حالت آزمایشی
#SBUX
94.80
قیمت
-2.21%
Changing (1m)
#FB
178.01
قیمت
-10.81%
Changing (1m)
#GOOG
1153.96
قیمت
-7.95%
Changing (1m)
#PFE
34.36
قیمت
-19.25%
Changing (1m)
#AAPL
202.74
قیمت
-2.86%
Changing (1m)
#TSLA
211.38
قیمت
-5.38%
Changing (1m)
#BABA
164.46
قیمت
-7.22%
Changing (1m)
#VZ
55.94
قیمت
-0.83%
Changing (1m)
#MSFT
133.44
قیمت
-5.20%
Changing (1m)
#V
175.31
قیمت
-4.23%
Changing (1m)
#INTC
44.96
قیمت
-14.36%
Changing (1m)
#AMZN
1749.91
قیمت
-9.60%
Changing (1m)
#PG
117.36
قیمت
3.16%
Changing (1m)
#JPM
106.01
قیمت
-8.49%
Changing (1m)
#GE
7.98
قیمت
-24.00%
Changing (1m)
#PEP
130.43
قیمت
-0.02%
Changing (1m)
#LMT
376.84
قیمت
1.92%
Changing (1m)
#JNJ
127.77
قیمت
-2.38%
Changing (1m)
#AXP
117.74
قیمت
-7.31%
Changing (1m)
#IBM
129.55
قیمت
-13.93%
Changing (1m)
#MCD
214.70
قیمت
-0.59%
Changing (1m)
#CAT
114.02
قیمت
-15.21%
Changing (1m)
#WMT
110.82
قیمت
-1.19%
Changing (1m)
#NVDA
162.47
قیمت
-7.61%
Changing (1m)
#PYPL
106.08
قیمت
-8.34%
Changing (1m)
#BA
356.25
قیمت
2.79%
Changing (1m)
#CSCO
46.69
قیمت
-17.60%
Changing (1m)
#DIS
131.66
قیمت
-8.46%
Changing (1m)
#AMGN
199.17
قیمت
14.37%
Changing (1m)
#XOM
67.49
قیمت
-9.75%
Changing (1m)
#HPQ
17.81
قیمت
-16.70%
Changing (1m)
#AA
17.48
قیمت
-23.43%
Changing (1m)
#T
34.82
قیمت
3.20%
Changing (1m)
#MMM
155.88
قیمت
-12.37%
Changing (1m)
#AIG
58.22
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#AMD
11.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#BAC
26.47
قیمت
-13.38%
Changing (1m)
#DD
84.41
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#DIA
0.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#EK
0.42
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#HD
217.45
قیمت
0.85%
Changing (1m)
#HON
113.93
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#IP
42.08
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#MO
46.40
قیمت
-6.83%
Changing (1m)
#MRK
56.35
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#NFLX
291.07
قیمت
-11.97%
Changing (1m)
#QQQ
0.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#SPY
0.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#UTX
123.47
قیمت
-9.40%
Changing (1m)