حالت آزمایشی
USCrude
40.49
قیمت
‪4.60%‬
Changing (1m)
UKBrent
43.23
قیمت
‪6.69%‬
Changing (1m)
UKBrent_n
43.290
قیمت
‪5.69%‬
Changing (1m)
USCrude_n
40.645
قیمت
‪4.10%‬
Changing (1m)