حالت آزمایشی
فروش
0.01
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۱۱
1.12927
1.12915
0.00000
1.12527
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12927
Stop loss
0.00000
سود
‪0.02 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12915
Take profit
1.12527
فروش
0.01
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۲۱
1.13090
1.12915
0.00000
1.12690
سود
‪1.65 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13090
Stop loss
0.00000
سود
‪1.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12915
Take profit
1.12690
فروش
0.01
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۰۵
1.13326
1.12915
1.13326
0.00000
سود
‪4.01 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13326
Stop loss
1.13326
سود
‪4.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12915
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۳۴
1.12727
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۳۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.12727
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۴۰
1.12527
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۴۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.12527
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۲۴
1.12327
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۲۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.12327
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۲۹
1.12127
1.12915
0.00000
1.11727
سود
‪-7.98 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12127
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.98 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12915
Take profit
1.11727
فروش
0.01
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۳۹
1.11927
1.12915
0.00000
1.11527
سود
‪-9.98 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.11927
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.98 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12915
Take profit
1.11527
فروش در
0.01
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۹:۱۴
1.11736
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۹:۱۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.11736
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۴۰
1.11536
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۴۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.11536
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۹
1.11336
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.11336
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۴۴
1.11136
1.12915
0.00000
1.10736
سود
‪-17.89 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.11136
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.89 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12915
Take profit
1.10736
فروش
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۴۰
1.10936
1.12915
0.00000
1.10536
سود
‪-19.89 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10936
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.89 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12915
Take profit
1.10536
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۰۱
1.10737
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۰۱
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.10737
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۴۲
1.10537
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۴۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.10537
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۴۸
1.10337
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۴۸
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.10337
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۲۳
1.10137
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۲۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.10137
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۴۹
1.09937
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۴۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.09937
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۳۱
1.09737
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۳۱
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.09737
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۱۱
1.09537
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۱۱
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.09537
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۴۶
1.09337
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۴۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.09337
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۲۱
1.09137
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۲۱
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.09137
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۰۲
1.08937
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۰۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.08937
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۴۲
1.08737
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۴۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.08737
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۲۰
1.08537
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۲۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.08537
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۰۳
1.08337
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۰۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.08337
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۴۴
1.08137
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۴۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.08137
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۲۴
1.07937
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۲۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.07937
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۵۶
1.07737
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۵۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.07737
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۳۷
1.07537
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۳۷
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.07537
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۱۷
1.07337
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۱۷
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.07337
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۵۷
1.07137
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۵۷
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.07137
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۰۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۲۸
1.06937
1.12910
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۲۸
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.06937
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12910
Take profit
0.00000