حالت آزمایشی
#BABA
206.05
قیمت
‪-14.77%‬
Changing (1m)
#MCD
229.85
قیمت
‪-0.30%‬
Changing (1m)
#AA
39.07
قیمت
‪18.65%‬
Changing (1m)
#CAT
240.16
قیمت
‪3.27%‬
Changing (1m)
#JPM
161.52
قیمت
‪5.69%‬
Changing (1m)
#BA
222.60
قیمت
‪-13.37%‬
Changing (1m)
#IBM
144.22
قیمت
‪10.06%‬
Changing (1m)
#PFE
40.11
قیمت
‪7.74%‬
Changing (1m)
#UTX
83.77
قیمت
‪6.58%‬
Changing (1m)
#AXP
154.05
قیمت
‪3.78%‬
Changing (1m)
#BAC
41.85
قیمت
‪6.11%‬
Changing (1m)
#DIS
178.35
قیمت
‪-5.85%‬
Changing (1m)
#GE
12.96
قیمت
‪-4.85%‬
Changing (1m)
#HD
325.42
قیمت
‪0.99%‬
Changing (1m)
#HPQ
32.38
قیمت
‪-3.00%‬
Changing (1m)
#JNJ
169.94
قیمت
‪7.33%‬
Changing (1m)
#LMT
387.60
قیمت
‪-0.31%‬
Changing (1m)
#MMM
203.33
قیمت
‪3.52%‬
Changing (1m)
#MO
50.14
قیمت
‪-2.18%‬
Changing (1m)
#NIKE
133.62
قیمت
‪-0.24%‬
Changing (1m)
#PG
137.79
قیمت
‪1.95%‬
Changing (1m)
#T
32.22
قیمت
‪9.67%‬
Changing (1m)
#V
223.87
قیمت
‪1.19%‬
Changing (1m)
#VZ
58.82
قیمت
‪2.42%‬
Changing (1m)
#WMT
138.26
قیمت
‪-0.24%‬
Changing (1m)
#XOM
59.33
قیمت
‪4.36%‬
Changing (1m)