حالت آزمایشی
فروش
0.03
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۳۹
1.22903
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪68.82 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.22903
Stop loss
0.00000
سود
‪68.82 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
خرید
12.99
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۴۱
1.22939
1.20587
0.00000
0.00000
سود
‪-30 552.48 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22939
Stop loss
0.00000
سود
‪-30 552.48 USD‬
حجم معامله
12.99
قیمت فعلی
1.20587
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۳:۲۸
1.22926
1.20587
0.00000
0.00000
سود
‪-23.39 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۳:۲۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22926
Stop loss
0.00000
سود
‪-23.39 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20587
Take profit
0.00000
فروش
3.71
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۵۳
1.21369
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪2 819.60 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21369
Stop loss
0.00000
سود
‪2 819.60 USD‬
حجم معامله
3.71
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.48
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۵۸
1.22645
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪977.28 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.22645
Stop loss
0.00000
سود
‪977.28 USD‬
حجم معامله
0.48
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
1
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۲۶
1.22087
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪1 478.00 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.22087
Stop loss
0.00000
سود
‪1 478.00 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
1
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۶
1.21245
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪636.00 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21245
Stop loss
0.00000
سود
‪636.00 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.94
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۷
1.21118
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪478.46 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21118
Stop loss
0.00000
سود
‪478.46 USD‬
حجم معامله
0.94
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.91
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۴۸
1.20700
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪82.81 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20700
Stop loss
0.00000
سود
‪82.81 USD‬
حجم معامله
0.91
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.81
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۳
1.20315
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-238.14 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20315
Stop loss
0.00000
سود
‪-238.14 USD‬
حجم معامله
0.81
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.69
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۲
1.20247
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-249.78 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20247
Stop loss
0.00000
سود
‪-249.78 USD‬
حجم معامله
0.69
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.58
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۵۷
1.20163
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-258.68 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20163
Stop loss
0.00000
سود
‪-258.68 USD‬
حجم معامله
0.58
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.49
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۱
1.20123
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-238.14 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20123
Stop loss
0.00000
سود
‪-238.14 USD‬
حجم معامله
0.49
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.41
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۰۴
1.19979
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-258.30 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19979
Stop loss
0.00000
سود
‪-258.30 USD‬
حجم معامله
0.41
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.35
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۹
1.19929
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-238.00 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19929
Stop loss
0.00000
سود
‪-238.00 USD‬
حجم معامله
0.35
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۰۳
1.19878
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-211.99 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19878
Stop loss
0.00000
سود
‪-211.99 USD‬
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.24
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۹
1.19834
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-186.00 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19834
Stop loss
0.00000
سود
‪-186.00 USD‬
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.2
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۰۷
1.19752
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-171.40 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19752
Stop loss
0.00000
سود
‪-171.40 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.17
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۰۶
1.19685
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-157.08 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19685
Stop loss
0.00000
سود
‪-157.08 USD‬
حجم معامله
0.17
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.14
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۲
1.19622
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-138.18 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19622
Stop loss
0.00000
سود
‪-138.18 USD‬
حجم معامله
0.14
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.12
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۰۴
1.19582
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-123.24 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19582
Stop loss
0.00000
سود
‪-123.24 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۵:۰۵
1.19564
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-104.50 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۵:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19564
Stop loss
0.00000
سود
‪-104.50 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.08
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۲
1.19525
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-86.72 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19525
Stop loss
0.00000
سود
‪-86.72 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.07
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۸
1.19485
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-78.68 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19485
Stop loss
0.00000
سود
‪-78.68 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۰۲
1.19446
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-69.78 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19446
Stop loss
0.00000
سود
‪-69.78 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.07
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۰۴
1.19401
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-84.56 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19401
Stop loss
0.00000
سود
‪-84.56 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۰۲
1.19339
1.20609
0.00000
0.00000
سود
‪-76.20 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19339
Stop loss
0.00000
سود
‪-76.20 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.20609
Take profit
0.00000