حالت آزمایشی
خرید
0.05
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۷
106.487
103.917
0.000
0.000
سود
‪-112.48 EUR‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
106.487
Stop loss
0.000
سود
‪-112.48 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
103.917
Take profit
0.000
فروش
0.05
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۱۴
1.15882
1.21147
0.00000
0.00000
سود
‪-208.88 EUR‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15882
Stop loss
0.00000
سود
‪-208.88 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21147
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۰۷
1.34066
1.27507
0.00000
0.00000
سود
‪-228.06 EUR‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.34066
Stop loss
0.00000
سود
‪-228.06 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.27507
Take profit
0.00000
خرید در
0.05
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۳۹
1.12367
1.21653
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۳۹
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.12367
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21653
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۵
107.118
103.917
0.000
0.000
سود
‪-137.78 EUR‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
107.118
Stop loss
0.000
سود
‪-137.78 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
103.917
Take profit
0.000
خرید
0.05
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۸
107.491
103.917
0.000
0.000
سود
‪-153.21 EUR‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
107.491
Stop loss
0.000
سود
‪-153.21 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
103.917
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۸
120.697
125.897
0.000
0.000
سود
‪-217.94 EUR‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.697
Stop loss
0.000
سود
‪-217.94 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
125.897
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۷
1.24526
1.37039
0.00000
0.00000
سود
‪-538.59 EUR‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24526
Stop loss
0.00000
سود
‪-538.59 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.37039
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۷
1.12300
1.21147
0.00000
0.00000
سود
‪-356.25 EUR‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12300
Stop loss
0.00000
سود
‪-356.25 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21147
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۱۹
0.94357
0.88815
0.00000
0.00000
سود
‪-245.20 EUR‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.94357
Stop loss
0.00000
سود
‪-245.20 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.88815
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۵۶
1.35943
1.27507
0.00000
1.36813
سود
‪-290.12 EUR‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.35943
Stop loss
0.00000
سود
‪-290.12 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.27507
Take profit
1.36813
خرید
0.05
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۵۶
107.863
103.917
0.000
0.000
سود
‪-170.95 EUR‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
107.863
Stop loss
0.000
سود
‪-170.95 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
103.917
Take profit
0.000
خرید
0.05
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۲۰
0.96177
0.88815
0.00000
0.00000
سود
‪-329.26 EUR‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.96177
Stop loss
0.00000
سود
‪-329.26 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.88815
Take profit
0.00000
خرید در
0.1
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۵۵
31.307
52.720
0.000
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۵۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
31.307
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
52.720
Take profit
0.000
فروش
0.05
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۹
1.10074
1.21147
0.00000
0.00000
سود
‪-448.68 EUR‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10074
Stop loss
0.00000
سود
‪-448.68 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21147
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۷
71.452
79.973
0.000
0.000
سود
‪-742.63 EUR‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
71.452
Stop loss
0.000
سود
‪-742.63 EUR‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
79.973
Take profit
0.000
فروش
0.1
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۰
0.66395
0.76955
0.00000
0.00000
سود
‪-937.07 EUR‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66395
Stop loss
0.00000
سود
‪-937.07 EUR‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.76955
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۹
70.302
79.973
0.000
0.000
سود
‪-417.54 EUR‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
70.302
Stop loss
0.000
سود
‪-417.54 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
79.973
Take profit
0.000
فروش
0.05
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۶
70.306
79.973
0.000
0.000
سود
‪-417.38 EUR‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
70.306
Stop loss
0.000
سود
‪-417.38 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
79.973
Take profit
0.000
فروش
0.1
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۹
0.65315
0.76955
0.00000
0.00000
سود
‪-1 028.01 EUR‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65315
Stop loss
0.00000
سود
‪-1 028.01 EUR‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.76955
Take profit
0.00000
خرید در
0.05
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۲۰
68.404
80.383
0.000
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۲۰
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
68.404
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
80.383
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۵۸
69.416
79.973
0.000
68.427
سود
‪-453.69 EUR‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
69.416
Stop loss
0.000
سود
‪-453.69 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
79.973
Take profit
68.427
خرید در
0.05
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۴
0.63076
0.77528
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.63076
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.77528
Take profit
0.00000
فروش در
0.05
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۲۹
0.98078
0.88660
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۲۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.98078
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.88660
Take profit
0.00000
خرید در
0.05
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۸
0.86982
0.88529
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.86982
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.88529
Take profit
0.00000
خرید در
0.05
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
114.626
126.131
0.000
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
114.626
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
126.131
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۱۹
0.64512
0.76955
0.00000
0.63156
سود
‪-549.63 EUR‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.64512
Stop loss
0.00000
سود
‪-549.63 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.76955
Take profit
0.63156