حالت آزمایشی
USCrude
40.37
قیمت
‪2.02%‬
Changing (1m)
UKBrent
42.33
قیمت
‪1.36%‬
Changing (1m)
UKBrent_n
42.611
قیمت
‪0.77%‬
Changing (1m)
USCrude_n
40.600
قیمت
‪1.97%‬
Changing (1m)