02.07.2021 19:16:47
11.08.2021 18:36:00
លក់
0.2
1781.84
1750.02
ចំណេញ
627.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160973746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 19:16:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1781.84
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-7.98 USD
សរុប
636.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2021 18:36:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1750.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
627.02 USD
09.08.2021 01:48:05
11.08.2021 18:36:00
លក់
0.2
1741.77
1750.02
ចំណេញ
-166.82 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160833582
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 01:48:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1741.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.42 USD
សរុប
-165.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2021 18:36:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1750.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
-166.82 USD
02.08.2021 19:07:20
05.08.2021 16:40:31
ទិញ
0.4
1815.62
1805.6
ចំណេញ
-419.81 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#161965089
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2021 19:07:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1815.62
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.21 USD
សរុប
-400.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 16:40:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1805.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.80 USD
ចំណេញ
-419.81 USD
23.06.2021 16:47:10
05.08.2021 16:40:31
ទិញ
0.2
1792.2
1805.6
ចំណេញ
193.70 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160633565
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2021 16:47:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1792.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-72.90 USD
សរុប
268.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 16:40:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1805.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
193.70 USD
29.06.2021 14:19:52
02.07.2021 13:33:29
លក់
0.2
1765.01
1785
ចំណេញ
-402.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160833545
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 14:19:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1765.01
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.05 USD
សរុប
-399.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 13:33:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1785
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
-402.25 USD
21.06.2021 14:57:46
29.06.2021 15:43:11
ទិញ
0.2
1782.9
1762
ចំណេញ
-432.36 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160594448
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 14:57:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-12.96 USD
សរុប
-418.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 15:43:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1762
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
-432.36 USD
11.06.2021 11:00:55
17.06.2021 17:01:10
លក់
0.03
1898.68
1781.1
ចំណេញ
352.35 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160322759
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:00:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1898.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
352.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 17:01:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1781.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
352.35 USD
04.06.2021 14:44:39
16.06.2021 23:42:58
លក់
3
1869.6
1807
ចំណេញ
18 727.51 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160171747
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 14:44:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1869.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-31.49 USD
សរុប
18 780.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 23:42:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1807
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-21.00 USD
ចំណេញ
18 727.51 USD
16.04.2021 15:41:01
16.06.2021 23:42:58
លក់
0.5
1783.54
1807.77
ចំណេញ
-1 245.76 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#158978403
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 15:41:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1783.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-30.76 USD
សរុប
-1 211.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 23:42:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1807.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-1 245.76 USD
06.05.2021 16:42:00
16.06.2021 23:42:58
លក់
3
1807.77
1807
ចំណេញ
87.20 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159508318
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:42:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1807.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-122.80 USD
សរុប
231.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 23:42:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1807
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-21.00 USD
ចំណេញ
87.20 USD
31.03.2021 17:19:00
16.06.2021 23:42:58
លក់
0.5
1698.52
1807.77
ចំណេញ
-5 506.15 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#158611151
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 17:19:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1698.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-40.15 USD
សរុប
-5 462.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 23:42:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1807.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-5 506.15 USD
06.04.2021 16:51:00
16.06.2021 23:42:58
លក់
0.5
1739.27
1807.77
ចំណេញ
-3 465.52 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#158739778
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 16:51:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1739.27
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-37.02 USD
សរុប
-3 425.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 23:42:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1807.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-3 465.52 USD
16.04.2021 03:47:32
16.06.2021 23:42:58
លក់
0.5
1763.38
1807.77
ចំណេញ
-2 253.76 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#158962779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 03:47:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1763.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-30.76 USD
សរុប
-2 219.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 23:42:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1807.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-2 253.76 USD
31.03.2021 05:59:00
16.06.2021 23:42:58
លក់
0.5
1678.07
1807.77
ចំណេញ
-6 528.65 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#158574272
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 05:59:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1678.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-40.15 USD
សរុប
-6 485.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 23:42:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1807.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-6 528.65 USD
01.04.2021 10:28:01
16.06.2021 23:42:58
លក់
0.5
1719.2
1807.77
ចំណេញ
-4 470.58 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#158634656
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 10:28:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1719.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-38.58 USD
សរុប
-4 428.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 23:42:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1807.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-4 470.58 USD
08.06.2021 16:39:04
14.06.2021 12:09:38
លក់
3
1891.5
1858.54
ចំណេញ
9 848.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160237002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 16:39:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1891.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-18.89 USD
សរុប
9 888.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 12:09:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1858.54
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-21.00 USD
ចំណេញ
9 848.11 USD
11.06.2021 11:01:10
14.06.2021 03:37:49
លក់
3
1898.36
1872.79
ចំណេញ
7 646.85 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160322767
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:01:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1898.36
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.15 USD
