حالت آزمایشی
USCrude
40.78
قیمت
‪7.74%‬
Changing (1m)
UKBrent
43.24
قیمت
‪5.82%‬
Changing (1m)
UKBrent_n
43.321
قیمت
‪5.05%‬
Changing (1m)
USCrude_n
40.909
قیمت
‪6.63%‬
Changing (1m)