حالت آزمایشی
فروش
0.31
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۵۶
85.177
85.207
0.000
0.000
سود
‪-0.08 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
85.177
Stop loss
0.000
سود
‪-0.08 USD‬
حجم معامله
0.31
قیمت فعلی
85.207
Take profit
0.000
فروش
0.47
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۳۶
81.386
81.437
0.000
0.000
سود
‪-0.21 USD‬
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.386
Stop loss
0.000
سود
‪-0.21 USD‬
حجم معامله
0.47
قیمت فعلی
81.437
Take profit
0.000
فروش
0.43
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۱:۵۴
80.992
81.477
0.000
80.464
سود
‪-1.83 USD‬
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۱:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
80.992
Stop loss
0.000
سود
‪-1.83 USD‬
حجم معامله
0.43
قیمت فعلی
81.477
Take profit
80.464
فروش
0.39
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۴
80.791
81.477
0.000
80.464
سود
‪-2.35 USD‬
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
80.791
Stop loss
0.000
سود
‪-2.35 USD‬
حجم معامله
0.39
قیمت فعلی
81.477
Take profit
80.464
فروش
0.35
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۹
80.591
81.477
0.000
80.464
سود
‪-2.73 USD‬
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
80.591
Stop loss
0.000
سود
‪-2.73 USD‬
حجم معامله
0.35
قیمت فعلی
81.477
Take profit
80.464
فروش
0.29
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۵۹
84.690
85.209
0.000
84.180
سود
‪-1.32 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
84.690
Stop loss
0.000
سود
‪-1.32 USD‬
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
85.209
Take profit
84.180
فروش
0.32
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۴۰
80.392
81.477
0.000
80.464
سود
‪-3.05 USD‬
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
80.392
Stop loss
0.000
سود
‪-3.05 USD‬
حجم معامله
0.32
قیمت فعلی
81.477
Take profit
80.464
فروش
0.29
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۳:۱۳
80.190
81.477
0.000
80.464
سود
‪-3.28 USD‬
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۳:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
80.190
Stop loss
0.000
سود
‪-3.28 USD‬
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
81.477
Take profit
80.464
فروش
0.27
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۲:۵۲
84.487
85.209
0.000
84.180
سود
‪-1.71 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۲:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
84.487
Stop loss
0.000
سود
‪-1.71 USD‬
حجم معامله
0.27
قیمت فعلی
85.209
Take profit
84.180
فروش
0.24
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۴
84.284
85.209
0.000
84.180
سود
‪-1.95 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
84.284
Stop loss
0.000
سود
‪-1.95 USD‬
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
85.209
Take profit
84.180
فروش
0.22
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۶
84.084
85.209
0.000
84.180
سود
‪-2.18 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
84.084
Stop loss
0.000
سود
‪-2.18 USD‬
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
85.209
Take profit
84.180
فروش
0.2
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۱۵
83.882
85.209
0.000
84.180
سود
‪-2.33 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
83.882
Stop loss
0.000
سود
‪-2.33 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
85.209
Take profit
84.180
فروش
0.21
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۳۶
113.328
113.716
0.000
113.000
سود
‪-0.72 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.328
Stop loss
0.000
سود
‪-0.72 USD‬
حجم معامله
0.21
قیمت فعلی
113.716
Take profit
113.000
فروش
0.21
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۴۴
112.904
113.716
0.000
113.000
سود
‪-1.50 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
112.904
Stop loss
0.000
سود
‪-1.50 USD‬
حجم معامله
0.21
قیمت فعلی
113.716
Take profit
113.000