06.05.2021 15:05:01
06.05.2021 19:01:02
លក់
0.06
1.2057
1.2047
ចំណេញ
5.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159501563
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 15:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2057
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 19:01:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.2047
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
5.40 USD
06.05.2021 16:47:09
06.05.2021 18:21:31
លក់
0.06
1.20695
1.20499
ចំណេញ
11.16 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159508786
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:47:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20695
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:21:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
11.16 USD
06.05.2021 15:10:46
06.05.2021 18:21:29
លក់
0.06
1.20592
1.20499
ចំណេញ
4.98 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159501774
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 15:10:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20592
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:21:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
4.98 USD
06.05.2021 15:15:07
06.05.2021 18:16:58
លក់
0.03
1.206
1.20522
ចំណេញ
2.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159501943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 15:15:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.206
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:16:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20522
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.04 USD
06.05.2021 16:47:09
06.05.2021 18:16:57
លក់
0.03
1.20695
1.20521
ចំណេញ
4.92 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159508778
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:47:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20695
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:16:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20521
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
4.92 USD
06.05.2021 16:38:21
06.05.2021 18:16:57
លក់
0.03
1.20645
1.20521
ចំណេញ
3.42 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159507873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:38:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20645
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:16:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20521
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
3.42 USD
06.05.2021 16:46:11
06.05.2021 18:08:08
លក់
0.03
1.20674
1.20552
ចំណេញ
3.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159508686
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:46:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:08:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
3.36 USD
06.05.2021 16:37:42
06.05.2021 18:08:08
លក់
0.03
1.20633
1.20552
ចំណេញ
2.13 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159507705
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:37:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20633
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:08:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.13 USD
06.05.2021 16:47:21
06.05.2021 18:08:07
លក់
0.03
1.20697
1.20551
ចំណេញ
4.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159508872
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:47:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20697
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:08:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20551
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
4.08 USD
06.05.2021 15:04:54
06.05.2021 18:07:54
លក់
0.03
1.20575
1.20535
ចំណេញ
0.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159501508
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 15:04:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20575
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:07:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.90 USD
06.05.2021 16:46:09
06.05.2021 18:07:54
លក់
0.06
1.20676
1.20532
ចំណេញ
8.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159508659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:46:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20676
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:07:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20532
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
8.04 USD
06.05.2021 16:47:20
06.05.2021 18:07:54
លក់
0.09
1.20697
1.20532
ចំណេញ
13.95 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159508844
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:47:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20697
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:07:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.20532
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.90 USD
ចំណេញ
13.95 USD
06.05.2021 15:58:53
06.05.2021 18:07:53
លក់
0.06
1.20602
1.20536
ចំណេញ
3.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159505368
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 15:58:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20602
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:07:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
3.36 USD
06.05.2021 16:38:13
06.05.2021 18:07:53
លក់
0.03
1.20635
1.20536
ចំណេញ
2.67 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159507827
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:38:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20635
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:07:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.67 USD
06.05.2021 14:56:04
06.05.2021 18:07:52
លក់
0.03
1.20544
1.20537
ចំណេញ
-0.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159501187
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 14:56:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20544
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:07:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20537
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-0.09 USD
06.05.2021 16:41:48
06.05.2021 18:07:52
លក់
0.03
1.20666
1.20536
ចំណេញ
3.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159508271
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:41:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20666
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:07:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
3.60 USD
04.05.2021 11:55:02
04.05.2021 17:58:01
ទិញ
0.09
1.20041
1.20317
ចំណេញ
23.94 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159397872
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 11:55:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20041
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 17:58:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.20317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.90 USD
ចំណេញ
23.94 USD
04.05.2021 11:55:02
04.05.2021 15:42:02
ទិញ
0.06
1.20041
1.20256
ចំណេញ
12.30 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159397865
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 11:55:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20041
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 15:42:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20256
