حالت آزمایشی
خرید
0.32
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۳۰
1.17287
1.17244
0.00000
1.17637
سود
‪-0.14 USD‬
EURUSD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17287
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.14 USD‬
حجم معامله
0.32
قیمت فعلی
1.17244
Take profit
1.17637
فروش
0.3
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۰۴
0.93185
0.93276
0.00000
0.92825
سود
‪-0.29 USD‬
USDCHF_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.93185
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.29 USD‬
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
0.93276
Take profit
0.92825
فروش
0.26
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۴۸
0.93099
0.93276
0.00000
0.92825
سود
‪-0.49 USD‬
USDCHF_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.93099
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.49 USD‬
حجم معامله
0.26
قیمت فعلی
0.93276
Take profit
0.92825
فروش
0.2
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۵۷
0.93012
0.93276
0.00000
0.92825
سود
‪-0.57 USD‬
USDCHF_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.93012
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.57 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
0.93276
Take profit
0.92825
فروش
0.15
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۰۰
0.92917
0.93276
0.00000
0.92825
سود
‪-0.58 USD‬
USDCHF_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.92917
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.58 USD‬
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
0.93276
Take profit
0.92825
فروش
0.07
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۴۷
0.92830
0.93276
0.00000
0.92825
سود
‪-0.33 USD‬
USDCHF_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.92830
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.33 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
0.93276
Take profit
0.92825
فروش
0.25
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۴۷
0.92766
0.93276
0.00000
0.92825
سود
‪-1.37 USD‬
USDCHF_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.92766
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.37 USD‬
حجم معامله
0.25
قیمت فعلی
0.93276
Take profit
0.92825