BE

@Empire FX

-75.77 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 40%

សង្ខេប

ស៊ីប
ប្រទេស
926 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~0 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~31 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
6
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
6 ហានិភ័យ
0%
កក្កដា 2020
0%
សីហា 2020
0%
កញ្ញា 2020
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
0%
មេសា 2021
0%
ឧសភា 2021
0%
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ6
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ6
សីហា 2020
ហានិភ័យ6
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ6
តុលា 2020
ហានិភ័យ6
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ6
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ0
មករា 2021
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ0
មីនា 2021
ហានិភ័យ0
មេសា 2021
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2021
11
កក្កដា 2020
10
សីហា 2020
8
កញ្ញា 2020
8
តុលា 2020
6
វិច្ជិកា 2020
6
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021