حالت آزمایشی
خرید
0.91
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۱۵
0.91618
0.90996
0.00000
0.00000
سود
‪-600.11 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91618
Stop loss
0.00000
سود
‪-600.11 USD‬
حجم معامله
0.91
قیمت فعلی
0.90996
Take profit
0.00000
خرید
0.61
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۱۸:۳۴
0.92383
0.90996
0.00000
0.00000
سود
‪-912.79 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۱۸:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.92383
Stop loss
0.00000
سود
‪-912.79 USD‬
حجم معامله
0.61
قیمت فعلی
0.90996
Take profit
0.00000
خرید
0.41
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۵۱
0.92993
0.90996
0.00000
0.00000
سود
‪-885.31 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.92993
Stop loss
0.00000
سود
‪-885.31 USD‬
حجم معامله
0.41
قیمت فعلی
0.90996
Take profit
0.00000
خرید
0.27
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۴۹
0.93481
0.90996
0.00000
0.00000
سود
‪-727.31 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.93481
Stop loss
0.00000
سود
‪-727.31 USD‬
حجم معامله
0.27
قیمت فعلی
0.90996
Take profit
0.00000
خرید
0.18
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۲۴
0.93871
0.90996
0.00000
0.00000
سود
‪-561.37 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.93871
Stop loss
0.00000
سود
‪-561.37 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
0.90996
Take profit
0.00000
خرید
0.12
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۳۹
0.94184
0.90996
0.00000
0.00000
سود
‪-415.48 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.94184
Stop loss
0.00000
سود
‪-415.48 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
0.90996
Take profit
0.00000
خرید
0.08
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۱۷
0.94432
0.90996
0.00000
0.00000
سود
‪-298.23 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.94432
Stop loss
0.00000
سود
‪-298.23 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
0.90996
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۱۷
0.94432
0.91002
0.00000
0.00000
سود
‪105.34 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.94432
Stop loss
0.00000
سود
‪105.34 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.91002
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۶
0.94193
0.91002
0.00000
0.00000
سود
‪32.29 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.94193
Stop loss
0.00000
سود
‪32.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.91002
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۴۰
0.94255
0.91002
0.00000
0.00000
سود
‪196.12 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.94255
Stop loss
0.00000
سود
‪196.12 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.91002
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۵۷:۲۱
0.97427
0.90996
0.00000
0.00000
سود
‪-279.77 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۵۷:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.97427
Stop loss
0.00000
سود
‪-279.77 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.90996
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۴۴
0.97349
0.90996
0.00000
0.00000
سود
‪-276.30 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.97349
Stop loss
0.00000
سود
‪-276.30 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.90996
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۰۹
0.99130
0.90996
0.00000
0.00000
سود
‪-168.06 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.99130
Stop loss
0.00000
سود
‪-168.06 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90996
Take profit
0.00000