حالت آزمایشی
LTCBTC
0.00741
قیمت
-21.09%
Changing (1m)
BTCUSD
10398.50
قیمت
7.63%
Changing (1m)
LTCUSD
77.38
قیمت
-14.54%
Changing (1m)
ETHUSD
195.59
قیمت
-7.14%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00808
قیمت
1.13%
Changing (1m)
XRPUSD
0.28860
قیمت
-8.51%
Changing (1m)
XMRUSD
84.19
قیمت
8.86%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01889
قیمت
-13.82%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00486
قیمت
-37.05%
Changing (1m)
SANUSD
0.5195
قیمت
-49.02%
Changing (1m)
EOSUSD
3.7333
قیمت
-4.96%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00093
قیمت
-16.22%
Changing (1m)
OMGUSD
1.2173
قیمت
-13.34%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8570
قیمت
-34.14%
Changing (1m)
ZECUSD
51.72
قیمت
-30.74%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4593
قیمت
-39.49%
Changing (1m)
NEOUSD
9.77
قیمت
-9.20%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2405
قیمت
-16.09%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)