حالت آزمایشی
NQ
7865.6
قیمت
0.53%
Changing (1m)
YM
26846.5
قیمت
-0.80%
Changing (1m)
ASX200
6650.0
قیمت
0.06%
Changing (1m)
FDAX
12500.5
قیمت
0.74%
Changing (1m)
NI225
22095.00
قیمت
1.35%
Changing (1m)
HK50
26499.9
قیمت
-2.21%
Changing (1m)
SPX
2971.8
قیمت
-0.55%
Changing (1m)
FTSE
7219.9
قیمت
-0.98%
Changing (1m)
CAC
5640.6
قیمت
0.32%
Changing (1m)
SX5E
3553.9
قیمت
0.79%
Changing (1m)
IBEX35
9236.90
قیمت
1.56%
Changing (1m)