حالت آزمایشی
USCrude
56.710
قیمت
-6.16%
Changing (1m)
UKBrent
63.320
قیمت
-4.23%
Changing (1m)