حالت آزمایشی
خرید
1
۱۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۹:۴۹
8530.47
7245.11
0.00
0.00
سود
-1 415.68 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۹:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
8530.47
Stop loss
0.00
سود
-1 415.68 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
7245.11
Take profit
0.00
خرید
0.3
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۵۹:۱۰
9228.54
7245.11
0.00
9930.00
سود
-669.65 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۵۹:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
9228.54
Stop loss
0.00
سود
-669.65 USD
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
7245.11
Take profit
9930.00
خرید
0.3
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۳:۱۷
9506.34
7245.11
0.00
9930.00
سود
-756.92 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۳:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
9506.34
Stop loss
0.00
سود
-756.92 USD
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
7245.11
Take profit
9930.00
خرید
0.1
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۱۹:۰۰
9650.10
7245.11
0.00
9930.00
سود
-266.69 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۱۹:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
9650.10
Stop loss
0.00
سود
-266.69 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
7245.11
Take profit
9930.00
خرید
0.1
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۲۵
9755.01
7245.11
0.00
9930.00
سود
-277.18 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
9755.01
Stop loss
0.00
سود
-277.18 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
7245.11
Take profit
9930.00