حالت آزمایشی
BTCUSD
8010.66
قیمت
46.62%
Changing (1m)
XRPUSD
0.38521
قیمت
27.25%
Changing (1m)
ETHUSD
249.72
قیمت
52.52%
Changing (1m)
LTCUSD
101.02
قیمت
38.16%
Changing (1m)
ETHBTC
0.03124
قیمت
3.48%
Changing (1m)
XMRUSD
86.28
قیمت
29.03%
Changing (1m)
ZECUSD
71.77
قیمت
11.76%
Changing (1m)
XMRBTC
0.01073
قیمت
-12.05%
Changing (1m)
LTCBTC
0.01256
قیمت
-5.71%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00885
قیمت
-24.62%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00146
قیمت
-17.51%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01947
قیمت
-7.37%
Changing (1m)
DSHUSD
157.68
قیمت
36.91%
Changing (1m)
EDOUSD
0.8100
قیمت
44.80%
Changing (1m)
EOSUSD
6.4397
قیمت
35.25%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8210
قیمت
42.78%
Changing (1m)
IOTUSD
0.3906
قیمت
40.15%
Changing (1m)
NEOUSD
11.32
قیمت
16.58%
Changing (1m)
OMGUSD
1.9528
قیمت
18.07%
Changing (1m)
SANUSD
0.9271
قیمت
46.53%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)