BE

@BTS Empire FX 3

0.00 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 40%

សង្ខេប

អាល្លឺម៉ង់
ប្រទេស
524 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~0 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~348 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
3
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
6 ហានិភ័យ
0%
វិច្ជិកា 2019
0%
ធ្នូ 2019
0%
មករា 2020
0%
កុម្ភៈ 2020
0%
មីនា 2020
0%
មេសា 2020
0%
ឧសភា 2020
0%
មិថុនា 2020
0%
កក្កដា 2020
0%
សីហា 2020
0%
កញ្ញា 2020
0%
តុលា 2020
ហានិភ័យ5
វិច្ជិកា 2019
ហានិភ័យ5
ធ្នូ 2019
ហានិភ័យ6
មករា 2020
ហានិភ័យ6
កុម្ភៈ 2020
ហានិភ័យ6
មីនា 2020
ហានិភ័យ6
មេសា 2020
ហានិភ័យ6
ឧសភា 2020
ហានិភ័យ6
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ6
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ6
សីហា 2020
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
122
វិច្ជិកា 2019
74
ធ្នូ 2019
33
មករា 2020
11
កុម្ភៈ 2020
7
មីនា 2020
7
មេសា 2020
5
ឧសភា 2020
3
មិថុនា 2020
3
កក្កដា 2020
3
សីហា 2020
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020