حالت آزمایشی
YM
YM
26479.0
قیمت
2.65%
Changing (1m)
HK50
HK50
27955.6
قیمت
-0.09%
Changing (1m)
FDAX
FDAX
12343.9
قیمت
1.06%
Changing (1m)
SPX
SPX
2920.3
قیمت
2.01%
Changing (1m)
NQ
NQ
7640.1
قیمت
1.77%
Changing (1m)
ASX200
ASX200
6607.1
قیمت
2.62%
Changing (1m)
NI225
NI225
21151.00
قیمت
0.18%
Changing (1m)
FTSE
FTSE
7449.5
قیمت
1.46%
Changing (1m)
CAC
CAC
5504.3
قیمت
1.30%
Changing (1m)
SX5E
SX5E
3450.0
قیمت
0.85%
Changing (1m)
IBEX35
IBEX35
9232.90
قیمت
-0.47%
Changing (1m)