حالت آزمایشی
#BABA
145.07
قیمت
‪-13.37%‬
Changing (1m)
#MCD
246.43
قیمت
‪3.83%‬
Changing (1m)
#AA
48.48
قیمت
‪15.07%‬
Changing (1m)
#CAT
196.83
قیمت
‪-8.05%‬
Changing (1m)
#JPM
162.98
قیمت
‪-0.42%‬
Changing (1m)
#BA
221.38
قیمت
‪-0.18%‬
Changing (1m)
#IBM
137.51
قیمت
‪-1.45%‬
Changing (1m)
#PFE
43.95
قیمت
‪-7.94%‬
Changing (1m)
#UTX
87.19
قیمت
‪1.88%‬
Changing (1m)
#ABBV
107.05
قیمت
‪-11.15%‬
Changing (1m)
#ABT
124.36
قیمت
‪-0.59%‬
Changing (1m)
#AXP
175.75
قیمت
‪5.92%‬
Changing (1m)
#BAC
42.13
قیمت
‪-1.52%‬
Changing (1m)
#CL
76.66
قیمت
‪-0.93%‬
Changing (1m)
#CLX
164.58
قیمت
‪0.15%‬
Changing (1m)
#DIS
176.04
قیمت
‪-1.25%‬
Changing (1m)
#F
13.78
قیمت
‪5.59%‬
Changing (1m)
#GD
197.35
قیمت
‪-0.73%‬
Changing (1m)
#GE
103.85
قیمت
‪-0.55%‬
Changing (1m)
#HD
337.53
قیمت
‪4.41%‬
Changing (1m)
#HPQ
27.92
قیمت
‪-5.29%‬
Changing (1m)
#JNJ
164.40
قیمت
‪-5.39%‬
Changing (1m)
#KO
53.90
قیمت
‪-3.28%‬
Changing (1m)
#LMT
349.56
قیمت
‪-2.52%‬
Changing (1m)
#MA
358.11
قیمت
‪1.28%‬
Changing (1m)
#MMM
181.06
قیمت
‪-6.83%‬
Changing (1m)
#MO
48.47
قیمت
‪-0.74%‬
Changing (1m)
#NIKE
149.59
قیمت
‪-10.60%‬
Changing (1m)
#NIO
35.40
قیمت
‪-10.08%‬
Changing (1m)
#PANW
490.21
قیمت
‪7.79%‬
Changing (1m)
#PG
143.58
قیمت
‪1.06%‬
Changing (1m)
#PM
101.80
قیمت
‪0.63%‬
Changing (1m)
#SNOW
315.48
قیمت
‪4.45%‬
Changing (1m)
#SQ
262.37
قیمت
‪-1.43%‬
Changing (1m)
#T
27.13
قیمت
‪-0.77%‬
Changing (1m)
#TOT
46.60
قیمت
‪5.72%‬
Changing (1m)
#V
231.66
قیمت
‪0.44%‬
Changing (1m)
#VZ
54.37
قیمت
‪-0.86%‬
Changing (1m)
#WMT
143.16
قیمت
‪-2.60%‬
Changing (1m)
#XOM
57.58
قیمت
‪3.88%‬
Changing (1m)