حالت آزمایشی
USCrude
53.670
قیمت
-3.90%
Changing (1m)
UKBrent
58.900
قیمت
-6.95%
Changing (1m)