13.09.2021 09:31:37
13.09.2021 16:36:14
ទិញ
1.68
1.17834
1.17965
ចំណេញ
203.28 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163239437
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 09:31:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17834
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
220.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:36:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.68
ចេញ
1.17965
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.80 USD
ចំណេញ
203.28 USD
13.09.2021 10:09:39
13.09.2021 16:36:12
ទិញ
1.68
1.1776
1.17966
ចំណេញ
329.28 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163242732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 10:09:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1776
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
346.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:36:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.68
ចេញ
1.17966
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.80 USD
ចំណេញ
329.28 USD
13.09.2021 10:02:06
13.09.2021 16:22:56
ទិញ
1.18
1.17778
1.17876
ចំណេញ
103.84 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163242099
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 10:02:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17778
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
115.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:22:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.18
ចេញ
1.17876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-11.80 USD
ចំណេញ
103.84 USD
13.09.2021 09:58:07
13.09.2021 16:22:56
ទិញ
1.18
1.17824
1.17872
ចំណេញ
44.84 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163240923
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 09:58:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17824
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
56.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:22:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.18
ចេញ
1.17872
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-11.80 USD
ចំណេញ
44.84 USD
13.09.2021 08:14:10
13.09.2021 16:22:55
ទិញ
1.18
1.17916
1.17876
ចំណេញ
-59.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163234484
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 08:14:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-47.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:22:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.18
ចេញ
1.17876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-11.80 USD
ចំណេញ
-59.00 USD
13.09.2021 09:26:09
13.09.2021 16:22:54
ទិញ
1.18
1.17863
1.17876
ចំណេញ
3.54 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163238643
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 09:26:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17863
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:22:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.18
ចេញ
1.17876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-11.80 USD
ចំណេញ
3.54 USD
13.09.2021 14:47:08
13.09.2021 16:22:53
ទិញ
1.18
1.17722
1.17888
ចំណេញ
184.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163252146
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 14:47:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17722
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
195.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:22:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.18
ចេញ
1.17888
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-11.80 USD
ចំណេញ
184.08 USD
13.09.2021 10:09:48
13.09.2021 16:20:36
ទិញ
1.4
1.17769
1.17872
ចំណេញ
130.20 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163242812
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 10:09:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17769
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
144.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:20:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
ចេញ
1.17872
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
130.20 USD
13.09.2021 14:54:50
13.09.2021 16:20:35
ទិញ
1.4
1.1771
1.17872
ចំណេញ
212.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163252674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 14:54:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1771
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
226.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:20:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
ចេញ
1.17872
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
212.80 USD
13.09.2021 08:05:48
13.09.2021 16:20:34
ទិញ
1.4
1.17944
1.17872
ចំណេញ
-114.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163233729
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 08:05:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17944
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-100.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:20:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
ចេញ
1.17872
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-114.80 USD
13.09.2021 09:25:49
13.09.2021 16:20:33
ទិញ
1.4
1.17865
1.17872
ចំណេញ
-4.20 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163238511
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 09:25:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17865
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:20:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
ចេញ
1.17872
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-4.20 USD
13.09.2021 09:31:56
13.09.2021 16:18:48
ទិញ
0.98
1.17829
1.17866
ចំណេញ
26.46 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163239596
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 09:31:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17829
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
36.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:18:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.98
ចេញ
1.17866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.80 USD
ចំណេញ
26.46 USD
13.09.2021 13:59:45
13.09.2021 16:18:47
ទិញ
0.98
1.17774
1.17866
ចំណេញ
80.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163250309
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 13:59:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17774
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
90.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:18:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.98
ចេញ
1.17866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.80 USD
ចំណេញ
80.36 USD
13.09.2021 09:59:55
13.09.2021 16:18:47
ទិញ
0.98
1.17808
1.17866
ចំណេញ
47.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163241299
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 09:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17808
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
56.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:18:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.98
ចេញ
1.17866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.80 USD
ចំណេញ
47.04 USD
13.09.2021 14:47:43
13.09.2021 16:18:46
ទិញ
1.96
1.17713
1.17866
ចំណេញ
280.28 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163252339
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 14:47:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17713
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
299.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:18:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.96
ចេញ
1.17866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-19.60 USD
ចំណេញ
280.28 USD
13.09.2021 08:10:58
13.09.2021 16:18:45
ទិញ
0.98
1.17923
1.17866
ចំណេញ
-65.66 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163234139
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 08:10:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17923
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-55.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:18:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.98
ចេញ
1.17866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.80 USD
ចំណេញ
-65.66 USD
13.09.2021 09:20:55
13.09.2021 16:18:44
ទិញ
0.98
1.17884
1.17866
ចំណេញ
-27.44 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163238100
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 09:20:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17884
