حالت آزمایشی
فروش
2
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۳
1796.00
1796.35
0.00
0.00
سود
‪-70.00 USD‬
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1796.00
Stop loss
0.00
سود
‪-70.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1796.35
Take profit
0.00
فروش
2
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۱۲
1787.45
1794.39
0.00
0.00
سود
‪-1 388.00 USD‬
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1787.45
Stop loss
0.00
سود
‪-1 388.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1794.39
Take profit
0.00
فروش در
2
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۵۴
159.800
157.151
0.000
0.000
سود
‪0.00 USD‬
GBPJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۵۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
159.800
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
157.151
Take profit
0.000
فروش در
2
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۴۸
158.600
157.151
0.000
0.000
سود
‪0.00 USD‬
GBPJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۴۸
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
158.600
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
157.151
Take profit
0.000
فروش
2
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۲۰
157.835
156.986
0.000
0.000
سود
‪1 491.03 USD‬
GBPJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
157.835
Stop loss
0.000
سود
‪1 491.03 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
156.986
Take profit
0.000
فروش
2
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۴۸
156.619
156.986
0.000
0.000
سود
‪-644.53 USD‬
GBPJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
156.619
Stop loss
0.000
سود
‪-644.53 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
156.986
Take profit
0.000
فروش
2
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۹
155.530
156.986
0.000
0.000
سود
‪-2 557.06 USD‬
GBPJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
155.530
Stop loss
0.000
سود
‪-2 557.06 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
156.986
Take profit
0.000
فروش
1
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۴
155.284
156.986
0.000
153.550
سود
‪-1 494.54 USD‬
GBPJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
155.284
Stop loss
0.000
سود
‪-1 494.54 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
156.986
Take profit
153.550
فروش
1
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۰:۰۸
155.141
156.986
0.000
153.550
سود
‪-1 620.11 USD‬
GBPJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۰:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
155.141
Stop loss
0.000
سود
‪-1 620.11 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
156.986
Take profit
153.550
فروش
1
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۵۵
154.996
156.986
0.000
153.550
سود
‪-1 747.43 USD‬
GBPJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
154.996
Stop loss
0.000
سود
‪-1 747.43 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
156.986
Take profit
153.550
فروش
1
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۳۹
154.729
156.986
0.000
153.550
سود
‪-1 981.89 USD‬
GBPJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
154.729
Stop loss
0.000
سود
‪-1 981.89 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
156.986
Take profit
153.550
فروش
1
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۴۳
154.494
156.986
0.000
153.550
سود
‪-2 188.24 USD‬
GBPJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
154.494
Stop loss
0.000
سود
‪-2 188.24 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
156.986
Take profit
153.550
خرید در
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۴۲
1618.00
1785.46
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۴۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1618.00
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1785.46
Take profit
0.00
خرید در
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۳۵
1643.23
1785.46
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۳۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1643.23
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1785.46
Take profit
0.00
خرید در
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۲۰
1631.79
1785.46
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۲۰
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1631.79
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1785.46
Take profit
0.00
خرید در
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۸
1654.11
1785.46
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1654.11
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1785.46
Take profit
0.00
خرید در
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۶
1660.06
1785.46
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۶
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1660.06
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1785.46
Take profit
0.00
خرید در
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۲
1648.16
1785.46
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1648.16
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1785.46
Take profit
0.00
خرید در
2
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۳
1625.84
1785.46
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1625.84
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1785.46
Take profit
0.00
خرید در
2
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۷
1637.74
1785.46
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۷
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1637.74
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1785.46
Take profit
0.00
فروش در
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۰
1.76251
1.70590
0.00000
1.66000
سود
‪0.00 USD‬
GBPCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.76251
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1.70590
Take profit
1.66000
خرید در
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۵۵
1.64458
1.70610
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۵۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.64458
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1.70610
Take profit
0.00000
خرید در
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۹
1.62740
1.70610
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۹
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.62740
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1.70610
Take profit
0.00000
خرید در
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۷
1.61482
1.70610
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۷
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.61482
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1.70610
Take profit
0.00000
خرید در
3
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۶
1.91209
1.92799
0.00000
1.97000
سود
‪0.00 USD‬
GBPNZD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۶
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.91209
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
3
قیمت فعلی
1.92799
Take profit
1.97000
خرید در
3
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۵
1.90393
1.92799
0.00000
1.97000
سود
‪0.00 USD‬
GBPNZD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.90393
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
3
قیمت فعلی
1.92799
Take profit
1.97000