@Amfx

-95.06 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

Min 100usd

Low Risk

Target 1%-3% daily

Acc cent

Cut Loss 25% from capital

សង្ខេប

ម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេស
449 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~4 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~97 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
44
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
2 ហានិភ័យ
25.79%
សីហា 2020
18.26%
កញ្ញា 2020
21.77%
តុលា 2020
42.68%
វិច្ជិកា 2020
-74.18%
ធ្នូ 2020
-89.6%
មករា 2021
1.6%
កុម្ភៈ 2021
37.54%
មីនា 2021
13.3%
មេសា 2021
0%
ឧសភា 2021
0%
មិថុនា 2021
0%
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ8
សីហា 2020
ហានិភ័យ5
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ4
តុលា 2020
ហានិភ័យ6
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ9
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ7
មករា 2021
ហានិភ័យ9
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ7
មីនា 2021
ហានិភ័យ4
មេសា 2021
ហានិភ័យ2
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ2
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ2
កក្កដា 2021
61
សីហា 2020
57
កញ្ញា 2020
55
តុលា 2020
60
វិច្ជិកា 2020
59
ធ្នូ 2020
50
មករា 2021
49
កុម្ភៈ 2021
49
មីនា 2021
48
មេសា 2021
48
ឧសភា 2021
44
មិថុនា 2021
44
កក្កដា 2021