حالت آزمایشی
FDAX
15741.0
قیمت
‪1.74%‬
Changing (1m)
HK50
28575.7
قیمت
‪1.55%‬
Changing (1m)
NQ
14037.9
قیمت
‪4.88%‬
Changing (1m)
CAC
6651.3
قیمت
‪3.86%‬
Changing (1m)
FTSE
7185.4
قیمت
‪1.86%‬
Changing (1m)
YM
34293.8
قیمت
‪-0.33%‬
Changing (1m)
SX5E
4148.0
قیمت
‪3.04%‬
Changing (1m)
ASX200
7395.5
قیمت
‪4.89%‬
Changing (1m)
IBEX35
9241.80
قیمت
‪0.81%‬
Changing (1m)
NI225
29340.00
قیمت
‪3.74%‬
Changing (1m)
SPX
4247.9
قیمت
‪1.73%‬
Changing (1m)