حالت آزمایشی
USCrude
44.88
قیمت
‪32.16%‬
Changing (1m)
UKBrent
47.60
قیمت
‪32.78%‬
Changing (1m)
UKBrent_n
47.528
قیمت
‪31.17%‬
Changing (1m)
USCrude_n
45.082
قیمت
‪31.50%‬
Changing (1m)