حالت آزمایشی
USCrude
40.00
قیمت
‪-5.53%‬
Changing (1m)
UKBrent
42.04
قیمت
‪-5.55%‬
Changing (1m)
UKBrent_n
42.507
قیمت
‪-5.73%‬
Changing (1m)
USCrude_n
40.238
قیمت
‪-5.59%‬
Changing (1m)