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-17.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:18:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.98
ចេញ
1.17866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.80 USD
ចំណេញ
-27.44 USD
13.09.2021 08:28:33
13.09.2021 11:59:27
ទិញ
0.84
1.1789
1.17891
ចំណេញ
-7.56 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163235445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 08:28:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1789
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 11:59:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.84
ចេញ
1.17891
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
-7.56 USD
13.09.2021 09:30:34
13.09.2021 11:59:26
ទិញ
0.84
1.17846
1.17892
ចំណេញ
30.24 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163239260
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 09:30:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17846
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
38.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 11:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.84
ចេញ
1.17892
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
30.24 USD
13.09.2021 09:58:34
13.09.2021 11:59:25
ទិញ
0.84
1.17818
1.17895
ចំណេញ
56.28 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163241094
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 09:58:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17818
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
64.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 11:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.84
ចេញ
1.17895
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
56.28 USD
13.09.2021 08:11:34
13.09.2021 11:59:24
ទិញ
0.84
1.17923
1.17895
ចំណេញ
-31.92 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163234276
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 08:11:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17923
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-23.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 11:59:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.84
ចេញ
1.17895
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
-31.92 USD
13.09.2021 10:01:33
13.09.2021 11:59:23
ទិញ
0.84
1.17786
1.17904
ចំណេញ
90.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163241911
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 10:01:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17786
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
99.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 11:59:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.84
ចេញ
1.17904
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
90.72 USD
13.09.2021 09:19:13
13.09.2021 11:54:09
ទិញ
0.63
1.17889
1.17882
ចំណេញ
-10.71 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163237843
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 09:19:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17889
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 11:54:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.63
ចេញ
1.17882
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
-10.71 USD
13.09.2021 09:28:12
13.09.2021 11:54:08
ទិញ
1.26
1.17853
1.17883
ចំណេញ
25.20 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163238951
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 09:28:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17853
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
37.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 11:54:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.26
ចេញ
1.17883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
25.20 USD
13.09.2021 09:53:12
13.09.2021 11:54:07
ទិញ
1.26
1.17833
1.17882
ចំណេញ
49.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163240625
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 09:53:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
61.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 11:54:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.26
ចេញ
1.17882
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
49.14 USD
13.09.2021 10:01:12
13.09.2021 11:54:06
ទិញ
1.26
1.17804
1.17883
ចំណេញ
86.94 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163241690
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 10:01:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17804
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
99.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 11:54:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.26
ចេញ
1.17883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
86.94 USD
13.09.2021 07:46:13
13.09.2021 11:54:06
ទិញ
0.63
1.17993
1.17883
ចំណេញ
-75.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163232283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 07:46:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-69.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 11:54:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.63
ចេញ
1.17883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
-75.60 USD
13.09.2021 07:49:12
13.09.2021 11:54:05
ទិញ
0.63
1.17955
1.17883
ចំណេញ
-51.66 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163232534
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 07:49:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17955
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-45.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 11:54:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.63
ចេញ
1.17883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
-51.66 USD
13.09.2021 10:02:12
13.09.2021 11:54:04
ទិញ
1.26
1.17776
1.17883
ចំណេញ
122.22 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163242194
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 10:02:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17776
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
134.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 11:54:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.26
ចេញ
1.17883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
122.22 USD
13.09.2021 08:04:13
13.09.2021 11:54:03
ទិញ
0.63
1.17935
1.17883
ចំណេញ
-39.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163233509
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 08:04:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17935
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-32.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 11:54:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.63
ចេញ
1.17883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
-39.06 USD
13.09.2021 08:25:15
13.09.2021 11:54:02
ទិញ
0.63
1.17917
1.17886
ចំណេញ
-25.83 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163235148
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 08:25:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17917
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-19.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 11:54:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.63
ចេញ
1.17886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.30 USD
ចំណេញ
-25.83 USD
08.09.2021 17:31:48
08.09.2021 19:12:49
ទិញ
1.4
1.18063
1.18241
ចំណេញ
235.20 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163118776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:31:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18063
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
249.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 19:12:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
ចេញ
1.18241
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
235.20 USD
08.09.2021 16:28:35
08.09.2021 19:12:48
ទិញ
1.4
1.18128
1.18251
ចំណេញ
158.20 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163113238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 16:28:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
172.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 19:12:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
ចេញ
1.18251
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
158.20 USD
08.09.2021 11:21:35
08.09.2021 19:12:48
ទិញ
1.4
1.18212
1.18244
ចំណេញ
30.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163097953
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 11:21:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18212