សរុប
7 671.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 03:37:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1872.79
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-21.00 USD
ចំណេញ
7 646.85 USD
02.06.2021 14:32:28
04.06.2021 17:07:58
លក់
3
1895.02
1892.05
ចំណេញ
857.41 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160105061
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 14:32:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1895.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-12.59 USD
សរុប
891.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 17:07:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1892.05
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-21.00 USD
ចំណេញ
857.41 USD
02.06.2021 09:24:42
04.06.2021 17:07:58
លក់
3
1898.61
1892.05
ចំណេញ
1 934.41 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160091099
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 09:24:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1898.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-12.59 USD
សរុប
1 968.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 17:07:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1892.05
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-21.00 USD
ចំណេញ
1 934.41 USD
01.06.2021 18:44:20
02.06.2021 11:31:29
លក់
3
1898.55
1898.94
ចំណេញ
-141.15 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160079273
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 18:44:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1898.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.15 USD
សរុប
-117.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 11:31:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1898.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-21.00 USD
ចំណេញ
-141.15 USD
21.05.2021 08:12:05
26.05.2021 08:08:09
លក់
1.5
1876.39
1906.78
ចំណេញ
-4 573.72 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159925804
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2021 08:12:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1876.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.72 USD
សរុប
-4 558.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2021 08:08:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
1906.78
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
-4 573.72 USD
21.05.2021 08:12:05
26.05.2021 08:07:47
លក់
1
1876.39
1906.69
ចំណេញ
-3 040.14 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159925800
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2021 08:12:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1876.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.14 USD
សរុប
-3 030.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2021 08:07:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1906.69
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-3 040.14 USD
18.05.2021 03:35:11
26.05.2021 08:07:39
លក់
2.5
1869.71
1906.61
ចំណេញ
-9 263.46 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159925798
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 03:35:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1869.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-20.96 USD
សរុប
-9 225.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2021 08:07:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.5
ចេញ
1906.61
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.50 USD
ចំណេញ
-9 263.46 USD
21.05.2021 08:12:05
26.05.2021 08:07:34
លក់
2.5
1876.39
1906.62
ចំណេញ
-7 582.87 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159925797
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2021 08:12:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1876.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-7.87 USD
សរុប
-7 557.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2021 08:07:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.5
ចេញ
1906.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.50 USD
ចំណេញ
-7 582.87 USD
18.05.2021 03:35:11
26.05.2021 08:07:25
លក់
2.5
1869.71
1906.62
ចំណេញ
-9 265.97 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159736535
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 03:35:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1869.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-20.97 USD
សរុប
-9 227.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2021 08:07:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.5
ចេញ
1906.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.50 USD
ចំណេញ
-9 265.97 USD
21.05.2021 08:12:05
26.05.2021 08:07:11
លក់
2
1876.39
1906.45
ចំណេញ
-6 032.29 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159925792
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2021 08:12:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1876.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-6.29 USD
សរុប
-6 012.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2021 08:07:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1906.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-6 032.29 USD
21.05.2021 08:12:05
26.05.2021 08:07:03
លក់
1
1876.39
1906.46
ចំណេញ
-3 017.15 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159830540
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2021 08:12:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1876.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.15 USD
សរុប
-3 007.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2021 08:07:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1906.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-3 017.15 USD
20.05.2021 06:48:00
21.05.2021 16:05:31
ទិញ
0.03
1876.33
1888.81
ចំណេញ
36.99 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159804061
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2021 06:48:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1876.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.24 USD
សរុប
37.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.05.2021 16:05:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1888.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
36.99 USD
20.05.2021 06:30:02
21.05.2021 16:05:24
ទិញ
0.03
1877.3
1888.62
ចំណេញ
33.51 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159803870
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2021 06:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1877.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.24 USD
សរុប
33.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.05.2021 16:05:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1888.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
33.51 USD
19.05.2021 16:58:02
21.05.2021 16:05:11
ទិញ
0.5
1889.55
1888.74
ចំណេញ
-60.21 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159787784
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 16:58:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1889.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.21 USD
សរុប
-40.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.05.2021 16:05:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1888.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-60.21 USD
19.05.2021 21:12:00
21.05.2021 16:05:02
ទិញ
0.5
1869.1
1888.19
ចំណេញ
934.79 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159795316
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 21:12:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1869.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.21 USD
សរុប
954.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.05.2021 16:05:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1888.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
934.79 USD
20.05.2021 06:14:00
20.05.2021 06:30:00
ទិញ
0.03
1876.62
1877.28
ចំណេញ
1.77 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159803676
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2021 06:14:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1876.62
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 06:30:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1877.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
1.77 USD
20.05.2021 05:52:01
20.05.2021 06:13:03
ទិញ
0.03
1875.35
1876.19
ចំណេញ
2.31 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159803403
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2021 05:52:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1875.35
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 06:13:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1876.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
2.31 USD
19.05.2021 18:58:02
