حالت آزمایشی
USCrude
USCrude
63.960
قیمت
8.41%
Changing (1m)
UKBrent
UKBrent
72.130
قیمت
6.72%
Changing (1m)