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
44.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 19:12:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
ចេញ
1.18244
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
30.80 USD
08.09.2021 11:49:15
08.09.2021 19:12:39
ទិញ
1.68
1.1818
1.18243
ចំណេញ
89.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163100153
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 11:49:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1818
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
105.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 19:12:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.68
ចេញ
1.18243
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.80 USD
ចំណេញ
89.04 USD
08.09.2021 17:34:39
08.09.2021 19:12:38
ទិញ
1.68
1.18035
1.18245
ចំណេញ
336.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163119360
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:34:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
352.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 19:12:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.68
ចេញ
1.18245
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.80 USD
ចំណេញ
336.00 USD
08.09.2021 11:35:07
08.09.2021 19:10:09
ទិញ
1.18
1.1819
1.18211
ចំណេញ
12.98 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163099193
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 11:35:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1819
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 19:10:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.18
ចេញ
1.18211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-11.80 USD
ចំណេញ
12.98 USD
08.09.2021 12:53:08
08.09.2021 19:10:09
ទិញ
1.18
1.18145
1.18211
ចំណេញ
66.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163103202
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 12:53:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18145
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
77.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 19:10:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.18
ចេញ
1.18211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-11.80 USD
ចំណេញ
66.08 USD
08.09.2021 17:30:08
08.09.2021 19:10:08
ទិញ
1.18
1.18081
1.18213
ចំណេញ
143.96 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163118456
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:30:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
155.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 19:10:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.18
ចេញ
1.18213
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-11.80 USD
ចំណេញ
143.96 USD
08.09.2021 17:32:07
08.09.2021 19:10:07
ទិញ
1.18
1.1805
1.18212
ចំណេញ
179.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163118938
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:32:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
191.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 19:10:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.18
ចេញ
1.18212
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-11.80 USD
ចំណេញ
179.36 USD
08.09.2021 11:21:07
08.09.2021 19:10:06
ទិញ
1.18
1.18226
1.18211
ចំណេញ
-29.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163097778
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 11:21:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18226
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-17.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 19:10:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.18
ចេញ
1.18211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-11.80 USD
ចំណេញ
-29.50 USD
03.09.2021 15:31:31
03.09.2021 15:37:40
លក់
1.68
1.19025
1.18888
ចំណេញ
213.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162964489
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:31:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19025
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
230.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:37:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.68
ចេញ
1.18888
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.80 USD
ចំណេញ
213.36 USD
03.09.2021 15:32:39
03.09.2021 15:37:40
លក់
1.68
1.19054
1.18885
ចំណេញ
267.12 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162965323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:32:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19054
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
283.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:37:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.68
ចេញ
1.18885
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.80 USD
ចំណេញ
267.12 USD
03.09.2021 15:31:44
03.09.2021 15:37:39
លក់
1.68
1.19025
1.18886
ចំណេញ
216.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162964719
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:31:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19025
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
233.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:37:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.68
ចេញ
1.18886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.80 USD
ចំណេញ
216.72 USD
03.09.2021 15:32:38
03.09.2021 15:37:38
លក់
1.68
1.19054
1.18888
ចំណេញ
262.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162965228
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:32:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19054
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
278.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:37:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.68
ចេញ
1.18888
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.80 USD
ចំណេញ
262.08 USD
02.09.2021 20:53:39
03.09.2021 15:37:37
លក់
1.68
1.18709
1.18877
ចំណេញ
-299.30 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162936595
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 20:53:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18709
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.26 USD
សរុប
-282.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:37:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.68
ចេញ
1.18877
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.80 USD
ចំណេញ
-299.30 USD
03.09.2021 15:31:36
03.09.2021 15:36:50
លក់
1.4
1.19024
1.18858
ចំណេញ
218.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162964601
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:31:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19024
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
232.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:36:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
ចេញ
1.18858
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
218.40 USD
03.09.2021 15:32:48
03.09.2021 15:36:49
លក់
1.4
1.19067
1.18853
ចំណេញ
285.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162965441
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:32:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19067
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
299.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:36:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
ចេញ
1.18853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
285.60 USD
03.09.2021 15:32:07
03.09.2021 15:36:09
លក់
1.18
1.19033
1.18907
ចំណេញ
136.88 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162964937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:32:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19033
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
148.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:36:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.18
ចេញ
1.18907
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-11.80 USD
ចំណេញ
136.88 USD
03.09.2021 15:32:08
03.09.2021 15:36:08
លក់
1.18
1.19031
1.189
ចំណេញ
142.78 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162965034
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:32:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19031
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
154.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:36:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.18
ចេញ
1.189
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-11.80 USD
ចំណេញ
142.78 USD