حالت آزمایشی
#BABA
176.79
قیمت
-0.90%
Changing (1m)
#AAPL
235.35
قیمت
6.51%
Changing (1m)
#TSLA
261.86
قیمت
7.10%
Changing (1m)
#SBUX
86.27
قیمت
-4.99%
Changing (1m)
#T
37.81
قیمت
2.88%
Changing (1m)
#LMT
376.79
قیمت
-4.01%
Changing (1m)
#GE
9.03
قیمت
-2.90%
Changing (1m)
#FB
190.49
قیمت
1.30%
Changing (1m)
#IBM
134.21
قیمت
-5.15%
Changing (1m)
#MCD
206.90
قیمت
-1.48%
Changing (1m)
#JPM
120.36
قیمت
1.65%
Changing (1m)
#NVDA
194.27
قیمت
7.56%
Changing (1m)
#INTC
51.87
قیمت
-0.08%
Changing (1m)
#PYPL
103.64
قیمت
-3.26%
Changing (1m)
#MSFT
139.67
قیمت
1.77%
Changing (1m)
#MMM
163.54
قیمت
-2.08%
Changing (1m)
#GOOG
1252.67
قیمت
1.93%
Changing (1m)
#XOM
68.13
قیمت
-6.12%
Changing (1m)
#AXP
119.12
قیمت
0.64%
Changing (1m)
#HPQ
16.95
قیمت
-9.46%
Changing (1m)
#PEP
136.94
قیمت
0.95%
Changing (1m)
#CSCO
47.03
قیمت
-4.76%
Changing (1m)
#JNJ
136.16
قیمت
5.01%
Changing (1m)
#AMZN
1787.91
قیمت
-1.62%
Changing (1m)
#CAT
132.08
قیمت
0.36%
Changing (1m)
#V
177.92
قیمت
0.61%
Changing (1m)
#BA
369.13
قیمت
-3.56%
Changing (1m)
#PFE
36.45
قیمت
-0.30%
Changing (1m)
#WMT
119.82
قیمت
2.93%
Changing (1m)
#HD
236.86
قیمت
2.82%
Changing (1m)
#PG
116.63
قیمت
-3.41%
Changing (1m)
#VZ
60.40
قیمت
1.38%
Changing (1m)
#AMGN
203.55
قیمت
3.83%
Changing (1m)
#AA
20.27
قیمت
-6.76%
Changing (1m)
#UTX
138.14
قیمت
0.89%
Changing (1m)
#DIS
132.37
قیمت
-2.61%
Changing (1m)
#BAC
30.26
قیمت
1.89%
Changing (1m)
#EK
0.42
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#MO
44.25
قیمت
8.56%
Changing (1m)
#NFLX
292.77
قیمت
-0.54%
Changing (1m)