حالت آزمایشی
USCrude
59.97
قیمت
‪12.18%‬
Changing (1m)
UKBrent
63.56
قیمت
‪12.38%‬
Changing (1m)
UKBrent_n
62.818
قیمت
‪11.53%‬
Changing (1m)
USCrude_n
59.902
قیمت
‪12.15%‬
Changing (1m)