حالت آزمایشی
#BABA
223.31
قیمت
4.06%
Changing (1m)
#LMT
425.26
قیمت
8.78%
Changing (1m)
#BA
305.15
قیمت
-9.35%
Changing (1m)
#V
208.68
قیمت
11.09%
Changing (1m)
#AAPL
318.51
قیمت
12.96%
Changing (1m)
#TSLA
587.21
قیمت
40.48%
Changing (1m)
#AA
16.69
قیمت
-21.83%
Changing (1m)
#DIS
144.00
قیمت
-1.22%
Changing (1m)
#FB
221.81
قیمت
6.93%
Changing (1m)
#XOM
67.16
قیمت
-4.14%
Changing (1m)
#GE
11.47
قیمت
3.99%
Changing (1m)
#PEP
142.89
قیمت
3.60%
Changing (1m)
#WMT
116.40
قیمت
-3.02%
Changing (1m)
#SBUX
93.23
قیمت
5.14%
Changing (1m)
#NVDA
252.13
قیمت
5.33%
Changing (1m)
#CSCO
49.26
قیمت
3.38%
Changing (1m)
#MSFT
166.24
قیمت
5.46%
Changing (1m)
#GOOG
1488.51
قیمت
9.84%
Changing (1m)
#INTC
62.08
قیمت
4.35%
Changing (1m)
#AMZN
1890.61
قیمت
5.85%
Changing (1m)
#IBM
143.03
قیمت
5.88%
Changing (1m)
#PYPL
116.10
قیمت
6.61%
Changing (1m)
#MCD
212.42
قیمت
7.77%
Changing (1m)
#HD
235.17
قیمت
6.68%
Changing (1m)
#CAT
144.06
قیمت
-1.95%
Changing (1m)
#PG
126.09
قیمت
0.28%
Changing (1m)
#HPQ
21.82
قیمت
6.65%
Changing (1m)
#JNJ
147.87
قیمت
1.30%
Changing (1m)
#PFE
40.13
قیمت
1.85%
Changing (1m)
#JPM
136.46
قیمت
-0.93%
Changing (1m)
#BAC
34.26
قیمت
-2.34%
Changing (1m)
#VZ
60.77
قیمت
-2.06%
Changing (1m)
#AXP
131.88
قیمت
5.61%
Changing (1m)
#AMGN
235.95
قیمت
-3.04%
Changing (1m)
#MMM
178.81
قیمت
0.81%
Changing (1m)
#T
39.08
قیمت
-0.53%
Changing (1m)
#UTX
153.47
قیمت
2.48%
Changing (1m)
#EK
0.42
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#MO
51.40
قیمت
-0.17%
Changing (1m)
#NFLX
331.46
قیمت
-0.53%
Changing (1m)