حالت آزمایشی
خرید
0.05
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۷
106.487
103.880
0.000
0.000
سود
‪-109.11 EUR‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
106.487
Stop loss
0.000
سود
‪-109.11 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
103.880
Take profit
0.000
فروش
0.05
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۱۴
1.15882
1.21557
0.00000
0.00000
سود
‪-227.62 EUR‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15882
Stop loss
0.00000
سود
‪-227.62 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21557
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۰۷
1.34066
1.29089
0.00000
0.00000
سود
‪-169.35 EUR‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.34066
Stop loss
0.00000
سود
‪-169.35 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.29089
Take profit
0.00000
خرید در
0.05
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۳۹
1.12367
1.21085
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۳۹
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.12367
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21085
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۵
107.118
103.880
0.000
0.000
سود
‪-134.33 EUR‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
107.118
Stop loss
0.000
سود
‪-134.33 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
103.880
Take profit
0.000
خرید
0.05
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۸
107.491
103.880
0.000
0.000
سود
‪-149.71 EUR‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
107.491
Stop loss
0.000
سود
‪-149.71 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
103.880
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۸
120.697
126.276
0.000
0.000
سود
‪-230.35 EUR‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.697
Stop loss
0.000
سود
‪-230.35 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
126.276
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۷
1.24526
1.34688
0.00000
0.00000
سود
‪-433.64 EUR‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24526
Stop loss
0.00000
سود
‪-433.64 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.34688
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۷
1.12300
1.21557
0.00000
0.00000
سود
‪-374.50 EUR‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12300
Stop loss
0.00000
سود
‪-374.50 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21557
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۱۹
0.94357
0.89082
0.00000
0.00000
سود
‪-233.82 EUR‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.94357
Stop loss
0.00000
سود
‪-233.82 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.89082
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۵۶
1.35943
1.29089
0.00000
1.36813
سود
‪-230.46 EUR‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.35943
Stop loss
0.00000
سود
‪-230.46 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.29089
Take profit
1.36813
خرید
0.05
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۵۶
107.863
103.880
0.000
0.000
سود
‪-167.41 EUR‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
107.863
Stop loss
0.000
سود
‪-167.41 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
103.880
Take profit
0.000
خرید
0.05
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۲۰
0.96177
0.89082
0.00000
0.00000
سود
‪-317.34 EUR‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.96177
Stop loss
0.00000
سود
‪-317.34 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.89082
Take profit
0.00000
خرید در
0.1
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۵۵
31.307
45.103
0.000
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۵۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
31.307
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
45.103
Take profit
0.000
فروش
0.05
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۹
1.10074
1.21557
0.00000
0.00000
سود
‪-466.61 EUR‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10074
Stop loss
0.00000
سود
‪-466.61 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21557
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۷
71.452
77.284
0.000
0.000
سود
‪-515.68 EUR‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
71.452
Stop loss
0.000
سود
‪-515.68 EUR‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
77.284
Take profit
0.000
فروش
0.1
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۰
0.66395
0.74394
0.00000
0.00000
سود
‪-711.53 EUR‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66395
Stop loss
0.00000
سود
‪-711.53 EUR‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.74394
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۹
70.302
77.284
0.000
0.000
سود
‪-303.91 EUR‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
70.302
Stop loss
0.000
سود
‪-303.91 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
77.284
Take profit
0.000
فروش
0.05
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۶
70.306
77.284
0.000
0.000
سود
‪-303.75 EUR‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
70.306
Stop loss
0.000
سود
‪-303.75 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
77.284
Take profit
0.000
فروش
0.1
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۹
0.65315
0.74394
0.00000
0.00000
سود
‪-802.17 EUR‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65315
Stop loss
0.00000
سود
‪-802.17 EUR‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.74394
Take profit
0.00000
خرید در
0.05
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۲۰
68.404
77.348
0.000
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۲۰
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
68.404
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
77.348
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۵۸
69.416
77.284
0.000
68.427
سود
‪-339.96 EUR‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
69.416
Stop loss
0.000
سود
‪-339.96 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
77.284
Take profit
68.427
خرید در
0.05
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۴
0.63076
0.74042
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.63076
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.74042
Take profit
0.00000
فروش در
0.05
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۲۹
0.98078
0.89503
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۲۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.98078
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.89503
Take profit
0.00000
خرید در
0.05
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۸
0.86982
0.90646
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.86982
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.90646
Take profit
0.00000
خرید در
0.05
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
114.626
126.490
0.000
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
114.626
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
126.490
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۱۹
0.64512
0.74394
0.00000
0.63156
سود
‪-436.64 EUR‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.64512
Stop loss
0.00000
سود
‪-436.64 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.74394
Take profit
0.63156
خرید
1
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۷
38.28
40.72
0.00
0.00
سود
‪1.80 EUR‬
#PFE
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
38.28
Stop loss
0.00
سود
‪1.80 EUR‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
40.72
Take profit
0.00