حالت آزمایشی
YM
YM
26649.5
قیمت
4.26%
Changing (1m)
FDAX
FDAX
12242.4
قیمت
8.03%
Changing (1m)
NQ
NQ
7816.8
قیمت
6.57%
Changing (1m)
SPX
SPX
2935.1
قیمت
4.61%
Changing (1m)
NI225
NI225
22223.00
قیمت
5.23%
Changing (1m)
HK50
HK50
30037.5
قیمت
5.43%
Changing (1m)
ASX200
ASX200
6345.0
قیمت
3.30%
Changing (1m)
SX5E
SX5E
3505.8
قیمت
6.63%
Changing (1m)
FTSE
FTSE
7514.0
قیمت
4.32%
Changing (1m)
CAC
CAC
5590.3
قیمت
6.14%
Changing (1m)
IBEX35
IBEX35
9523.30
قیمت
4.20%
Changing (1m)