@WIDOW

GRT TRADING

-105.70 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 20%

Settings

100 USD = Full size copying 1 to 1
ENTRY LOT START WITH 0.01

SETTING
(% of each trade's volume)

200 USD = 200% ENTRY START 0.02
300 USD = 300% ENTRY START 0.03
400 USD = 400% ENTRY START 0.04
500 USD = 500% ENTRY START 0.05
600 USD = 600% ENTRY START 0.06
700 USD = 700% ENTRY START 0.07
800 USD = 800% ENTRY START 0.08
900 USD = 900% ENTRY START 0.09
1000 USD = 1000% ENTRY START 0.10

FOR ANY QUESTIONS PLZ EMAIL
digrttrading@gmail.com WHATSAP +60 17-799 1277

សង្ខេប

ម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេស
297 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~12 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~294 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
9
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
7 ហានិភ័យ
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
3.14%
ធ្នូ 2020
18.31%
មករា 2021
6.87%
កុម្ភៈ 2021
10.49%
មីនា 2021
-159.08%
មេសា 2021
0%
ឧសភា 2021
0%
មិថុនា 2021
0%
កក្កដា 2021
0%
សីហា 2021
0%
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ6
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ4
មករា 2021
ហានិភ័យ4
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ4
មីនា 2021
ហានិភ័យ7
មេសា 2021
ហានិភ័យ10
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ10
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ10
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ7
សីហា 2021
ហានិភ័យ5
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
45
ធ្នូ 2020
46
មករា 2021
39
កុម្ភៈ 2021
38
មីនា 2021
40
មេសា 2021
35
ឧសភា 2021
30
មិថុនា 2021
25
កក្កដា 2021
22
សីហា 2021
15
កញ្ញា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD
British Pound to US Dollar
170
ជួញដូរ
82.4%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

170
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