20.05.2021 05:51:55
ទិញ
0.03
1885.5
1875.21
ចំណេញ
-31.81 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159792610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 18:58:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1885.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.73 USD
សរុប
-30.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 05:51:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1875.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
-31.81 USD
19.05.2021 19:18:01
20.05.2021 05:51:54
ទិញ
0.03
1884.03
1875.2
ចំណេញ
-27.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159792940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 19:18:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1884.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.73 USD
សរុប
-26.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 05:51:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1875.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
-27.43 USD
19.05.2021 19:32:01
20.05.2021 05:51:54
ទិញ
0.03
1883.2
1875.2
ចំណេញ
-24.94 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159793124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 19:32:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1883.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.73 USD
សរុប
-24.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 05:51:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1875.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
-24.94 USD
19.05.2021 19:41:03
20.05.2021 05:51:53
ទិញ
0.05
1881.11
1875.2
ចំណេញ
-31.12 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159793229
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 19:41:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1881.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.22 USD
សរុប
-29.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 05:51:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1875.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.35 USD
ចំណេញ
-31.12 USD
19.05.2021 19:40:00
20.05.2021 05:51:53
ទិញ
0.05
1882.03
1875.2
ចំណេញ
-35.72 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159793212
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 19:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1882.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.22 USD
សរុប
-34.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 05:51:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1875.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.35 USD
ចំណេញ
-35.72 USD
19.05.2021 20:25:01
20.05.2021 05:51:52
ទិញ
0.08
1878.69
1875.21
ចំណេញ
-30.35 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159793944
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 20:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1878.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.95 USD
សរុប
-27.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 05:51:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1875.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.56 USD
ចំណេញ
-30.35 USD
19.05.2021 19:46:01
20.05.2021 05:51:52
ទិញ
0.05
1879.99
1875.21
ចំណេញ
-25.47 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159793313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 19:46:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1879.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.22 USD
សរុប
-23.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 05:51:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1875.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.35 USD
ចំណេញ
-25.47 USD
19.05.2021 21:05:02
20.05.2021 05:51:51
ទិញ
0.08
1874.16
1875.21
ចំណេញ
5.89 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159794643
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 21:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1874.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.95 USD
សរុប
8.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 05:51:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1875.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.56 USD
ចំណេញ
5.89 USD
19.05.2021 21:08:00
20.05.2021 05:51:50
ទិញ
0.08
1873.21
1875.2
ចំណេញ
13.41 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159794958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 21:08:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1873.21
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.95 USD
សរុប
15.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 05:51:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1875.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.56 USD
ចំណេញ
13.41 USD
19.05.2021 21:10:00
20.05.2021 05:51:50
ទិញ
0.1
1872.24
1875.16
ចំណេញ
26.07 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159795188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 21:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1872.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.43 USD
សរុប
29.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 05:51:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1875.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
26.07 USD
19.05.2021 21:11:00
20.05.2021 05:51:49
ទិញ
0.1
1869.69
1875.16
ចំណេញ
51.57 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159795262
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 21:11:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1869.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.43 USD
សរុប
54.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 05:51:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1875.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
51.57 USD
19.05.2021 21:13:00
20.05.2021 05:51:49
ទិញ
0.1
1868.41
1875.16
ចំណេញ
64.37 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159795368
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 21:13:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1868.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.43 USD
សរុប
67.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 05:51:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1875.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
64.37 USD
19.05.2021 21:16:03
20.05.2021 05:51:48
ទិញ
0.1
1866.52
1875.16
ចំណេញ
83.27 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159795600
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 21:16:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1866.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.43 USD
សរុប
86.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 05:51:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1875.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
83.27 USD
19.05.2021 21:46:00
20.05.2021 05:51:48
ទិញ
0.1
1864.41
1875.16
ចំណេញ
104.37 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159796772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 21:46:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1864.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.43 USD
សរុប
107.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 05:51:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1875.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
104.37 USD
19.05.2021 22:00:12
20.05.2021 05:51:47
ទិញ
0.1
1862.32
1875.16
ចំណេញ
125.27 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159797259
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 22:00:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1862.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.43 USD
សរុប
128.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 05:51:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1875.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
125.27 USD
19.05.2021 18:40:02
19.05.2021 18:57:03
ទិញ
0.03
1884.76
1885.58
ចំណេញ
2.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159792201
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 18:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1884.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2021 18:57:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1885.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
2.25 USD
19.05.2021 18:09:00
19.05.2021 18:39:34
ទិញ
0.03
1884.35
1884.28
ចំណេញ
-0.42 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159791387
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 18:09:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1884.35
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2021 18:39:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1884.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
-0.42 USD