@mastertraderOD

-85.29 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 0%

I have changed the trading account, you can copy my new account here: @mastertraderOS. I pledge to bring safe profits to you. 30-100% profit / month. No account fire, no risk

Link copy trade : @MastertraderOS:
https://my.liteforex.com/vi/traders/info?id=993190&uid=209074420

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
362 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~1 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~-4 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
12
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
197.58%
ឧសភា 2020
-95.06%
មិថុនា 2020
0%
កក្កដា 2020
0%
សីហា 2020
0%
កញ្ញា 2020
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
0%
មេសា 2021
ហានិភ័យ6
ឧសភា 2020
ហានិភ័យ8
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ8
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ3
សីហា 2020
ហានិភ័យ3
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ3
តុលា 2020
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ0
មករា 2021
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ0
មីនា 2021
ហានិភ័យ0
មេសា 2021
5
ឧសភា 2020
51
មិថុនា 2020
32
កក្កដា 2020
28
សីហា 2020
21
កញ្ញា 2020
12
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021