حالت آزمایشی
FB
#FB
188.88
قیمت
3.41%
Changing (1m)
MSFT
#MSFT
134.68
قیمت
6.07%
Changing (1m)
AAPL
#AAPL
198.84
قیمت
8.73%
Changing (1m)
BABA
#BABA
165.63
قیمت
2.58%
Changing (1m)
INTC
#INTC
47.75
قیمت
8.52%
Changing (1m)
MCD
#MCD
204.78
قیمت
2.72%
Changing (1m)
TSLA
#TSLA
228.37
قیمت
13.90%
Changing (1m)
DIS
#DIS
140.20
قیمت
4.63%
Changing (1m)
LMT
#LMT
352.28
قیمت
3.17%
Changing (1m)
JPM
#JPM
110.74
قیمت
-0.34%
Changing (1m)
NVDA
#NVDA
153.33
قیمت
0.86%
Changing (1m)
AMZN
#AMZN
1909.55
قیمت
3.33%
Changing (1m)
PYPL
#PYPL
116.69
قیمت
3.95%
Changing (1m)
GOOG
#GOOG
1109.86
قیمت
-3.06%
Changing (1m)
SBUX
#SBUX
83.39
قیمت
7.30%
Changing (1m)
MMM
#MMM
170.35
قیمت
2.20%
Changing (1m)
HPQ
#HPQ
20.47
قیمت
7.85%
Changing (1m)
V
#V
169.42
قیمت
3.71%
Changing (1m)
AA
#AA
22.33
قیمت
-9.41%
Changing (1m)
BA
#BA
366.19
قیمت
3.27%
Changing (1m)
T
#T
32.46
قیمت
-0.92%
Changing (1m)
IBM
#IBM
136.74
قیمت
1.90%
Changing (1m)
JNJ
#JNJ
140.29
قیمت
1.35%
Changing (1m)
XOM
#XOM
75.78
قیمت
-0.39%
Changing (1m)
BAC
#BAC
28.51
قیمت
0.35%
Changing (1m)
CSCO
#CSCO
56.35
قیمت
0.97%
Changing (1m)
PEP
#PEP
132.53
قیمت
2.03%
Changing (1m)
GE
#GE
10.37
قیمت
3.70%
Changing (1m)
AMGN
#AMGN
181.13
قیمت
7.47%
Changing (1m)
CAT
#CAT
130.59
قیمت
6.95%
Changing (1m)
PG
#PG
109.77
قیمت
1.82%
Changing (1m)
VZ
#VZ
57.45
قیمت
-4.38%
Changing (1m)
WMT
#WMT
109.23
قیمت
8.34%
Changing (1m)
AXP
#AXP
124.11
قیمت
4.00%
Changing (1m)
HD
#HD
208.15
قیمت
8.33%
Changing (1m)
PFE
#PFE
43.14
قیمت
4.15%
Changing (1m)
AIG
#AIG
58.22
قیمت
0.00%
Changing (1m)
AMD
#AMD
11.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DD
#DD
84.41
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DIA
#DIA
0.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
EK
#EK
0.42
قیمت
0.00%
Changing (1m)
HON
#HON
113.93
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IP
#IP
42.08
قیمت
0.00%
Changing (1m)
MO
#MO
50.24
قیمت
-4.16%
Changing (1m)
MRK
#MRK
56.35
قیمت
0.00%
Changing (1m)
NFLX
#NFLX
357.02
قیمت
2.71%
Changing (1m)
QQQ
#QQQ
0.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SPY
#SPY
0.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
UTX
#UTX
126.28
قیمت
-5.32%
Changing (1m)