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
12.30 USD
04.05.2021 11:53:43
04.05.2021 14:41:17
ទិញ
0.06
1.20072
1.20188
ចំណេញ
6.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159397297
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 11:53:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20072
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 14:41:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
6.36 USD
04.05.2021 11:54:37
04.05.2021 14:40:35
ទិញ
0.03
1.20056
1.20173
ចំណេញ
3.21 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159397679
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 11:54:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 14:40:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20173
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
3.21 USD
04.05.2021 12:00:53
04.05.2021 14:40:35
ទិញ
0.03
1.20018
1.20173
ចំណេញ
4.35 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159399721
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 12:00:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20018
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 14:40:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20173
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
4.35 USD
04.05.2021 12:04:40
04.05.2021 13:35:52
ទិញ
0.03
1.19993
1.20129
ចំណេញ
3.78 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159400810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 12:04:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 13:35:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20129
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
3.78 USD
04.05.2021 12:04:40
04.05.2021 13:35:51
ទិញ
0.03
1.19993
1.20129
ចំណេញ
3.78 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159400816
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 12:04:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 13:35:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20129
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
3.78 USD
04.05.2021 11:56:34
04.05.2021 13:35:38
ទិញ
0.06
1.20031
1.20143
ចំណេញ
6.12 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159398371
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 11:56:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20031
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 13:35:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
6.12 USD
04.05.2021 12:01:42
04.05.2021 13:35:38
ទិញ
0.03
1.20004
1.20143
ចំណេញ
3.87 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159399981
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 12:01:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20004
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 13:35:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
3.87 USD
04.05.2021 11:53:43
04.05.2021 13:35:38
ទិញ
0.03
1.20072
1.20144
ចំណេញ
1.86 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159397306
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 11:53:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20072
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 13:35:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20144
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
1.86 USD
04.05.2021 10:41:18
04.05.2021 13:35:37
ទិញ
0.03
1.20095
1.20148
ចំណេញ
1.29 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159380653
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 10:41:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20095
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 13:35:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.20148
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
1.29 USD
30.04.2021 22:47:28
03.05.2021 12:33:15
ទិញ
0.12
1.20168
1.20496
ចំណេញ
37.47 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159293277
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 22:47:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.69 USD
សរុប
39.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 12:33:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1.20496
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.20 USD
ចំណេញ
37.47 USD
30.04.2021 18:11:21
03.05.2021 12:33:15
ទិញ
0.06
1.20315
1.20496
ចំណេញ
9.91 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159280458
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 18:11:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20315
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
10.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 12:33:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20496
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
9.91 USD
30.04.2021 20:44:41
03.05.2021 12:33:15
ទិញ
0.06
1.20217
1.20496
ចំណេញ
15.79 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159290925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 20:44:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20217
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
16.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 12:33:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20496
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
15.79 USD
30.04.2021 17:56:53
03.05.2021 12:33:15
ទិញ
0.06
1.20354
1.20496
ចំណេញ
7.57 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159279151
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 17:56:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20354
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
8.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 12:33:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20496
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
7.57 USD
30.04.2021 18:04:01
03.05.2021 12:02:01
ទិញ
0.06
1.20349
1.20475
ចំណេញ
6.61 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159279884
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 18:04:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20349
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
7.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 12:02:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
6.61 USD
30.04.2021 18:39:02
03.05.2021 12:02:01
ទិញ
0.06
1.20248
1.20477
ចំណេញ
12.79 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159281788
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 18:39:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20248
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
13.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 12:02:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20477
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
12.79 USD
30.04.2021 21:05:00
03.05.2021 11:52:09
ទិញ
0.06
1.20198
1.20447
ចំណេញ
13.99 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159292164
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 21:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20198
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
14.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:52:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
13.99 USD
30.04.2021 18:39:01
03.05.2021 11:52:09
ទិញ
0.06
1.20248
1.20447
ចំណេញ
10.99 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159281768
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 18:39:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20248
