حالت آزمایشی
USCrude
61.78
قیمت
‪0.39%‬
Changing (1m)
UKBrent
65.86
قیمت
‪2.76%‬
Changing (1m)
UKBrent_n
65.286
قیمت
‪2.27%‬
Changing (1m)
USCrude_n
61.827
قیمت
‪0.43%‬
Changing (1m)