حالت آزمایشی
خرید
0.1
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۱۹
1845.67
1814.46
0.00
0.00
سود
‪-315.23 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1845.67
Stop loss
0.00
سود
‪-315.23 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1814.46
Take profit
0.00
فروش
0.1
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۴۷
1855.52
1814.61
0.00
0.00
سود
‪407.99 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1855.52
Stop loss
0.00
سود
‪407.99 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1814.61
Take profit
0.00
فروش در
0.1
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۵۳
1873.00
1811.34
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۵۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1873.00
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1811.34
Take profit
0.00
فروش
0.1
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۳۲
1869.00
1814.61
0.00
0.00
سود
‪542.69 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1869.00
Stop loss
0.00
سود
‪542.69 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1814.61
Take profit
0.00
خرید
0.1
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۰۸
1866.66
1814.46
0.00
0.00
سود
‪-526.75 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1866.66
Stop loss
0.00
سود
‪-526.75 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1814.46
Take profit
0.00
خرید
0.1
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۲
1870.70
1814.46
0.00
0.00
سود
‪-567.15 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1870.70
Stop loss
0.00
سود
‪-567.15 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1814.46
Take profit
0.00
فروش در
0.1
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۱۶
1888.88
1811.34
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۱۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1888.88
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1811.34
Take profit
0.00
فروش
0.1
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۱۳
1893.00
1814.61
0.00
0.00
سود
‪782.49 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1893.00
Stop loss
0.00
سود
‪782.49 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1814.61
Take profit
0.00
فروش
0.1
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۵۷
1905.00
1814.61
0.00
0.00
سود
‪900.76 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1905.00
Stop loss
0.00
سود
‪900.76 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1814.61
Take profit
0.00
خرید
0.2
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۹
1758.00
1814.46
0.00
0.00
سود
‪1 048.42 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1758.00
Stop loss
0.00
سود
‪1 048.42 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
1814.46
Take profit
0.00
خرید در
0.2
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۵۵
1746.00
1811.44
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۵۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1746.00
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
1811.44
Take profit
0.00
فروش
0.1
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
1733.00
1814.61
0.00
1731.00
سود
‪-825.43 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1733.00
Stop loss
0.00
سود
‪-825.43 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1814.61
Take profit
1731.00
خرید در
0.01
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۱۷
1658.87
1811.44
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۱۷
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1658.87
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1811.44
Take profit
0.00