حالت آزمایشی
USCrude
52.19
قیمت
‪7.06%‬
Changing (1m)
UKBrent
54.93
قیمت
‪5.80%‬
Changing (1m)
UKBrent_n
54.934
قیمت
‪5.83%‬
Changing (1m)
USCrude_n
52.237
قیمت
‪6.79%‬
Changing (1m)