរុប
-13.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 08:57:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-13.87 USD