حالت آزمایشی
FDAX
15652.6
قیمت
‪-1.14%‬
Changing (1m)
HK50
24419.9
قیمت
‪-3.62%‬
Changing (1m)
NQ
15326.8
قیمت
‪1.55%‬
Changing (1m)
CAC
6707.7
قیمت
‪0.51%‬
Changing (1m)
FTSE
7087.7
قیمت
‪-0.32%‬
Changing (1m)
YM
34741.3
قیمت
‪-0.96%‬
Changing (1m)
SX5E
4197.0
قیمت
‪0.53%‬
Changing (1m)
ASX200
7376.5
قیمت
‪-1.65%‬
Changing (1m)
IBEX35
8878.80
قیمت
‪-1.11%‬
Changing (1m)
NI225
30243.00
قیمت
‪11.02%‬
Changing (1m)
SPX
4451.9
قیمت
‪0.33%‬
Changing (1m)