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
11.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:52:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
10.99 USD
30.04.2021 18:18:01
03.05.2021 11:52:09
ទិញ
0.06
1.20308
1.20447
ចំណេញ
7.39 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159280847
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 18:18:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20308
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
8.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:52:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
7.39 USD
30.04.2021 22:18:01
03.05.2021 11:52:09
ទិញ
0.06
1.20184
1.20447
ចំណេញ
14.83 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159293022
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 22:18:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20184
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
15.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:52:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
14.83 USD
30.04.2021 16:52:00
03.05.2021 11:52:08
ទិញ
0.06
1.20695
1.20447
ចំណេញ
-15.83 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159275794
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 16:52:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20695
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
-14.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:52:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-15.83 USD
30.04.2021 17:54:00
03.05.2021 11:52:08
ទិញ
0.06
1.20536
1.20447
ចំណេញ
-6.29 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159278608
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 17:54:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20536
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
-5.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:52:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-6.29 USD
30.04.2021 18:04:01
03.05.2021 11:52:08
ទិញ
0.06
1.20351
1.20447
ចំណេញ
4.81 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159279866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 18:04:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20351
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
5.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:52:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
4.81 USD
30.04.2021 17:57:00
03.05.2021 11:52:08
ទិញ
0.06
1.20384
1.20447
ចំណេញ
2.83 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159279194
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 17:57:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20384
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
3.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:52:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
2.83 USD
30.04.2021 18:11:01
03.05.2021 11:52:07
ទិញ
0.06
1.20311
1.20447
ចំណេញ
7.21 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159280402
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 18:11:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20311
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
8.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:52:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
7.21 USD
30.04.2021 17:57:01
03.05.2021 11:47:18
ទិញ
0.09
1.20395
1.20422
ចំណេញ
1.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159279226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 17:57:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20395
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.52 USD
សរុប
2.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:47:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.20422
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.90 USD
ចំណេញ
1.01 USD
30.04.2021 17:56:02
03.05.2021 11:47:18
ទិញ
0.09
1.20463
1.20426
ចំណេញ
-4.75 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159278973
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 17:56:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20463
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.52 USD
សរុប
-3.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:47:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.20426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.90 USD
ចំណេញ
-4.75 USD
30.04.2021 18:21:02
03.05.2021 11:47:17
ទិញ
0.09
1.20288
1.20422
ចំណេញ
10.64 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159281079
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 18:21:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20288
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.52 USD
សរុប
12.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:47:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.20422
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.90 USD
ចំណេញ
10.64 USD
30.04.2021 18:04:02
03.05.2021 11:47:17
ទិញ
0.09
1.2035
1.20422
ចំណេញ
5.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159279890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 18:04:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.52 USD
សរុប
6.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:47:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.20422
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.90 USD
ចំណេញ
5.06 USD
30.04.2021 20:45:02
03.05.2021 11:47:17
ទិញ
0.09
1.2022
1.20421
ចំណេញ
16.67 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159291002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 20:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2022
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.52 USD
សរុប
18.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:47:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.20421
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.90 USD
ចំណេញ
16.67 USD
30.04.2021 18:21:02
03.05.2021 11:47:17
ទិញ
0.09
1.20291
1.20422
ចំណេញ
10.37 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159281104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 18:21:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20291
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.52 USD
សរុប
11.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:47:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.20422
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.90 USD
ចំណេញ
10.37 USD
03.05.2021 09:08:05
03.05.2021 11:47:16
ទិញ
0.09
1.20153
1.2042
ចំណេញ
23.13 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159324927
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 09:08:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20153
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:47:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.2042
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.90 USD
ចំណេញ
23.13 USD
30.04.2021 20:45:01
03.05.2021 11:36:03
ទិញ
0.09
1.2022
1.20423
ចំណេញ
16.85 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159290984
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 20:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2022
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.52 USD
សរុប
18.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 11:36:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.20423
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.90 USD
ចំណេញ
16.85 USD