حالت آزمایشی
#BABA
251.91
قیمت
‪-2.73%‬
Changing (1m)
#TSLA
1452.22
قیمت
‪4.43%‬
Changing (1m)
#AAPL
444.14
قیمت
‪15.61%‬
Changing (1m)
#MCD
204.45
قیمت
‪9.99%‬
Changing (1m)
#AA
14.56
قیمت
‪33.82%‬
Changing (1m)
#FB
268.37
قیمت
‪9.45%‬
Changing (1m)
#INTC
47.89
قیمت
‪-17.66%‬
Changing (1m)
#NVDA
447.70
قیمت
‪7.95%‬
Changing (1m)
#GOOG
1493.66
قیمت
‪-1.20%‬
Changing (1m)
#MSFT
212.17
قیمت
‪-1.61%‬
Changing (1m)
#SBUX
75.67
قیمت
‪2.88%‬
Changing (1m)
#PEP
136.51
قیمت
‪2.03%‬
Changing (1m)
#AMGN
240.35
قیمت
‪-5.05%‬
Changing (1m)
#CSCO
47.31
قیمت
‪1.92%‬
Changing (1m)
#PYPL
198.56
قیمت
‪8.30%‬
Changing (1m)
#CAT
134.76
قیمت
‪5.61%‬
Changing (1m)
#JPM
99.27
قیمت
‪6.33%‬
Changing (1m)
#BA
169.78
قیمت
‪-5.17%‬
Changing (1m)
#IBM
124.72
قیمت
‪6.32%‬
Changing (1m)
#PFE
38.33
قیمت
‪14.04%‬
Changing (1m)
#UTX
61.04
قیمت
‪5.57%‬
Changing (1m)
#AMZN
3166.31
قیمت
‪1.75%‬
Changing (1m)
#AXP
99.07
قیمت
‪7.04%‬
Changing (1m)
#BAC
26.01
قیمت
‪13.83%‬
Changing (1m)
#DIS
129.76
قیمت
‪11.64%‬
Changing (1m)
#EBAY
55.12
قیمت
‪-5.45%‬
Changing (1m)
#FPP
31.72
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
#GE
6.28
قیمت
‪-6.27%‬
Changing (1m)
#HD
271.31
قیمت
‪8.78%‬
Changing (1m)
#HPQ
18.35
قیمت
‪10.81%‬
Changing (1m)
#JNJ
148.30
قیمت
‪3.77%‬
Changing (1m)
#LMT
385.05
قیمت
‪10.54%‬
Changing (1m)
#LRLCY
53.11
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
#MMM
158.05
قیمت
‪2.72%‬
Changing (1m)
#MO
42.06
قیمت
‪6.53%‬
Changing (1m)
#NFLX
494.58
قیمت
‪-2.61%‬
Changing (1m)
#NIKE
101.66
قیمت
‪3.09%‬
Changing (1m)
#PG
133.34
قیمت
‪8.93%‬
Changing (1m)
#T
29.89
قیمت
‪0.61%‬
Changing (1m)
#V
196.05
قیمت
‪0.62%‬
Changing (1m)
#VZ
58.37
قیمت
‪7.28%‬
Changing (1m)
#WMT
129.72
قیمت
‪3.35%‬
Changing (1m)
#XOM
43.29
قیمت
‪1.36%‬
Changing (1m)